О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

№  279                                                2017 година                           град Варна

 

 

Апелативен съд – Варна                    търговско  отделение

на   осемнадесети май                                                 година 2017

в закрито заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:В.Аракелян      

ЧЛЕНОВЕ:А.Братанова

                  М.Недева

 

 

като разгледа  докладваното от съдията М.Недева в.ч.т.д. № 206 по описа  на Варненския апелативен съд за 2017г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е по реда на чл.274 ал.2 изр.1, пр.2 от ГПК вр.чл.423 ГПК.

          Образувано е по подадена частна жалба от М.Л.К. с ЕГН ********** и В.С.К. с ЕГН **********, и двамата с адрес на местоживеене *** против определение № 28/16.01.2017г. на Търговищкия окръжен съд, гражданско отделение, постановено по в.ч.гр.д. № 229/2016г., с което не е прието възражението им          против Заповед за изпълнение на парично задължение № 923 от 29.11.2012г., постановена по ч. гр.д. № 894/ 2012г. на Поповския районен съд. По съображения, подробно изложени в жалбата и свеждащи се основно до твърдението им, че с връчените им покани за доброволно изпълнение  не им е връчена самата заповед за изпълнение, а единствено подлежащият на изпълнение изпълнителен лист, молят съда да отмени обжалваното определение като неправилно, незаконосъобразно и несъобразено с действителното правно положение.

          В законоустановения срок е постъпил писмен отговор от ответната по частната жалба страна, в който се релевират доводи за нейната неоснователност и се иска от съда да потвърди обжалвания съдебен акт като правилен и законосъобразен.

          Съдът, след преценка на доказателствата по делото, прие за установено следното :

          Частната жалба е подадена в срок от надлежна страна в процеса, но срещу неподлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално недопустима.

          С атакуваното определение Търговищкият окръжен съд се е произнесъл по съществото на сезиралото го възражение на длъжниците М.Л.К. и В.С.К. по реда на чл.423 ГПК, като е приел, че при връчването на Заповед № 923/2012г. са изпълнени всички изисквания на закона  за редовно връчване, поради което възраженията им са неоснователни. Съгласно чл.274 ал.2 изр.1 пр.2 ГПК когато определенията по чл.274 ал.1 ГПК са постановени от окръжен съд като въззивна инстанция те подлежат на обжалване пред съответния апелативен съд. Определението, предмет на настоящото производство обаче не е такова по чл.274 ал.1 ГПК – нито е преграждащо по-нататъшното развитие на делото, нито обжалването му е изрично предвидено в закона, поради което същото не подлежи на обжалване пред  апелативен съд.

          Водим от горното, съдът

 

                                      О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И   :

 

          ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ, като процесуално недопустима

подадената частна жалба от М.Л.К. с ЕГН ********** и В.С.К. с ЕГН **********, и двамата с адрес на местоживеене *** против определение № 28/16.01.2017г. на Търговищкия окръжен съд, гражданско отделение, постановено по в.ч.гр.д. № 229/2016г., с което не е прието възражението им   против Заповед за изпълнение на парично задължение № 923 от 29.11.2012г., постановена по ч. гр.д. № 894/ 2012г. на Поповския районен съд.

          Определението може да се обжалва пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му по реда на чл.274 ал.2 ГПК.

 

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :