ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

28……….…./………15.01.……….2015 година

 

Варненският апелативен съд - търговско отделение, ІІ състав, в закрито заседание в състав:

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: В* А*

        ЧЛЕНОВЕ: М* Н*

А* Б*

 

Като разгледа докладваното от съдия В. А* в. т. дело № 21/2015 г. по описа на Апелативен съд - Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 267 от ГПК.

Подадена е въззивна жалба от „Ф* И* А*” ЕООД – гр. София, чрез юрисконсулт С.Т., против решение № 53 от 12.11.2014 г. на Търговищкия окръжен съд, постановено по т. д. № 59/2014 г., с което е отхвърлен искът му срещу С.Й.Б. и Л.Й.Б. с правно основание чл. 135 от ЗЗД за прогласяване на недействителността спрямо дружеството на извършеното с нотариален акт от С.Б. в полза на Л.Б. дарение на недвижим имот с идентификатор № ******* по кадастралната карта на гр. Омуртаг и представляващ УПИ № І-642, кв. 132, заедно с построената триетажна МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор № 53535.501.642.1 по кадастралната карта на гр. Омуртаг, при граници на имота: имоти с № ***********.

Жалбоподателят изразява становище за неправилност на решението, като заявява, че първоинстанционният съд не е дал правилна правна квалификация по двата евентуално съединени иска – главен по чл. 135, ал. 1, вр. ал. 2 от ЗЗД и евентуален по чл. 135, ал. 3 от ЗЗД. Сочи, че е налице съществено нарушение на съдопроизводствените правила, тъй като съдът не се е произнесъл по евентуалния иск, след като е отхвърлил главния, като за предявяването на двата иск в условия на евентуалност съдът е направил изрична корекция на доклада по делото. Твърди, че неправилно е отхвърлен иска, поради недоказаност на увреждането. Незаконосъобразен бил и извода за наличие на други имоти на ответника Б.. Въззивникът твърди и неправилност на присъдените разноски, тъй като присъжда разноски без наличие на списък по чл. 80 от ГПК, а и не е следвало да присъжда хонорар за втори адвокат, за който нямало и доказателства за заплащане.

Отговор не е представен по делото от насрещните страни - С.Й.Б. и Л.Й.Б., както и от третото лице – помагач „ЦКБ” АД – гр. София.

При извършване на служебна проверка на редовността и допустимостта на жалбата, настоящата инстанция намира следното:

Първо: В диспозитива на решението на ТОС не е отразено, че решението е постановено при участие на трето лице – помагач на страната на ищеца /конституирано на 29.09.2014 г./, въпреки че в мотивите е посочено участието му. Това по своето същество представлява очевидна фактическа грешка (така Определение № 255 от 27.06.2012 г. на ВКС по гр. д. № 858/2011 г., I г. о.), която следва първата съдебна инстанция да отстрани.

Второ: Оплакването на жалбоподателя за неправилно присъдени разноски, поради липса на списък, непредставяне на доказателства за реалното заплащане на адвокатския хонорар, следва да се тълкува като молба за изменение на решението в частта за постановените разноски по чл. 248 от ГПК, поради което и на това основание делото следва да се върне на ТОС за произнасяне по молбата.

Трето: По оплакването на страната за непроизнасяне от Окръжен съд – Търговище по втория иск, предявен при условията на евентуалност, за което е допуснал корекция в доклада по делото, в открито съдебно заседание на 29.09.2014 г. следва да се посочи, че това следва да се приеме за молба за допълване на решението по чл. 250 от ГПК. Делото следва да се върне на ТОС за произнасяне и по тази молба, като съдът следва да съобрази налице ли е въобще евентуален иск с оглед твърдението на ищеца, че същият е обусловен от приемане наличие на правоприемство касателно вземането.

Настоящият съдебен състав намира, че жалбата е подадена в срок, от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, но поради установените пречки, делото следва да се върне на първата инстанция за отстраняването им, след което делото да се върне на Варненски апелативен съд за произнасяне по въззивната жалба.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в. т. дело № 21/2015 г. на ВАпС, като

ВРЪЩА делото на Търговищкия окръжен съд за изпълнение на дадените указания, след което селото да се изпрати обратно на ВАпС за произнасяне по жалбата.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                                                       2.