Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

 

 

163 /гр. Варна, 21.06.2016 г.

                                                          

В ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД – ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито съдебно заседание на седми юни през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                 ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

При участието на секретаря Д.Ч. като разгледа докладваното от съдия Георги Йовчев в.т.д.№208/2016 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е въззивно, образувано по жалба на „ВАРНА ИНВЕСТМЪНТС” ООД, ЕИК 103961464, със седалище гр. Варна срещу решение №46 от 15.01.2016 г. по търг.дело №148/2015 г. по описа на ВОС, с което са прогласени за нищожни решенията на общите събрания на съдружниците във въззивното дружество от 01.11.2014 г. и от 10.11.2014 г., по иска с правно основание чл.124 от ГПК, предявен от Х.С.Г., поданик на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, роден на ***г. в гр. Б., притежаващ паспорт GBR №ХХХХХХХХХ издаден ХХ.ХХ.ХХХХг. от Паспортна служба, Великобритания, и К.Г., поданик на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, роден на ***г. в гр. Б., Великобритания, притежаващ паспорт GBR № ХХХХХХХХХ, издаден на ХХ.ХХ.ХХХХг. от Паспортна служба, Великобритания срещу „ВАРНА ИНВЕСТМЪНТС” ООД, ЕИК 103961464, със седалище гр.Варна и с което е прието за установено, че с вписване от 25.11.2014г., извършено от Агенция по вписванията, рег. №20141125110725, по партидата на „ВАРНА ИНВЕСТМЪНТС” ООД, ЕИК 103961464, със седалище гр. Варна, на следните промени във вписаните за дружеството обстоятелства - вписване на приемане на нов съдружник; увеличаване на капитала на дружеството и разпределяне на дружествените дялове; промяна в представителството чрез заличаване на вписаните управители и вписване на нов управител; промяна на адреса на управление; нов дружествен договор, са вписани несъществуващи обстоятелства, на основание чл.29, ал.1 от Закона за търговския регистър.

В жалбата се твърди, че обжалваното решение е недопустимо, а по същество е необосновано, постановено в нарушение на материалния и процесуалния закон и при допуснати съществени процесуални нарушения.

Излага се, че решенията на общите събрания на съдружниците от 01.11.2014 г. и 10.11.2014 г., подлежат на вписване в търговския регистър, поради което с оглед разясненията дадени в т.2 от ТР № 1/2002 г. на ОСТК на ВКС, не е налице правен интерес от самостоятелно предявяване на установителен иск по чл.124 от ГПК, а единствено на иск по чл.29 от ЗТР, какъвто иск според въззивника, не е предявен. Поради липса на правен интерес от предявения установителен иск по чл.124 от ГПК, моли съда да обезсили решението и прекрати производството в тази част, както и да обезсили решението в частта относно произнасянето по иска с правно основание чл.29 от ЗТР, тъй като такъв иск, не е предявен самостоятелно.

Твърди допуснати от първоинстанционния съд съществени процесуални нарушения, довели до невъзможност на дружеството да ангажира доказателства за установяване на обстоятелствата, които следва да докаже съобразно разпределената доказателствена тежест. Сочените в жалбата процесуални нарушения са разгледани от въззивния съд в подготвителното заседание и съобразно констатираното от съда, на осн. чл.192 от ГПК е задължено неучастващото в делото лице Н.М.Б. да представи намиращите се в него оригинални документи, отнасящи се до вписване в Търговския регистър по Заявление вх.N 20141119103412 на промени в обстоятелства по партидата на „ВАРНА ИНВЕСТМЪНТС” ООД, включително протоколи за проведените на 01.11.2014 г. и 10.11.2014 г. общи събрания на съдружниците във „ВАРНА ИНВЕСТМЪНТС” ООД  ОСС.

 Въззиваемите Х.С.Г. и К.Г., и двамата граждани на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, в депозиран в срока по чл.263 ал.1 от ГПК отговор, изразяват становище за неоснователност на подадената жалба и молят съда да потвърди обжалваното решение.

 Въззивният съд, след съвкупна преценка на събраните по делото доказателства, заедно и поотделно, и съобразно предметните предели на въззивното производство, приема за установено следното:

Производството по търг.дело №148/15 г. по описа на ВОС е образувано по предявен установителен иск на Х. Сниг Г. и К.Г. срещу „Варна Инвестмънтс” ООД за прогласяване нищожността на всички взети решения от ОСС на ответното дружество „Варна инвестмънтс” ООД от 01.11.2014 г. и от 10.11.2014 г., в условията на евентуалност за отмяна на решенията на общото събрание на съдружниците (ОСС) от 01.11.2014 г. и от 10.11.2014 г. като незаконосъобразни и взети в нарушение на процедурата по свикване и провеждане на ОСС, както и за приемане за установено, че с вписване от 25.11.2014г., извършено от Агенция по вписванията, рег. №20141125110725, са вписани несъществуващи обстоятелства – вписване на приемане на нов съдружник; увеличаване на капитала на дружеството и разпределяне на дружествените дялове; промяна в представителството чрез заличаване на вписаните управители и вписване на нов управител; промяна на адреса на управление; нов дружествен договор.

Въззивният съд намира възраженията на „Варна Инвестмънтс” ООД за недопустимост на иска за прогласяване нищожността на решенията на общите събрания, както и за недопустимост на решението в частта относно иска по чл.29 от ЗТР за неоснователни по следните съображения:

С първоначалната искова молба е предявен иск за установяване, че с извършеното на 25.11.2014 г. вписване на промени по партидата на „Варна инвестмънтс” ООД са вписани несъществуващи обстоятелства, като този иск, независимо от последващите уточнения, резултат от погрешната преценка на първоинстанционния съд относно необходимостта от предявяването и на иск за прогласяване на нищожността на решенията на общото събрание, въз основа на които са вписани промените по партидата на дружеството, не е бил оттеглян от ищците, поради което съдът намира, че произнасянето по иска с правно основание чл.29 от ЗТР, съответства на направеното искане.

Действително, съобразно разясненията дадени в тълкувателно решение №1/06.12.2002г. по тълк.дело №1/2002 г. на ОСГТК, липсващите /невзети/ решения на органите на дружеството са нищожни, като в случаите когато такива решения са обусловили вписване в регистъра е налице хипотезата на вписване на несъществуващо обстоятелство, установяването на което следва да се извърши по реда на чл.29 ал.1 от ЗТР. Правният интерес от провеждането на иска по чл.29 ал.1 от ЗТР, произтича именно от последващото му действие по отношение на охранителното производство. В случай, че решението не подлежи на пряко вписване нищожността му може да бъде установена чрез установителен иск по реда на чл.124 ал.1 от ГПК, доколкото целената правна последица в този случай не е заличаване на вписано обстоятелство на основание чл.30 от ЗТР.

Независимо от това обаче, в случай, че наред с иска по чл.29 от ЗТР, ищците предявят и самостоятелен иск за установяване нищожността на решението въз основа на което е извършено вписването, то не съществува пречка за разглеждането му и произнасяне с отделен диспозитив, който ще се ползва със сила на пресъдено нещо, тъй като упражняваната с иска за заличаване на вписването на несъществуващи обстоятелства защита е резултат на успешно проведената защита срещу нищожността на вписаните решения.

По съществото на спора:

От представените с исковата молба писмени доказателства и след извършената справка в Търговския регистър по партидата на въззивното дружество се установява, че към 25.11.2014 г., въззиваемите  Х.С.Г. и К.Г. са били вписани като представляващи „Варна инвестмънтс” ООД, ЕИК 103961464 и са имали качеството на съдружници, всеки от които е притежавал по 36 дяла на обща стойност 3600 лева.

