Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

          №   106/ 20.04.2015 г.,                                       гр.Варна

 

В     И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А

Апелативен съд   -  Варна                     търговско   отделение

на  седемнадесети  април                                          Година 2015

в  закрито  заседание в следния състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         В.Акарелян                                                             ЧЛЕНОВЕ:  М.Недева

                                                                        А.Братанова

 

като разгледа докладваното от съдия Недева в.т.дело № 207   по описа за 2015 година, за да се произнесе, съобрази следното :

  Производството по делото е по реда на чл.25 ал.4 ЗТР.

  Образувано е по подадена въззивна жалба от „Б.” ЕООД, ЕИК 148057784, със седалище и адрес на управление гр.Варна, ул.”Райко Жинзифов” № 11 против решение № 131/16.02.2015г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т. д. № 33/2015г., с което е потвърден отказ с рег.№ 20141209172757/10.12.2014г. на длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието на Република България по заявление с вх.№ 20141209172757, подадено от адв.Л.М.Б. от ВАК като пълномощник на Г. Ж. И. с ЕГН ********** в качеството му на управител на ООД „Б.” ЕИК 148057784.  По съображения, подробно изложени в жалбата, моли съда да отмени обжалваното решение като неправилно и незаконосъобразно и върне делото в ТР с указания да бъдат вписани исканите промени.

          Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери следното :

          Жалбата е подадена в срок от оправомощено за това лице и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

          Разгледана по същество, същата се явява неоснователна, по следните съображения :

          Със заявление № 20141209172757 „Б.” ООД заявява за  вписване в ТР при АВп  следните обстоятелства : смяна на седалище и адрес на управление; заличаване на управителите Д. Г. Д. и П. Д. М.; вписване на нови управители Г. Ж. И., Н. Я. Я.  и П. В. П.; заличаване на съдружниците Д. Г. Д.в и П. Д. М.; вписване на съдружниците Г. Ж. И., Н. Я. Я. и П. В. П. с посочване на участието им в капитала на дружеството. Като доказателство за основателността на направеното искане заявителят е приложил препис от влязлото в сила решение № 880/03.10.2014г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение  по т.д.№ 2297/2013г., с което е прието за установено, че вписаните обстоятелства по партидата на „Б.” ЕООД, гр. Варна  в съдебния регистър при ВОС въз основа на решение № 27/02.01.2008г., постановено по ф. д. № 4937/2007г. по описа на ВОС, а именно: прехвърляне на дружествените дялове на съдружниците Г. Ж. И., Н. Я. Я. и П. В. П. на Д.  С. А., заличаване на прехвърлителите като съдружници и като управители, вписване на Д. С. А. като едноличен собственик на капитала и управител на дружеството, заличаване на вписания до момента адрес на управление и вписване на нов: гр. Варна, бул. „ Осми приморски полк” № 119, ал. 2, промяна на наименованието на дружеството – от ООД на ЕООД, са НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ обстоятелства, по иск на Ж. И., Н. Я. Я. и П. В. П. срещу „ Б.” ЕООД, гр. Варна с правно основание чл. 537, ал. 2 ГПК и че вписаните обстоятелства по партидата на „Б.” ЕООД, гр. Варна при пререгистрацията в ТР при АВп, въз основа на удостоверение за пререгистрация по § 4, ал. 2 от ПЗР на ЗТР, с вписване № 20080317140958, а именно: вписване на Д. С. А. като едноличен собственик на капитала и управител на дружеството, вписване адрес на управление: гр. Варна, бул. „ Осми приморски полк” № 119, ал. 2 и наименование на дружеството в частта относно правноорганизационната форма - ЕООД, вместо ООД, са несъществуващи обстоятелства, по иск на същите ищци срещу „ Б.” ЕООД , гр. Варна с правно основание чл. 29 ЗТР. Със същото решение е отхвърлен иска на Г. Ж. И., Н. Я. Я. и П. В. П. срещу „ Б.” ЕООД, гр. Варна,  с правно основание чл. 29 ЗТР, за установяване несъществуването на обстоятелства, вписани под № 20080603183403 на Агенция по вписванията, а именно: заличаването на Д. С. А. като управител и едноличен собственик на капитала, вписване на нов управител и едноличен собственик на капитала  С. Б. С.  и  вписването на нов адрес на управление.

След служебна справка в деловодството на търговско отделение на Варненския окръжен съд и съобразно представените с жалбата писмени доказателства съдът установи, че исковете на Г. Ж. И., Н. Я. Я. и П. В. П. срещу „ Б.” ЕООД, гр. Варна,  с правно основание чл. 29 ЗТР вр.чл.537 ал.2 вр.чл.124 ГПК за установяване  нищожността на решение на Общото събрание на „Б." ООД от 12.10.2007 г. и 21.12.2007 год., както и на 3 броя нотариално заверени пълномощни и нотариално заверен договор за прехвърляне на дялове; несъществуването на обстоятелства вписани под № 20080219114219 на АВп, а именно: пререгистрация на „Б." ЕООД, с управител и едноличен собственик на капитала Д. С. А., както и на несъществуването на обстоятелства вписани под № 20080603183403 на АВп, а именно: заличаването като управител и едноличен собственик на капитала на Д. С. А. и вписване на нов управител и едноличен собственик на капитала С. Б. С. и вписването на нов адрес на управление, по които е било образувано т.д. № 1079/2008г. на ВОС, ТО  са били уважени.

С решение по в.т.д. № 65/2010г. на ВнАпС решението в частта му по исковете за прогласяване на нищожността на решенията на ОС на съдружниците на „Б.” ООД - Варна от 12.10.07 г. и от 21.12.07 г., на нотариално заверени пълномощни за упълномощаване на Д. С. А. от Г. Ж. И., Н. Я. Я. и П. В. П. и на нотариално заверен договор от 21.12.2007 г. за прехвърляне на дяловете им на същото лице е обезсилено  и производството по делото в тази му част е прекратено; решението  в частта му по исковете по чл.604 във вр. с чл.537, ал.2 - ГПК за установяване несъществуването на вписаните обстоятелства относно пререгистрация на „Б.”ЕООД - Варна, заличаване като едноличен собственик и управител на Д. С. А. и вписване като такъв на С. Б. С. е отменено, като вместо него въззивният съд е отхвърлил исковете на Г. Ж. И., Н. Я. Я. и П. В. П. за установяване несъществуването на вписани обстоятелства – пререгистрация на „Б.” ЕООД - Варна, заличаване като управител и едноличен собственик на капитала на лицето Д. С. А. и вписване на нов управител и едноличен собственик на капитала на същото дружество - С. Б. С., като неоснователни. Решението не е допуснато до касационно обжалване с определение на ВКС по т.д. №  1196/2011г., ІІ т.о. Същото обаче е отменено от ВКС по реда на чл.303 ал.1 т.2 ГПК във връзка с влязлата в сила присъда № 229/ 18.04.2012г. по НОХД № 5369/2011г. по описа на ВРС, НО, с която  Д. С. А. е признат за виновен в това, че на 07.01.2008г., чрез използване на неистински документи: пълномощно рег. № 13 948/20.12.2007г., пълномощно рег. № 13 949/20.12.2007г. и пълномощно рег. № 9827/29.11.2007г. и протокол от 12.10.2007г. от общо събрание на „Б.” ООД, гр. Варна, е получил без основание чуждо имущество – дружествени дялове от капитала на „Б.” ООД, гр. Варна в размер на 5 000 лв., с намерение да ги присвои, поради което, на основание чл. 212, ал. 1 вр. чл. 54 НК, му е наложено наказание – лишаване от свобода за срок от три години, отложено, на основание чл. 66, ал. 1 НК, с изпитателен срок от пет години. Делото е върнато на Варненския апелативен съд за разглеждане от друг състав. С решение по в.т.д. № 218/2013г. на ВнАпС въззивната инстанция е обезсилила решение № 470/27.11.2009 г. по т.д.№ 1079/2008 г. по описа на ВОС в частта, с което са уважени исковете на Г. Ж. И., Н. Я. Я. и П. В. П. от гр.Варна против „Б.” ООД, гр.Варна за установяване несъществуването на вписани в ТР обстоятелства, а именно: пререгистрация на „Б.” ЕООД с управител и едноличен собственик на капитала - Д. С. А. /вписване № 20080219114219 на АВ/, заличаване като управител и едноличен собственик на капитала на Д. С. А. и вписване на нов управител и едноличен собственик на капитала на „Б.” ЕООД – С. Б. С. /вписване № 20080603183403 на АВ/ и е върнала делото на ВОС  за ново разглеждане от друг състав  етапа - отстраняване пороците на исковата молба чрез съобразяване на петитума и основанието на исковете, с оглед указанията за тяхната допустимост. След това връщане на окръжния съд е постановено коментираното по-горе решение № 880/03.10.2014г. на ВОС по т.д. № 2297/2013г.   

При преценката на основателността на жалбата, респ. на заявлението за вписване на исканата промяна по партидата на дружеството съдът съобрази и следната фактология, установена от справка в ТР : след вписване № 20080317140958 – предмет на  решение № 880/03.10.2014г. на ВОС по т.д. № 2297/2013г., в ТР са осъществени следните вписвания : вписване № 20080603183403 – относно заличаването на управителя и съдружник Д. С. А., който продава всичките  си дружествени дялове на С. Б. С., съответно вписване на С. за управител и съдружник, както и вписване на промяна в седалището и адреса на управление; вписване № 20081216123629 – относно приемането на нов съдружник А. И. М. чрез прехвърляне на 50 дяла от С. Б. С., както и промяна в начина на управление – заедно и поотделно при вписване и на С. за управител; вписване 20130812102924 – относно заличаването на съдружниците и управители А. И. М. и С. Б. С., които продават всичките си дялове, съответно на Д. Г. Д.в и на П. Д. М., които са вписани като съдружници и управители при начин на представителство – заедно и поотделно, както и вписване на ново седалище и адрес на управление.

Правни изводи :

С подаденото заявление № 20141209172757 се иска заличаване на съдружниците и управители Д. Г. Д.в и П. Д. М. и вписване на нови съдружници и управители Г. Ж. И., Н. Я. Я. и П. В.   П., с посочване на участието им в капитала на дружеството. Като основанието за това се сочи  установеното с влязло в сила решение несъществуване на вписването на Д. С. А. като едноличен собственик на капитала и управител на дружеството. Съгласно чл.30 от ЗТР решение № 880/03.10.2014г. на ВОС по т.д. № 2297/2013г. следва да бъде отразено в ТР. Това решение обаче не разпростира СПН като обективни и субективни предели и по отношение  на последващите вписване № 20080317140958 отразявания в ТР, предвид на което ДЛР, респ. съдът  няма правно основание да разпореди отразяване на промяна и по отношение на тези последващи вписвания. А с подаденото заявление за вписване № 20141209172757 се цели отразяване в ТР на промени в персоналния субстрат на дружеството и управлението му, които не са били предмет нито на т.д. № 2297/2013г. на ВОС, нито на друг иск с  правно основание чл.29 ЗТР. При това положение правилно ДЛР е отказало удовлетворяване на искането за вписване на промени по заявление № 20141209172757, а обжалваното решение, потвърждаващо този отказ се явява правилно и законосъобразно, поради което жалбата срещу него следва да бъде оставена без уважение.

          Водим от горното, съдът

                                                                     Р       Е       Ш      И       :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на „Б.” ЕООД, ЕИК 148057784, със седалище и адрес на управление гр.Варна, ул.”Райко Жинзифов” № 11 против решение № 131/16.02.2015г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т. д. № 33/2015г., с което е потвърден отказ с рег.№ 20141209172757/10.12.2014г. на длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието на Република България по заявление с вх.№ 20141209172757, подадено от адв.Л.М.Б. от ВАК като пълномощник на Г. Ж. И. с ЕГН ********** в качеството му на управител на ООД „Б.” ЕИК 148057784.  

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :