Р Е Ш Е Н И Е

92/02.05.18 г., гр.Варна

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, в закрито  съдебно заседание в състав:

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

         ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА

ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Ж.Димитрова в.т.д.№ 207/2018 год. по описа на ВАпС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

   Производството е с правно основание чл.25, ал.4, изр.2 ЗТР и е образувано по жалба от «ХИДРОМАРИНСЕРВИЗ» ООД срещу решение № 143/23.02.2018 год..,  постановено по ч.т.д.№ 123/2018 год. по описа на ОС – Варна, с което е потвърден отказ на Агенция по вписванията  №  №20180116110034-2//22.01.2018 г. за вписване промени по партидата на дружеството «ХИДРОМАРИНСЕРВИЗ» ООД, заявени със заявление вх.№ 20180116110034/16.01.2018 за заличаване на И Г И  като съдружник в дружеството и прехвърляне на дружествени дялове.

Твърди се в жалбата, че прекратяването на членственото правоотношение и подаденото заявление са извършени преди измененията от 16.02.2018 година, поради което прехвърлянето на дружествен дял, извършено от съдружник на друг съдружник следва да се извърши свободно и не е необходимо представянето на каквито и да е удостоверения, поради факта, че съдружниците не са трети лица по смисъла на закона.   

Предявената жалба е депозирана в преклузивния срок по чл.25, ал.4 ЗТР, от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт. Разгледана по същество, същата е неоснователна по следните съображения:

При преценка законосъобразността на отказа по заявлението от ДЛР, съдът изхожда от вменените му със Закона за търговския регистър и Наредба №1/2007г. за водене, съхранение и достъп до ТР правомощия. Съгласно чл.21 от ЗТР длъжностното лице следва да прецени дали подаденото заявление отговаря външно на предвидената форма и ред, дали заявеното за вписване обстоятелство е от кръга на тези, за които се предвижда вписване в ТР (респ. акта подлежи на обявяване); дали изхожда от оправомощено лице и дали към заявлението са приложени всички документи, съществуването на заявеното за вписване обстоятелство и съответствието му със закона; да са представени изискуемите декларации по чл.13 от ЗТР; да е заплатена следващата се държавна такса (когато такава се дължи).

С подаденото заявление е заявено за вписване в ТР по партидата на „Хидромаринсервиз” ООД заличаване на И Г И като съдружник поради прекратяване на участието му в дружеството, чрез прехвърляне на дружествените му дялове на другите двама съдружници.     Съгласно разпоредбите на чл.15 ЗТР проверката, която длъжностното лице по регистрацията, респективно съда извършва е дали вписването е поискано от оправомощено лице, като кръгът на лицата, които могат да поискат това е изчерпателно посочен и не може да се тълкува разширително. Заявлението е подадено от лице, имащо качество на заявител, което не препятствува възможността вписването да бъде извършено.

Нормата на чл.129, ал.1, предл.2-ро ТЗ предвижда, че прехвърлянето на дружествен дял от един съдружник на трети лица се извършва при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник и ако няма неизплатени изискуеми трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на работниците и служителите, трудовите правоотношения с които са прекратени до три години преди прехвърлянето на дружествения дял. Изискването се отнася само за случая, когато дружествен дял се прехвърля на трето лице – такова, което няма качеството на съдружник. Случаят обаче не попада в хипотезата на чл.129, ал.1, предл.2 ТЗ, защото приобретателят на дружествения дял е съдружник, а не трето /въняно/ лице. Нормата на чл.129, ал.2 ТЗ /след изменението от 16.02.2018 година предвижда, че прехвърлянето на дружествения дял се извършва с договор, сключен с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието едновременно и се вписва в търговския регистър след представяне от управителя на дружеството и от праводателя на декларация по образец, че няма изискуеми и неизплатени задължения по ал.1. Представянето от управителя на дружеството и от праводателя на декларация по образец се отнася само за прехвърлянето на дружествен дял на трето лице защото липсата на задължения към работници и служители по ал.1 ТЗ е предвидена като предпоставка за прехвърлянето на дружествен дял на трето лице. изискването да няма неплатени изискуеми трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски е въведено с цел да се ограничи възможността търговски дружества с натрупани задължения към работници и служители да се прехвърлят на малоимотни и социално слаби граждани, от които кредиторите не могат да съберат вземанията си. За волята на законодателя може да се съди от публикуваните мотиви към Законопроекта за изменение и допълнение на ТЗ вх.No-754-01-39/06.07.2017 година. Горното означава, че ал.2 следва да се тълкува систематически с ал.1 на чл.129 ТЗ стеснително само по отношение на прехвърлянето на дружествен дял на трето лице. Тъй като с процесното заявление се цели вписване прехвърлянето на дружествен дял от един съдружник на друг не намират приложение изискването за представяне на декларация, поради което постановеният отказ е незаконосъобразен и следва да бъде отменен.

Поради несъвпадане на правните изводи на двете инстанции обжалваното решение следва да бъде отменено, а на длъжностното  лице указано да извърши исканото вписване.

Воден от горното, съдът

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 143/23.02.2018 год..,  постановено по ч.т.д.№ 123/2018 год. по описа на ОС – Варна, като вместо него ПОСТАНОВЯВА

ОТМЕНЯ отказ на Агенция по вписванията  №  №20180116110034-2//22.01.2018 г. за вписване промени по партидата на дружеството «ХИДРОМАРИНСЕРВИЗ» ООД, заявени със заявление вх.№ 20180116110034/16.01.2018 за заличаване на И Г И  като съдружник в дружеството и прехвърляне на дружествени дялове и УКАЗВА на длъжностното лице да извърши вписването.

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ: