О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  №246

 

гр. Варна,   04.05.2017 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, първи състав, в закрито заседание на четвърти май през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                      ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                               НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия  Г. Йовчев ч.в.т.д. № 205 по описа на ВАпС за 2017 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл. 274 и следв. ГПК вр. чл.729, ал.3 от ТЗ и е образувано по частна жалба на Национална агенция по приходите гр.София против определение № 403/08.02.2017 г., постановено по ТД №445/2010 г., с коeто съдът по несъстоятелността е оставил без уважение подаденото от жалбоподателя срещу сметка за разпределение възражение и на основание чл.729 ТЗ е одобрил представената от синдика на „ДОМ“ ООД (в несъстоятелност) ЕИК 103071904 сметка за разпределение по чл.717н, ал.2 от Търговския закон, обявена в ТР под N 20170116142526.                                                  В жалбата се излага, че съдът по несъстоятелността погрешно е преценил, че „ПРОКРЕДИТ БАНК“ АД, може да бъде удовлетворено по реда на чл.717н от ТЗ. Излага, че „ПРОКРЕДИТ БАНК“ АД е кредитор с приети вземания в размер на 209 864.37 лева, поради което в произвоството по несъстоятелност, може да се удовлетвори само по реда на чл.728 от ТЗ и съобразно определената поредност на удовлетворяване на вземането по чл.722, ал.1, т.11 от ТЗ.  Кредиторът се позовава на нотариалния акт, с който е учредена договорната ипотека, в който изрично е посочено, че несъстоятелният длъжник „ДОМ“ ООД е не само ипотекарен гарант по договора за банков кредит, но и солидарен длъжник по него.                                                                    Моли съда да отмени обжалваното определение и върне делото с указание до синдика да изготви нова сметка за разпределение за удовлетворяване на кредитори с поредност на вземания по чл.722, ал. 1, т. 6 ТЗ.                                                                                                                                       Жалбата е депозирана в срок и изхожда от надлежна страна. Същата е администрирана в съответствие с нарочно предвидения в чл. 729, ал.2 ТЗ процесуален ред. Постъпилата жалба е обявена в търговския регистър, с което е спазен специалния ред за администрирането, като в срока чл. 276, ал.1 ГПК, не е постъпил отговор на жалбата от кредитори.

За да се произнесе по спора съдът съобрази следното:

С определение № 403/08.02.2017 г., постановено по ТД №445/2010 г.,  съдът по несъстоятелността е оставил без уважение подаденото от жалбоподателя срещу сметка за разпределение възражение и на основание чл.729 ТЗ е одобрил представената от синдика на „ДОМ“ ООД (в несъстоятелност) ЕИК 103071904 сметка за разпределение по чл.717н, ал.2 от Търговския закон, с която синдикът е разпределил на ипотекарния кредитор „ПРОКРЕДИТ БАНК“ АД, сумата от 109 100 лева.

Основният спорен въпрос, който подлежи на разглеждане в настоящото производство е дали набраните парични средства, предмет на сметката, подлежат на разпределение по реда на чл.717н от ТЗ или следва да се разпределят между кредиторите с приети вземания по реда на чл.721 от ТЗ вр. чл.722 от ТЗ.

В чл.717н от ТЗ е предвидено, че при продажба на имот, който е ипотекиран от длъжника за обезпечаване на чужд дълг, синдикът изпраща на ипотекарния кредитор съобщение за насрочване на продажбата, като за получените суми от продажбата на ипотекирано за чужд дълг имущество, се изготвя отделна сметка за разпределение, в която се посочват и сумите, дължими на обезпечения кредитор, след одобряване на която приспадащата се на ипотекарния кредитор сума се запазва от синдика и се предава на кредитора, след като представи изпълнителен лист за вземането си или удостовери пред синдика, че обезпеченото вземане е прието в производството по несъстоятелност на лицето, чийто дълг е обезпечен с продаденото имущество.

От материалите по приложеното т.д.№445/2010 г. се установява, че сумата срещу разпределението на която е постъпило възражение, в размер на 109 100 лв. е получената цена, при извършена от синдика продажба по реда на чл.718 от ТЗ, на недвижими имоти, предмет на учредена договорна ипотека с нотариален акт №35 том І рег.№511 дело №28 от 27.02.2006г. на Нотариус № 127 на НК, с която длъжникът по несъстоятелността „ДОМ“ ООД е обезпечил вземане на  „ПроКредит Банк (България)“ АД по договор за кредит №050Р00395 от 27.02.2006г. в размер на 120 000 евро, сключен с кредитополучателя В* И* Ж*. Наред с даденото вещно обезпечение, „ДОМ“ ООД е встъпило в дълга по договора за кредит №050Р00395 от 27.02.2006 г.,  придбивайки и качеството солидарен длъжник.

В резултат на неизпълнение на задълженията по договора за кредит от 27.02.2006 г., „ПроКредит Банк (България)“ АД се е снабдило със заповед за незабавно изпълнение по чл.417 от ГПК и изпълнителен лист от 04.11.2009 г. по ч.гр.д.№11416/2009 г. по описа на ВРС, по силата на които длъжниците Д* Р* М*, „ДОМ 2003“ ООД, „ДОМ“ ООД и Р* Х* М* са осъдени солидарно да заплатят на „ПроКредит Банк (България)“ АД, главница в размер на 85 000 евро, наказателна лихва в размер на 940.65 евро за периода 13.07.2009 г. до 26.10.2009 г., просрочена лихва от 6194.17 евро за периода от 13.07.2009 г. до 26.10.2009 г., такса управление в размер на 110.26 евро, видно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението в съда -27.10.2009г. до окончателното плащане на дълга, както и разноски по делото. Вземането на „ПроКредит Банк (България)“ АД в размер на 209 864.37 лева е предявено и прието в производството по несъстоятелност, с поредност на удовлетворяване по чл.722, ал.1, т.11 от ТЗ.                                                Смисълът на разпоредбата на чл.717н от ТЗ е да се осигури ефективно реализиране на правото на ипотекарния кредитор на удовлетворяване от стойността на ипотекирания за чуждо задължение имот на длъжника в несъстоятелност, с предимство пред кредиторите на несъстоятелността. Отричането на тази възможност за ипотекарния кредитор би означавало незачитане на разпоредбата на чл.173, ал.1 от ЗЗД, според която кредитор, чието вземане е обезпечено с ипотека, има право да се удовлетвори предпочтително от цената на ипотекирания имот, в чиято собственост и да се намира той.                                                                                                                                    Обстоятелството, че ипотекарният кредитор наред с ипотеката дадена за обезпечение на чуждия дълг, може да има и вземане към длъжника, в случая произтичащо от поемането на солидарно задължение от страна на несъстоятелния, не лишава ипотекарния кредитор от правата му по чл. 717н от ТЗ.                                                                                                                                    Правата на кредитора, чието вземане е обезпечено с ипотека върху имот на трето лице, не са поставени в зависимост от това, дали той едновременно е и кредитор на това трето лице. И правата му на предпочтително удовлетворение (чл. 173, ал. 1 ЗЗД) съответно също не зависят и няма как да зависят от факта, дали по отношение на ипотекарния му длъжник (собственикът на имотите) е или не е открито производство по несъстоятелност и/или това трето лице е длъжник и на други кредитори. Ипотеката е вещно право и следва ипотекирания имот, затова кредиторите на собственика нямат права за удовлетворяване от стойността на имота, които да са противопоставими на ипотекарния кредитор. Поради тази причина при осребряването на активи на длъжника в производството по несъстоятелност, сумата, реализирана при продажба на ипотекиран за дълг на трето лице имот, е предназначена да удовлетвори предпочтително ипотекарния кредитор – по реда, предвиден в разпоредбата по чл. 717н ТЗ, защото вземането, което се удовлетворява по този ред, не е вземане срещу длъжника в производството по несъстоятелност. Затова до размера на вписания дълг по ипотеката – цената от продажбата на ипотекирания имота е предназначена да удовлетвори само ипотекарния кредитор, а кредиторите с приети вземания в производството по несъстоятелност на ипотекарния длъжник ще могат да бъдат удовлетворени от горницата над посочения размер, в случай, че има такава.                                             Ето защо, съдът намира, че сумата от 109 100 лв., представляваща получената цена, при извършена от синдика продажба по реда на чл.718 от ТЗ на недвижим имот, представляващ Дворно място, находящо се в гр.Варна, м-стта Шашкъна на площ от 570 кв.м., ведно с находящите в него постройки, при зачитане правата на ипотекарния кредитор „ПроКредит Банк (България)“ АД, правилно е била включена в сметка за разпределение по чл.717н, ал.2 от ТЗ.            По изложените съображения следва да се приеме, че частната жалба на Национална агенция по приходите гр.София длъжника  е неоснователна и следва да се остави без уважение. 

 

 

 

С оглед на изложеното, съставът на ВнАС

 

 

 

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на Национална агенция по приходите гр.София против определение № 403/08.02.2017 г., постановено по ТД №445/2010 г., с коeто съдът по несъстоятелността е оставил без уважение подаденото от жалбоподателя срещу сметка за разпределение възражение и на основание чл.729 ТЗ е одобрил представената от синдика на „ДОМ“ ООД (в несъстоятелност) ЕИК 103071904 сметка за разпределение по чл.717н, ал.2 от Търговския закон, обявена в ТР под N 20170116142526.                                                 

 

 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО да се впише в книгата по чл. 634в от ТЗ.

 

 

 

 

ДА се изпрати копие от настоящото определение за обявяване в Търговския регистър.

 

 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                             ЧЛЕНОВЕ: