О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ …490……..

 

гр.Варна, 10.08. 2017 год.

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, търговско отделение, в закрито заседание на десети август, през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

  ЧЛЕНОВЕ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

   ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

 

Като разгледа докладваното от съдия Ж. ДИМИТРОВА в.ч.т.д.№ 210 по описа на ВАпС за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството е по реда на чл.248 ГПК, образувано по молба от Енерго-про продажби“ АД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна за допълване на определение No-271/17.05.2017  година, постановено по в.ч.т.д.210 по описа за 2017 година на Варненски апелативен съд, чрез присъждане на разноски, съобразно приложения списък по реда на чл.80 ГПК и направено такова искане.

Ответникът по молбата не е депозирал отговор.

Молбата е процесуално допустима, депозирана в законоустановения срок, като към жалбата е приложен списък по чл.80 ГПК, а разгледана по същество е основателна по следните съображения.

Производството по в.т.д.10 по описа за 2017 година на Окръжен съд Търговище е образувано по въззивна жалба на „Енерго-про продажби“ АД срещу решение 590/14.11.2016 година по гр.д.660 по описа за 2016 година на Търговищки районен съд. С решението по предявен иск с правно основание чл.124, ал.1 ГПК от ЕТ „Златина-96-Златка Панайотова“, съдът е приел за установено в отношенията между страните, че не дължи сумата от 2385.22 лева, представляваща начислено количество потребена ел.енергия за периода 21.01.2016 година – 20.04.2016 година за обект, находящ се в гр.Търговище, ул.“Раковска“, 32.

С определение от 17.05.2017 година, апелативният съд е отменил определението за прекратяване на в.т.д.10 по описа за 2017 година на Окръжен съд Търговище и е върнал делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

Пред апелативен съд е представен договор за правна защита и съдействие за процесуално представителство по делото в размер на 240 лева, както и доказателство за заплатена държавна такса в размер на 15 лева, списък по чл.80 ГПК, като е направено и искане за присъждане на разноски.

Съдът не се е произнесъл по направеното искане, поради което молбата се явява основателна и следва да бъде уважена. Жалбата е уважена, поради което на страната следва да се присъдят направените разноски, съобразно представените доказателства.

Водим от горното, Варненският апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПЪЛВА определение No-271/17.05.2017  година, постановено по в.ч.т.д.210 по описа за 2017 година на Варненски апелативен съд като ОСЪЖДА ЕТ „Златина-96-Златка Панайотова“ да заплати на „Енерго-про продажби“ АД, ЕИК * с адрес: гр.Варна, Варна тауърс-Г, бул.“Вл.Варненчик, 258,   сумата от 255 лева, разноски, на осн. чл.78, ал.1 ГПК.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен касационен съд в 1-седмичен срок от получаване на съобщението до страните.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: