ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на 27.04.2017 г. в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                    ЧЛЕНОВЕ: Г. ЙОВЧЕВ

    НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия В.Петров ч.т.д.№208 по описа за 2017 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от ДФ „Земеделие“ гр.София срещу определение №159/28.02.2017 г. на Окръжен съд – Разград по т.д.№109/2016 г., с което е прекратено производството по същото дело и то е изпратено по компетентност на Административен съд-Разград, отменено е разпореждане за незабавно изпълнение №2786/02.09.2016 г. срещу ЕТ „Цончо Енчев“- гр.Разград, ЕИК 826035281, и е обезсилен издаденият въз основа на заповед за изпълнение №2786/02.09.2016 г. изпълнителен лист по ч.гр.д. №1728/2016 г. на РС-Разград.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е частично неоснователна.

Производството по предявения пред ОС – Разград иск с правно основание чл.422 от ГПК не подлежи на разглеждане пред гражданския съд, тъй като правоотношенията по сключения договор за предоставяне на държавна помощ „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“, не са възникнали между равнопоставени по смисъла на чл.8 и чл.9 ЗЗД правни субекти, елементите на договора не са резултат от свободно договаряне между тях, като правата и задължения произтичащи от договора, императивно следват от нормативния акт, уреждащ предоставянето на помощта, а не от волята на страните по договора. Ето защо договорът не е източник на граждански правоотношения, а на административноправни такива.

Поради това и в т.1 от ТР № 8/ 11.12.2015 г. по тълк. д. № 1/ 2015 г. на ВАС се прие, че актовете, издавани от органите на РА – ДФ „Земеделие“, с които одобрява/ мотивирано отказва изплащането на финансовата помощ и/ или иска връщането на вече изплатени суми заедно със законните лихви към тях и/ или прекратява всички договори, сключени с ползвателя на помощта по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери“ са индивидуални административни актове и подлежат на съдебен контрол по реда на АПК. Макар и разясненията да са дадени по практиката, свързана с договори, сключени с ползвателя на помощта по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери“, то с оглед сходството в процедурите и характера на отношенията, следва да се прилагат и в настоящата хипотеза.

Съществено за съдопроизводствения ред, по който следва да се разглеждат отношенията е и влезлият в сила на 25.12.2015 г. - Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ), който въведе обща правна рамка на национално ниво, насочена към кодифициране на правилата, по които се управляват и разходват предоставените от Европейския съюз публични средства, както и към регламентиране на ясен съдебен контрол за защита на участващите в процеса граждани и организации. ЗУСЕСИФ има характер на процесуален закон в изпълнение на задължението на РБългария по чл. 175 ДФЕС.

Съгласно § 10, ал. 3 ПЗР на ЗУСЕСИФ, образуваните до влизането в сила на този закон гражданскоправни производства по искови молби срещу изявления за финансови корекции на ръководителя на управляващия орган се довършват по досегашния ред, т.е. отношенията между страните по сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ преди влизането в сила на ЗУСЕСИФ на 25.12.2015 г. се уреждат от гражданското право и споровете във връзка с дължимостта на плащанията по тях са гражданскоправни и подлежат на разглеждане по реда на общия съдебен исков процес, а споровете възникнали след 25.12.2015 г., следва да бъдат разгледани от съответния административен съд.

След като искът за плащане на суми по договора за предоставяне на държавна помощ е заведен на 01.09.2016 г., то същият не подлежи на разглеждане по граждански ред, а компетентен да разгледа спора по изпълнението на този договор е съответният административен съд (в този смисъл и Определение № 126 от 9.03.2017 г. на ВКС по ч. т. д. № 2071/2016 г., II т. о., ТК, докладчик съдията Петя Хорозова). Доколкото обаче производството е започнало като заповедно и искът по чл.422 – ГПК на това основание е недопустим, делото не може да се изпрати по компетентност на Административен съд-Разград, предвид което определението в тази му част се отменя. Съгласно т.13 от Тълкувателно решение №4/13 г. от 18.06.2014 г. на ОСГТК при прекратяване на производството по иска, предявен по реда на чл.422, във връзка с чл.415, ал.1 ГПК, исковият съд обезсилва издадената заповед за изпълнение и изпълнителния лист. Той не се занимава с разпореждането за незабавно изпълнение, още повече че в случая то е било вече предмет на разглеждане от въззивен състав на съда по реда на чл.419-ГПК по ч.т.д. №108/2016 г. Ето защо, определението в тази му част се обезсилва. В останалата му част обжалваното определение се потвърждава.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 ПОТВЪРЖДАВА определение №159/28.02.2017 г. на Окръжен съд – Разград по т.д.№109/2016 г., с което е прекратено производството по същото дело и е обезсилен издаденият въз основа на заповед за изпълнение №2786/02.09.2016 г. изпълнителен лист по ч.гр.д. №1728/2016 г. на РС-Разград.

 ОТМЕНЯ същото определение в частта, с която делото е изпратено по компетентност на Административен съд-Разград.

ОБЕЗСИЛВА определението в частта, с която е отменено разпореждане за незабавно изпълнение №2786/02.09.2016 г. срещу ЕТ “Цончо Енчев“- гр.Разград, ЕИК 826035281.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВКС на РБ при предпоставките на чл.280, ал.1-ГПК.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                 ЧЛЕНОВЕ:1.                          2.

 

 

ОСОБЕНО МНЕНИЕ на съдията В.ПЕТРОВ: Съгласно т.1 от Тълкувателно решение № 8/11.12.2015 по т.д. №1/2015 г. на ВАС само актовете, издавани от органите на Разплащателната агенция – Държавен фонд "Земеделие", по чл. 26, ал. 1, т. 3 и чл. 33 от Наредба № 9 от 03.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Създаване на стопанства на млади фермери" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007–2013 г., са индивидуални административни актове и подлежат на съдебен контрол по реда на АПК.

В настоящия случай претенцията е за връщане на предоставена държавна помощ „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“ по договор от 18.12.2012 г. поради договорно неизпълнение на земеделския производител - ответник. Не се твърди и не се доказва ищецът да е издал акт за установяване на частно държавно вземане за подлежащата на връщане помощ. Заявлението за издаване на заповед за изпълнение е подадено по реда на чл.417, т.2 – ГПК – въз основа на извлечение от счетоводните сметки на ищеца, а не по чл.417, т.7 – ГПК – въз основа на влязъл в сила акт за установяване на частно държавно или общинско вземане, когато изпълнението  му става по реда на ГПК. Няма издаден индивидуален административен акт, чието оспорване да става по реда на АПК. Не се установява и приложимост на ЗУСЕСИФ спрямо процесния спор, доколкото този закон се прилага само за средства, отпуснати от европейските структурни и инвестиционни фондове, а твърдения, че помощта е отпусната на ответника за сметка на такива средства няма. Не са налице изявления за финансови корекции на ръководителя на управителния орган, които да са основание за приложение на новата ал.3 на §10 от ПЗР на ЗУСЕСИФ, въведена с §6 от ЗР на ЗИД на АПК /ДВ, бр.74/20.09.2016 г./.

Заповедното производство при това положение е допустимо /изрично предвидено и в чл.5.1 от самия договор между страните/, като неправилно исковият съд е прекратил производството по иска по чл.422-ГПК, предявен за установяване вземането на ДФ“Земеделие“ спрямо ответника предвид възражението на последния срещу заповедта за изпълнение. Обжалваното определение следва да се отмени изцяло, като делото се върне на ОС Разград за предприемане на следващите процесуални действия по разглеждането му.

 

                           СЪДИЯ С ОСОБЕНО МНЕНИЕ: