О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№…313………/Варна, 13.05.2014…………………

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, втори състав, в закрито съдебно заседание в състав

 

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: В* А*Н

                    ЧЛЕНОВЕ: М* Н*

А* Б*А

 

като разгледа докладваното от съдия А.Б* ч.т.д.№ 209/2014 год. по описа на ВАпС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл. 274 и следв. ГПК и е образувано по частна жалба от НАП против определение № 240/01.11.2013 год., постановено по т.д.№ 17/2011 год. по описа на ОС - Разград, с което на основание чл. 729 ТЗ е одобрена частична сметка за разпределение в производството по несъстоятелност на „Я* С*” ЕООД.

В предявената частна жалба се излага, че страната е депозирала писмено възражение, предявено в срока по чл. 728 ТЗ. Последното не е разгледано от съда по несъстоятелността по реда на чл. 729, ал.1 ТЗ. Одобрената частична сметка за разпределение противоречи на изричната разпоредба на чл.722, ал.3 ТЗ.

Жалбата е депозирана в срок и изхожда от надлежна страна. Същата е администрирана в съответствие с нарочно предвидения в чл. 729, ал.2 ТЗ процесуален ред. Постъпилата жалба е обявена в търговския регистър, с което е спазен специалния ред за администрирането й в отклонение на общото правило по чл. 276, ал.1 ГПК.

За да се произнесе по спора съдът съобрази следното:

С молба от 16.09.2013 год. синдикът на „Я* С*” ЕООД / в несъстоятелност/ е депозирал частична сметка за разпределение, която е обявена на определеното за целта видно и общодостъпно място в съда на 16.10.2013 год. Съставянето на сметката е обявено в търговския регистър на 22.10.2013 год.

С обжалваното определение № 240/01.11.2013 год. РОС е одобрил сметката за разпределение като е приел, че по представената сметка не са постъпили възражения.

По делото е постъпило възражение вх.№ 4469/05.11.2013 год., депозирано по пощата на 04.11.2013 год. от кредитора НАП касателно допуснати нарушения на чл. 722, ал.3 ТЗ единствено в частичната сметка за разпределение по чл. 722, ал.1, т.6 ТЗ. 

Разпоредбата на чл.728 ТЗ предвижда, че възраженията срещу сметката за разпределение могат да се подават в срока по чл.727 ТЗ - 14 дни, без да посочва началния момент, от който започва да тече този срок. Отсъствието на изрична законова уредба относно началния момент на срока не препятства преценката за спазването му, предвид изричното изискване на чл.727 ТЗ за обявяване на сметката в търговския регистър. Основателен е доводът в частната жалба, че след като законът въвежда изискване за обявяване на сметката, началото на 14-дневния срок за възражения съвпада с датата на обявяването, а не с датата на разгласяване на сметката на определеното за целта общодостъпно място в съда. Аргумент в подкрепа на това разрешение се съдържа в разпоредбата на чл.9, ал.2 ЗТР, според която подлежащите на обявяване актове по чл.5 ЗТР се смята, че са станали известни на третите лица от момента на обявяването. Подобен законодателен подход е използван и при уредбата на процедурата за оспорване на изготвените от синдика списъци на приетите и неприети в производството по несъстоятелност вземания, като срокът за подаване на възражение срещу списъците е обвързан с датата на тяхното обявяване в регистъра – чл.689 във вр. с чл.690 ТЗ. Изрично в този смисъл е и практиката на ВКС - Определение № 535 от 8.07.2011 г. на ВКС по ч. т. д. № 403/2011 г., II т. о. Следователно – депозираното от НАП възражение е предявено в изискуемия преклузивен срок по чл.728 ТЗ. Редовно постъпилото възражение подлежи на разглеждане от съда по несъстоятелността по реда на чл. 729 ТЗ. Постановяването на определение за одобряване на сметката за разпределение преди изтичане на срока за възражения и преди произнасянето по тяхната основателност противоречи на ТЗ и е самостоятелно основание за отмяна на обжалвания акт. С оглед допуснатото съществено процесуално нарушение и преждевременното постановяване на определение по чл.729 ТЗ въззивният съд не следва да обсъжда по същество материалноправните доводи за отмяна на обжалвания акт.

Въззивният съд съобрази, че депозираното възражение по чл. 728 ТЗ, респ. жалбата по чл.729, ал.3 ТЗ  имат за предмет единствено разпределението в рамките на чл. 722, ал.1, т.6 ТЗ /тоест ред 2,3,4 и 5 от сметката/. Естеството на наведените възражения сочи, че дори и при основателност на възраженията, правата на кредитора с разпределени суми по чл. 722, ал.1, т.4 ТЗ не биха били засегнати. С оглед на изложеното, отмяната на определението по чл. 729 ТЗ следва да бъде осъществено частично, доколкото ТЗ не въвежда забрана в противен смисъл.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ определение № 240/01.11.2013 год., постановено по т.д.№ 17/2011 год. по описа на ОС – Разград, единствено в частта, в която е одобрена частична сметка за разпределение  по т.2, 3, 4 и 5, касаещи разпределението на суми в полза на кредитора НАП с привилегия по чл. 722, ал.1, т.6 ТЗ.

ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия и разглеждане от съда по несъстоятелност на депозираното възражение от НАП по реда на чл. 728 – 729 ТЗ.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                            ЧЛЕНОВЕ