О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

320/10.05.                                      2018 година                           град Варна

 

Апелативен съд – Варна                    търговско  отделение

на  девети май                                                                година 2018

в закрито заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         А.Братанова

ЧЛЕНОВЕ: М.Недева

                              Р.Славов

 

като разгледа  докладваното от съдията М.Недева в.ч.т.д. № 208 по описа  на Варненския апелативен съд за 2018г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е  по реда на чл.274 ал.2 ГПК.

          Образувано е  по подадена частна жалба от В* Х* П* с ЕГН ********** и Булстат ********** от гр.Пловдив против разпореждане № 76/23.01.2018г. на Добричкия окръжен съд, постановено по в.т.д. № 221/2017г., с което е върната подадената от него  касационна жалба с вх.№ 7672/29.11.2017г. срещу решение № 182/13.11.2017г. на Добричкия окръжен съд по в.т.д. № 221/2017г. поради това, че решението не подлежи на касационно обжалване, тъй като цената на всеки един от обективно съединените искове, предмет на търговското дело, е под 20 000лв. По съображения, изложени в жалбата и свеждащи се основно до това, че делото е гражданско по своя характер, с цена на иска над 5 000лв и като такова подлежи на касационно обжалване, моли съда да отмени обжалваното разпореждане.

          В законоустановения срок е постъпил писмен отговор от ответната по частната жалба страна, в който се релевират доводи за нейната неоснователност и се иска от съда да потвърди обжалваното разпореждане като правилно и законосъобразно.

          Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери следното :

          Частната жалба е подадена в срок от надлежна страна в процеса и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

          Разгледана по същество, същата е неоснователна, по следните съображения :

          Предявен е иск от „Мега Тест-България“ ЕООД, ЕИК 200582638 против В* Х* П* от гр.Добрич за заплащане на сумата от 1 300лв , частична претенция от 11 520лв, дължима по договор за покупко-продажба от 21.10.2013г., както и сумата от 200лв, част от 1 440лв – неустойка по същия договор. Предвид цената на предявените претенции – под 25 000лв, делото се явява подсъдно на районен съд като първа инстанция по аргумент за противното от чл.104 т.4 от ГПК. Съобразно чл.103 от ГПК в районния съд делото е образувано като гражданско и разгледано по общия исков ред, а не по реда за разглеждане на търговските спорове. Единствено окръжният съд, действащ като първа инстанция, образува граждански и търговски дела и ги разглежда по съответния съдопроизводствен ред. Т.е. - съгласно чл.104 т.4 от ГПК  търговските дела се разглеждат в зависимост от цената на иска по различен съдопроизводствен ред  - по  реда на търговските спорове от окръжния съд при цена на иска над 25 000лв и по общия исков ред от районния съд – при цена на иска до 25 000лв.  В последната хипотеза спорът не придобива граждански характер.

          Съобразно константната и безпротиворечива практика на Върховния касационен съд понятието „ търговско дело„  за нуждите на чл. 280 ал.3 ГПК  е по - широко  както от понятието „ търговски спор „  по смисъла на чл.365 от ГПК,  така и от понятието „ спор по търговска сделка“. Така търговски характер имат, освен споровете по чл.365 ал.1 ГПК и делата , претенциите по които п р о и з т и ч а т от търговска сделка, така и претенциите, които и без наличието на търговска сделка, са свързани с търговската дейност на страната / напр. опр. № 2 от 06.01.2009 год. по т.д.№ 618 / 2008 год. на ІІ т.о. на ВКС - чл.55 ал.1 ЗЗД и чл.108 от ЗС между търговци ; опр. № 9 от 21.01.2012 г. по т.д.№ 3 / 2012 год. І т.о. и № – иск по чл.59 ЗЗД във връзка с държане на помещение, предназначено и ползвано за търговски цели, предявен от търговец ; опр.№ 52 от 01.03.2012 год. по т.д.№ 139 / 2012 год. І т.о. – иск по чл.55 ал.1 ЗЗД – връщане депозит за участие в проведен търг за продажба на общинско имущество , предявен от търговец ; опр.№ 252 от 21.09.2012 год. по т.д.№ 697 / 2012 год. на ІІ т.о. – връщане на дадено при начална липса на основание , по преддоговорно отношение ; исковете по чл.125 ал.3 от ТЗ и за отговорността на управителя на търговско дружество за вреди, суброгационните искове на застрахователя – така опр. № 812 от 17.10.2011 год. по ч.т.д.№ 693 / 2011 год. на ВКС , ТК , ІІ т.о. ; опр. № 132 от 24.02.2012 год. по ч.т.д.№ 28 / 2012 год. ВКС , ІІ т.о., опр. 87 от 10.04.12 год. по т.д.№ 264 / 12 год. ІІ т.о. , опр.№ 259 от 15.11.2011 год. по т.д.№ 1074 / 11 год. ІІ т.о., опр. № 414 от 02.06.2011 год. по ч.т.д.№ 379 / 11 год. на І т.о. на ВКС и др. /.

 

          В процесния случай договорът за покупко-продажба на електронната автомобилна везна е безспорно търговска сделка и то от рода на абсолютните търговски сделки по чл.1 ал.1 от ТЗ. Образуваното по нея дело е търговско. Съгласно нормата на чл.280 ал.3 т.1 от ГПК решенията по търговски дела с цена на иска до 20 000лв не подлежат на касационно обжалване.

          Като е достигнал до идентичен  правен извод, въззивният Добрички окръжен съд е постановил законосъобразен съдебен акт, който следва да бъде споделен.

          По изложените съображения частната жалба следва да бъде оставена без уважение.

          Водим от горното, съдът

 

                                      О   П   Р    Е   Д   Е   Л   И    :

 

          ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частна жалба от В* Х* П* с ЕГН ********** и Булстат ********** от гр.Пловдив против разпореждане № 76/23.01.2018г. на Добричкия окръжен съд, постановено по в.т.д. № 221/2017г., с което е върната подадената от него  касационна жалба с вх.№ 7672/29.11.2017г. срещу решение № 182/13.11.2017г. на Добричкия окръжен съд по в.т.д. № 221/2017г.

          Определението е окончателно.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :