О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

271…..

 

гр.Варна, 17.05. 2017 год.

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, търговско отделение, в закрито заседание на седемнадесети май, през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

  ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА

   ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

 

Като разгледа докладваното от съдия Ж. ДИМИТРОВА в.ч.т.д.№ 210 по описа на ВАпС за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството е по реда на чл.274, ал.2 ГПК, образувано по частна жалба вх.No-1225/31.03.2017 година от Енерго-про продажби“ АД, съ седалище и адрес на управление: гр.Варна срещу определение No-73/20.03.2017 година, постановено по в.т.д.10 по описа за 2017 година на Окръжен съд Търговище, с което е прекратено производството по делото.

Частният жалбоподател твърди в жалбата си, че определението е неправилно, тъй като съдът е следвало да вземе предвид, че съобщението за определението, с което на въззивника са дадени указания е получено от страната на 02.03.2017 година, като в дадения едноседмичен срок страната е отстранила констатираните нередовности като с факс от 06.03.2017 година, а впоследствие по пощата на 07.03.2017 година са представени всички необходими доказателства, установяващи наличието на договор за правна защита и съдействие 8447/08.06.2016 година и пълномощно между адвокатското дружество и адв.Н.М.-***. С обжалваното определение, съдът е счел, че не са изпълнени дадените указания и е прекратил производството по делото. Жалбоподателят счита, че дадените указания са изпълнение, поради което и не са налице предпоставките на закона за прекратяване на производството, поради което моли за отмяната на определението със законните последици.

Ответникът по частната жалба моли да се потвърди определението на първоинстанционния съд.

Частната жалба е процесуално допустима, депозирана от надлежно лице с представителна власт срещу определение, което подлежи на обжалване, депозирана е в предвиденият от закона преклузивен срок, а разгледана по същество е основателна по следните съображения.

Производството по в.т.д.10 по описа за 2017 година на Окръжен съд Търговище е образувано по въззивна жалба на „Енерго-про продажби“ АД срещу решение 590/14.11.2016 година по гр.д.660 по описа за 2016 година на Търговищки районен съд. С решението по предявен иск с правно основание чл.124, ал.1 ГПК от ЕТ „Златина-96-Златка Панайотова“, съдът е приел за установено в отношенията между страните, че не дължи сумата от 2385.22 лева, представляваща начислено количество потребена ел.енергия за периода 21.01.2016 година – 20.04.2016 година за обект, находящ се в гр.Търговище, ул.“Раковска“, 32.

Установява се от приложените дела, че жалбата е подадена от адв. Н.М. с приложено пълномощно от на л.22 от първоинстанционното дело, с което същата е преупълномощена от адв.Г.В*, представляващ адвокатското дружество да оказва правна защита, съдействие и процесуално представителство по гр.д.660/2016 година, като води делото до окончателното му приключване във всички инстанции. Отговора на исковата молба и процесуалните действия пред първата инстанция са извършвани от адв.Н.М.-***.

С определение от 28.02.2017 година, постановено по в.т.д.10/2017 година, въззивният съд е констатирал, че липсват данни по делото за валидното упълномощаване от „Енерго про продажби“ АД на адвокатското дружество, като след като е констатирал нередовността на въззивната жалба, както и на всички извършени без представителна власт действия е дал на въззивника едноседмичен срок от получаване на съобщението, в който да се отстрани констатираната нередовност, като се представи адвокатско пълномощно, по силата, на което е възникнала представителна власт на адвокатското дружество упълномощило адв.М. или потвърждаване на действията и, като на страната е указано, че при неизпълнение в срок жалбата ще бъде върната, на основание чл.262, ал.2, т.2 ГПК.

Съобщението за определението е получено от „Енерго-про продажби“ АД на 02.03.2017 година, като считано от тази дата започва да тече даденият едноседмичен срок.

На 07.03.2017 година, в указаният от съда едноседмичен срок страната е представила доказателства за упълномощаването на адвокатско дружество „Величков, Желязков и партнъори“ , а именно договор за правна защита и съдействие, фактура и платежно нареждане, както и пълномощно от адвокатското дружество.

 Съдът е приел, че представените от страната доказателства не обуславят извод за наличие на валидно учредена представителна власт, като се е обосновал с разпоредбата на чл.77, ал.2 ЗА, като е приел, че по силата на тази разпоредба преупълномощаването може да се извърши със съгласието на клиента.

Въззивният съд е постановил определение в нарушение на принципа на служебното начало, закрепен в чл.7 ГПК, съобразно който съдът дължи проверка на извършваните от страните процесуални действия и когато установи, че процесуалното действие е нередовно извършено той дава на страната възможност да го поправи като посочва служебно пороците които трябва да бъдат отстранени.

В предоставения и срок страната е представила доказателствата, които същата счита, че удостоверяват валидно упълномощаване. Дискреция на съда е как да тълкува представените доказателства и дали същите удостоверяват валидно учредяване на представителна власт, но ако същият е счел, че процесуалното действие е нередовно извършено т.е. не отстранява нередовностите на въззивната жалба е следвало да даде срок на страната да го поправи като изрично укаже какво следва да бъде извършено.

Въззивният съд е допуснал стеснително тълкуване на разпоредбата на упълномощаването, като е следвало да съобрази разпоредбата на чл.34 ГПК, съобразно която общото пълномощно дава право за извършване на всички съдопроизводствени действия, включително и по преупълномощаване, тъй като предоставеният договор за правна помощ и съдействие установява, че „Енерго –про продажби“ АД е предоставила на адвокатското дружество пълни права да я представлява без ограничения, поради което в предоставената представителна власт се съдържа и възможността от преупълномощаване.

Поради несъвпадане на правните изводи на двете инстанции определението следва да бъде отменено и делото върнато на Окръжен съд Търговище за продължаване на съдопроизводствените действия.

Водим от горното, Варненският апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение No-73/20.03.2017 година, постановено по в.т.д.10 по описа за 2017 година на Окръжен съд Търговище, с което е прекратено производството по делото и ВРЪЩА делото на Окръжен съд Търговище за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: