Р Е Ш Е Н И Е   № 26

 

26.01.2018г., гр. Варна.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на двадесет и шести януари две хиляди и осемнадесета година, проведено в състав:

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ:  ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                               НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Н. ДАМЯНОВА в. т. д. № 21

по описа на ВнАпС за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 25, ал. 4, изр. 2 ЗТР, образувано по жалба на „ВАМОНГ“ ООД – гр. Варна, ЕИК 202115317, представлявано по пълномощие от адв. Б.Д. ***, срещу решение № 840/08.12.2017г., постановено по т. д. № 1566/2017 г. по описа на Варненски окръжен съд, с което е потвърден отказ № 20171030105229/31.10.2017г. на длъжностно лице по регистрацията при АВп, ТР.

С оплаквания за неправилност на обжалвания съдебен акт се претендира неговата отмяна, както и отмяна на постановения отказ и даване на задължителни указания на АВп, ТР, по реда на чл. 25, ал. 5 ЗТР, за вписване на настъпилите промени. Поддържа се, че в случая не е било необходимо протоколът от общото събрание на съдружниците да бъде с нотариална заверка на подписите и съдържание, тъй като съгласно дружествения договор от 2012г. формата за вземане на решения за смяна на управител е била винаги писмена. Релевира се оплакване, че съдът не е изложил никакви мотиви относно другите приети решения, отнасящи се именно до отпадане на нотариалната заверка на протоколите от ОС.

Жалбата е подадена в срок, от легитимирано лице, чрез валидно упълномощен процесуален представител, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, при наличие на правен интерес от обжалването, и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, същата се преценява като неоснователна по следните съображения:

Със заявление Обр. А 4 вх.№ 20171030105229/09.11.2017г., подадено по електронен път от адвокат с изрично пълномощно, е поискано вписване на промени в подлежащи на регистрация обстоятелства по партидата на „ВАМОНГ“ ООД – гр. Варна, ЕИК 202115317, по раздел 7, а именно: заличаване на Т М Т  като управител и вписване като управител на С С  И..

За да постанови потвърденият с обжалваното решение отказ № 20171030105229/31.10.2017г., при извършване на проверка за спазването на изискванията на чл. 21 от ЗТР и Наредба № 1/14.02.2007г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър, длъжностното лице по регистрацията при АВп е направило констатации и изводи за неизпълнение на изискванията на чл. 137, ал. 4 ТЗ /изм. – ДВ бр. 105/2016г./ за вписване на заявените обстоятелства, а именно: протоколът от общо събрание на съдружиците, обективиращ решенията за заявените промени, не е в изискуемата форма – едновременна нотариална заверка на подписи и съдържание.

Становището на жалбоподателя, че в случая не е било необходимо протоколът от общото събрание на съдружниците да бъде с нотариална заверка на подписите и съдържание, е обосновано с обстоятелствата, че съобразно дружествения договор от 2012г. формата за вземане на решения за смяна на управител е била винаги писмена, както и че на същото общо събрание е взето решение за промяна на дружествения договор, даваща възможност да не се изисква нотариална заверка на подписи и съдържание.

Съставът на ВнАпС намира за правилен извода на окръжния съд в мотивите на атакуваното решение, че изискуемата форма за вземане на валидни решения от ОС на съдружниците във „Вамонг“ ООД – гр. Варна, проведено на 30.10.2017г., за промени в управлението и представителството, е предвидената специална такава в чл. 137, ал. 4 ТЗ - едновременно нотариално заверяване на подписи и съдържание, като съображенията за това са следните:

Приетият от съдружниците, при учредяване на „Вамонг“ ООД, дружествен договор от м. 06.2012г. не съдържа и няма как да предвиди изрично изключване на приложението на предвидената с новата разпоредба на чл. 137, ал. 4 ТЗ /изм. – ДВ бр. 105/2016г./ специалната форма за действителност на решения на ОСС по чл. 137, ал. 1, т. 5 ТЗ, които имат незабавно действие в отношенията между съдружниците и между тях и дружеството, но не и по отношение на третите лица. Длъжностното лице по регистрацията и съдът, сезиран с жалба по чл. 25 ЗТР, преценяват необходимостта от спазване на изискването за специална форма, въз основа на съдържанието на обявения в ТР дружествен договор. Съгласно изричната разпоредба на чл. 140, ал. 3 ТЗ решенията относно изменение и допълнение на дружествения договор, и прекратяване на дружеството, влизат в сила след вписването им в търговския регистър. Едва след обявяване на дружествения договор с измененията може да се прилага облекчената форма за действителност на решението за промени в управлението и представителството.

По оплакването в жалбата, че окръжният съд не изложил мотиви във връзка с решението на ОСС за изменение на дружествения договор.

Както беше посочено по – горе в мотивите, със заявление Обр. А 4 вх. № 20171030105229/09.11.2017г. е поискано единствено вписване по партидата на дружеството на промени в подлежащи на регистрация „ Основни обстоятелства“, по раздел 7 – „Управители“. Взетото решение от проведеното на 30.10.2017г. ОСС на „Вамонг“ ООД за изменение в дружествения договор не предполага обявяване на актуален дружествен договор в ТР по заявление Обр. Г1, каквото не се установява да е подадено.

Поради съвпадение на правни изводи на двете съдебни инстанции относно приложимите норми и установените с тях правни последици, решение на ВОС следва да бъде потвърдено.

Воден от горното съставът на Варненски апелативен съд

 

Р   Е   Ш   И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 840/08.12.2017г., постановено по т. д. № 1566/2017 г. по описа на Варненски окръжен съд.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                   ЧЛЕНОВЕ:  1.                       2.