О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  №249

 

09.05.2017г., гр. Варна

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на девети май две хиляди и седемнадесета година, проведено в състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                             НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Н. ДАМЯНОВА ч. т. д. № 207

по описа на ВнАпС за 2017г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 274 и сл. ГПК, образувано по въззивни частни жалби вх. № 843/20.02.2017г. и вх. № 1460/27.03.2017г. на „ТОПЛОФИКАЦИЯ – ШУМЕН“ ЕАД - в несъстоятелност, представлявано от Д.С.Д., срещу разпореждане № 70/01.02.2017г. по т. д. № 586/2011г. по описа на Шуменски окръжен съд, с което е върната подадената от жалбоподателя частна жалба против постановеното по същото дело определение № 477/29.12.2016 г., и срещу разпореждане № 193/16.03.2017г., с което, по реда на чл. 247 ГПК, е поправено разпореждане № 193/16.03.2017г. досежно погрешно посочен входящ номер на върнатата частна жалба.

Частните жалби са подадени в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК, от органен представител на легитимирано юридическо лице, срещу подлежащи на обжалване актове на съда по несъстоятелността по смисъла чл. 274, ал. 1, т. 1 ГПК и във вр. чл. 247, ал. 4 ГПК / поради формално преграждащия характер на първото разпореждане/, и са процесуално допустими.

С доводи за неправилност на разпореждане № 193/16.03.2017г. въззивникът иска неговата отмяна и връщане на делото на окръжния съд с указания за администриране на частната жалба срещу определение № 477/29.12.2016г. Във втората въззивна жалба, с която се атакува постановеното по реда на чл. 247 ГПК разпореждане № 193/16.03.2017г., са обективирани напълно идентични съображения срещу неправилността на поправеното разпореждане. Липсват оплаквания по законосъобразността на разпореждането за поправка на очевидна фактическа грешка.

Настоящият състав на АС - Варна, като обсъди твърденията и доводите на въззивника във връзка с направените оплаквания, намира частните жалби за неоснователни по следните съображения:

Правната възможност за инстанционен контрол върху актовете на съда в производство по несъстоятелност е уредена изрично в ТЗ, като конкретно и лимитативно са изброени актовете, подлежащи на обжалване. Определение № 477/29.12.2016 г., с което съдът е разрешил на синдика да сключи сделки по чл. 716, ал. 2 вр. чл. 718 ТЗ не е сред изрично изброените актове в чл. 613а, ал. 1 ТЗ. Същото няма преграждащ характер спрямо развитието на производството. На посочените основания определението не подлежи на инстанционен контрол.

Следователно подадената от длъжника частна жалба срещу акт на съда по несъстоятелност по чл. 716, ал.2 ТЗ е недопустима и като такава, подлежи на връщане при условията на чл. 275, ал. 2 вр. чл. 262, ал. 2 ГПК. Обжалваните разпореждания са правилни.

Така мотивиран, съставът на ВнАпС

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ въззивни частни жалби вх. № 843/20.02.2017г. и вх. № 1460/27.03.2017г. на „ ТОПЛОФИКАЦИЯ – ШУМЕН“ ЕАД - в несъстоятелност, представлявано от Д.С.Д., срещу разпореждане № 70/01.02.2017г. и разпореждане № 193/16.03.2017г., постановени по т. д. № 586/2011г. по описа на Шуменски окръжен съд.

 

Определението не подлежи на обжалване, по аргумент от чл. 613 а ТЗ.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        ЧЛЕНОВЕ:  1.                      2.