С вписване рег. № 20141125110725, въззиваемите са били заличени като управители на дружеството и като управител е бил вписан И.Б., гражданин на Украйна. Наред с това в търговския регистър е било вписано и увеличение на капитала на дружеството от 7200 лева на 16 200 лева, чрез записване на нови 90 дяла, собственост на новоприетият съдружник И. Б.. Решенията за приемане на нов съдружник и увеличение на капитала са обективирани в протокол от общо събрание на съдружниците във „Варна инвестмънтс” ООД от 01.11.2014 г., а решението за промяна в представителството и адрес на управление е обективирано в решение от 10.11.2014 г.

Заявление обр. А4 вх.№ 20141119103412 за вписване на горепосочените промени в състава на съдружниците, капитала на дружеството, разпределението на дружествените дялове, представителството и адреса на управление е подадено в търговския регистър по електронен път от адв.Н.Б., упълномощен от новоизбрания управител И.Б. и към него са приложени копия от протоколи от общи събрания от 01.11.2014 г. и от 10.11.2014 г.

Обстоятелствата по провеждането на общото събрание и на взетите от него решения биват материализирани чрез съставянето на писмен протокол, представляващ частен документ, който в различните си части може да има правната характеристика на частен свидетелстващ или на частен диспозитивен. С исковата молба ищците са оспори съдържанието на протоколи от общи събрания от 01.11.2014 г. и от 10.11.2014 г., както и факта на тяхното присъствие на събранието, отразено в протокола и са направили искане по реда на чл.190 от ГПК, ответникът да бъде задължен да представи отигиналите от протоколите. В тези части документите имат характеристиката на свидетелстващи документи и твърдението е че те са неистински. Оспорена е и автентичността на документите като се твърди, че подписите, посочени като техни в протоколите не са положени от тях.

Съобразно решение № 38 от 24.04.2012 г. по търг.дело № 8/11 г. на І т.о. на ВКС, постановено по реда на чл.290 от ГПК, представляващо задължителна съдебна практика, установяване несъществуване на обстоятелство, подлежащо на вписване в търговския регистър не съставлява установяване/доказване на отрицателен факт, а се провежда чрез оспорване на материализиращите обстоятелството документи, изявления и пр., по реда на процесуалния закон и чрез доказателствата и доказателствените средства, предвидени в него, съобразно конкретиката на оспорването.

Въззивникът е бил задължен по реда на чл.190, ал.1 от ГПК, да представи в оригинал документите, копия от които са били представени от него в търговския регистър, но същият не е изпълнил това задължение.  

Във въззивното производство, в изпълнение на задължението си по  чл.192 от ГПК, неучастващото в делото лице Н.М.Б. с молба вх.N 3688/02.06.2016 г. е заявил, че не притежава оригиналите от протоколи за проведените на 01.11.2014 г. и 10.11.2014 г. общи събрания на съдружниците във „ВАРНА ИНВЕСТМЪНТС” ООД, тъй като последните са му били предоставени от лицето Игор Березний единствено за сканиране, след което са били върнати на притежателя им.

Действително по смисъла на чл.193, ал.3, изр. първо ГПК, тежестта за оспорване на частен документ се носи от страната, която го оспорва, когато документът от външна страна е подписан от нея и като такъв разполага с формална доказателствена сила по смисъла на чл.180 ГПК. Ако това правило обаче се приложи и в хипотезата когато оригиналът на документа не може да бъде представен от страната, която се позовава на него, каквато е тезата на въззивника, това означава да се постави оспорващата страна в обективна невъзможност да докаже, че не е автор на оспорения документ, тъй като копието като обект на изследване не би позволило  на графологичната експертиза да изключи евентуално извършена техническа подправка на подписа върху първообраза чрез откопиране на истинския му подпис през индиго, чрез прекопиране, както и чрез многобройни други съвременни способи. В този случай биха били налице  обективни пречки за провеждане на пълно и главно доказване на оспорената автентичност на представения в заверен препис документ, поради което настоящият състав споделя възприетото от първоинстанционния съд разпределение на доказателствената тежест на страните в процеса и направените въз основа на това правни изводи.  В този смисъл е и решение № 91/01.04.2015г. на ВКС, ІV гр.о. по гр.д. № 5960/2014г., постановено по реда на чл.290 ГПК. Първоинстанционният съд е изпълнил задължението си да разпредели доказателствената тежест между страните, като в първото по делото заседание изрично е указал на ответника, че следва да докаже наличието на валидно взети решения на ОС, които са отразени по партидата на дружеството.

Предвид процесуалното поведение на въззивника и на основание чл.161 от ГПК съдът приема, че протоколи от общи събрания на съдружниците от 01.11.2014 г. и 10.11.2014 г. не са съставяни. С оглед на така изложеното, въззивният съд намира, че дружеството – въззивник и във въззивното производство е създало пречки при установяване на автентичността на подписа на ищците върху оспорените документи. Истинността на протоколите, материализиращи провеждането на събранията не е установена, поради което  решенията му следва да бъдат квалифицирани като липсващи. Успешно проведеното оспорване на документите, материализиращи провеждането на общите събрания от 01.11.2014 г. и 10.11.2014 г., установява липсващите /невзети/ решения, поради което и предявеният установителен иск е доказан и следва да бъде уважен.

С оглед на гореизложеното, съдът намира, че вписваните на 25.11.2014 г. обстоятелства по партидата на въззивното дружество не са били валидно възникнали, т.е. извършено е вписване на несъществуващи обстоятелства, поради което предявеният иск с правно основание чл.29 от ЗТР, следва да бъде уважен.

С оглед на така изложеното и поради съвпадане на крайния извод на въззивния съд с този на първоинстанционния съд обжалваното решение следва да бъде потвърдено.

На осн.чл.272 ГПК съдът препраща към мотивите на обжалвания съдебен акт, като ги прави част от настоящото решение.

Мотивиран от гореизложеното и на осн. чл.272 от ГПК, съдът

 

                                                Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение №46 от 15.01.2016 г. по търг.дело №148/2015 г. по описа на ВОС, с което са прогласени за нищожни решенията на общите събрания на съдружниците във въззивното дружество от 01.11.2014 г. и от 10.11.2014 г., по иска с правно основание чл.124 от ГПК, предявен от Х.С.Г., поданик на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, роден на ***г. в гр. Б., притежаващ паспорт GBR №ХХХХХХХХХ издаден ХХ.ХХ.ХХХХг. от Паспортна служба, Великобритания, и К.Г., поданик на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, роден на ***г. в гр. Б., Великобритания, притежаващ паспорт GBR № ХХХХХХХХХ, издаден на ХХ.ХХ.ХХХХг. от Паспортна служба, Великобритания срещу „ВАРНА ИНВЕСТМЪНТС” ООД, ЕИК 103961464, със седалище гр.Варна и с което е прието за установено, че с вписване от 25.11.2014г., извършено от Агенция по вписванията, рег. №20141125110725, по партидата на „ВАРНА ИНВЕСТМЪНТС” ООД, ЕИК 103961464, със седалище гр. Варна, на следните промени във вписаните за дружеството обстоятелства - вписване на приемане на нов съдружник; увеличаване на капитала на дружеството и разпределяне на дружествените дялове; промяна в представителството чрез заличаване на вписаните управители и вписване на нов управител; промяна на адреса на управление; нов дружествен договор, са вписани несъществуващи обстоятелства, на основание чл.29, ал.1 от Закона за търговския регистър.

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в едномесечен срок от съобщението до страните пред ВКС на РБългария при условията на чл.280, ал.1 ГПК.

       

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                  ЧЛЕНОВЕ: