О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  74

 

                                             гр.Варна, 03.02.2017 г.

 

                                                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито заседание на трети февруари през две хиляди и седемнадесета година в състав:            

   ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВИЛИЯН ПЕТРОВ 

                                                            ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                                   НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа  докладваното от съдия Георги Йовчев в.ч.т.д. №21 по описа на съда за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е с правно основание чл.274, ал.2 ГПК, образувано по частна жалба от А.А.С. *** против определение N 360/09.11.2016 г., постановено по в.т.д.№149/2016 год. по описа на ОС - Силистра, с което е спряно въззивно търговско дело №149/2016 г. по описа на Окръжен съд - Силистра на основание чл.229, ал.1, т.4 от ГПК до приключване с влязъл в сила съдебен акт по гр. дело №1353/2015 г. по описа на СРС.

В частната жалба се навеждат твърдения за незаконосъобразност на постановения съдебен акт. Поддържа се, че не е налице преюдициалност между двете дела.

Насрещната страна „ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, със седалище гр.София, не е подала писмен отговор.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Частната жалба е подадена от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, в преклузивния срок по чл. 275, ал.1 ГПК. На посоченото основание, същата е процесуално допустима. Разгледана по същество, частната жалба е неоснователна по следните съображения:

Производството по в.т.д.№149/2016 год. по описа на ОС – Силистра е образувано по въззивна жалба на „ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД срещу решение № 248/ 11.07.2016 г. постановено по гр.д. № 1353/2015г. по описа на РС Силистра, в частта в която са отхвърлени исковете му по чл.422 ГПК за сумите, за които е издадена Заповед за изпълнение по ч.гр.д. № 2235/2012 г. на РС Силистра.

С решението по гр.д. № 1353/2015г. по описа на РС Силистра, съдът е прекратил производтсвото по предявения в условията на евентуалност иск с правно основание чл.430 от ТЗ.

При извършена служебна справка, съдът констатира, че срещу решението в прекратителната част, имаща характер на определение е постъпила частна жалба от „ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, въз основа на която е образувано ч.гр.д.№ 150/ 2016г. по описа на СОС. С определение от 09.11.2016 г. постановено по в.ч.гр.д. № 150/2016 г. на ОС Силистра, съдът е отменил определението за прекратяване и е върнал делото на СРС за продължаване на съдопроизводствените действия и разглеждане на евентуалния иск.

С оглед възстановената висящност на производството по евентуалния иск, с обжалваното в настоящото производство определение, въззивният съд е спрял в.т.д. №149/2016 г. по описа на Окръжен съд - Силистра на основание чл.229, ал.1, т.4 от ГПК до приключване с влязъл в сила съдебен акт по гр. дело №1353/2015 г. по описа на СРС.

Съдът намира, че с отхвърляне на главния иск с правно основание чл.422 от ГПК, се е сбъднало условието от което зависи разглеждането на предявения в условията на евентуалност иск с правно основание чл.430 от ТЗ, като при постановяване на решение по него, за страните ще възникне интерес от обжалването му.

Това обстоятелство, възникнало в резултат на отмяната на определението за прекратяване на производството по евентуалния иск и връщането му на първоинстанционния съд за продължаване на съдопороизводствените действия, налага да се запази висящността на делото по главния иск, срещу решението по който е образувано  в.т.д.№149/2016 год. по описа на ОС – Силистра, за да се разгледа едновременно с евентуална жалба срещу решението по евентуалния иск.

Именно с оглед посочената потенциална възможност, въззивният съд правилно е спрял образуваното пред него производство по обжалване на решението, с което е отхвърлен главния иск, за да изчака развитието на производството по евентуалния иск, което в случая се явява преюдициално спрямо въззивното производство.

С оглед на гореизложеното, съдът намира, че обжалваното определение е правилно и законосъобразно, поради частнната жалба, следва да се остави без уважение.               

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на А.А.С. *** против определение N 360/09.11.2016 г., постановено по в.т.д.№149/2016 год. по описа на ОС - Силистра, с което е спряно въззивно търговско дело №149/2016 г. по описа на Окръжен съд - Силистра на основание чл.229, ал.1, т.4 от ГПК до приключване с влязъл в сила съдебен акт по гр. дело №1353/2015 г. по описа на СРС.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                        ЧЛЕНОВЕ: