ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 263

 

гр. Варна, 19.04.2018 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, ІІ състав, в закрито заседание в състав:

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

        ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

Като разгледа докладваното от съдия Аракелян в. ч. т. д. № 206/2018 година по описа на Апелативен съд – гр. Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 120 от ГПК, вр. с чл. 274, ал. 1, т. 2 от ГПК.

Образувано е по частна жалба на С.Д. Й*, чрез адв. В.Ж., против определение № 15 от 09.01.2018 г. на Добричкия окръжен съд, постановено по т. д. № 228/2017 г., с което е прекратено производството по делото и същото е изпратено по подсъдност на Балчишкия районен съд, на основание чл. 119, ал. 1 от ГПК.

В частната жалбата се излагат твърдения за неправилност на определението. Жалбоподателят счита, че искът е подсъден на окръжен съд като първа инстанция, досежно заличаването на договорна ипотека по договор за банков кредит със задължение над 50 000 лв.. Моли за отмяна на определението.

В законоустановения срок не е постъпил отговор на частната жалба от насрещната страна.

Частната жалба е подадена от надлежна страна, в срок и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество е основателна по следните съображения:

Производството пред Добричкия окръжен съд е образувано по предявен иск с правно основание, определено от първоинстанционния съд по чл. 124, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 537, ал. 2 от ГПК, вр. с чл. 88 и чл. 90 от ЗКИР за установяване нищожността на извършеното на 18.05.2017 г. вписване на заличаване на договорна ипотека, учредена с нотариален акт № 66, том III, рег. № 1497, нот. дело № 373/2007 г. по описа на нотариус О* О*, рег. № 109, с район на действие Районен съд – гр. Балчик.

С определение № 15 от 09.01.2018 г., постановено по т. д. № 228/2017 г., Добричкият окръжен съд е прекратил производството по делото и го е изпратил по подсъдност на Балчишкия районен съд.

По същество:

Съгласно разпоредбата на чл. 119 от ГПК съдът следи служебно за родова подсъдност на спора, доколкото същата се явява положителна процесуална предпоставка за допустимостта на производството.

Настоящият съдебен състав намира, че доколкото ипотеката е вещно обезпечително право спрямо нея се прилагат правилата на чл. 69, ал. 1, т. 4, пр. 2 от ГПК, в който смисъл е и ТР № 4/2014 г., ОСГК на ВКС. Ето защо, цената на иска се определя въз основа на данъчната оценка на недвижимия имот, а размерът на държавната такса се определя върху една четвърт от цената на иска /определение № 60 от 31.01.2017 г., постановено по в. ч. т. д. № 38/2017 г. по описа на Варненския апелативен съд, недопуснато до касационно обжалване с определение № 398 от 18.07.2017 г., постановено по т. д. № 909/2017 г. по описа на ВКС, определение № 398 от 13.06.2016 г., постановено по в. ч. т. д. № 308/2016 г. по описа на Варненския апелативен съд, определение от 29.01.2016 г., постановено по в. ч. т. д. № 847/2015 г. по описа на Варненския апелативен съд, определение № 1070 от 30.12.2011 г., постановено по ч. т. д. № 700/2011 г., II т. о., ТК на ВКС, /.

На следващо място настоящият съдебен състав, съобрази, че ищцецът не е посочил и надлежна цена на иска, поради което не е обосновал изрично компетентността му. В исковата молба изобщо липсва реквизитът цена на иска, по смисъла на чл. 127, ал. 1, т. 3 от ГПК. В продължение на горното, сезираният първоинстанционен съд е предприел преждевременно квалифициране на иска и определяне на цена на същия. По тези съображения, настоящият съдебен състав намира, че определението по подсъдността следва да бъде отменено.

Предвид горното, първоинстанционният съд следва да даде указания на ищеца за представяне на удостоверение за данъчна оценка на недвижимия имот, съобразно данните, на което да прецени родовата подсъдност на спора по реда на чл. 69, ал. 1, т. 4, пр. 2 от ГПК.

С оглед на гореизложеното, обжалваното определение е неправилно и като такова следва да бъде отменено, а делото – върнато за извършване на горепосочените съдопроизводствени действия.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение № 15 от 09.01.2018 г., постановено по т. д. № 228/2017 г. по описа на Добричкия окръжен съд, с което производството е прекратено и делото е препратено по подсъдност на друг родово компетентен съд.

ВРЪЩА делото на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия по отстраняване на нередовности на искова молба, свързани с определяне на цената на иска.

Определението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ: 1.             

 

           

                                                                                           2.