Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е№ 93

 

Гр.Варна, 02.05.2018г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, в закрито заседание на тридесети април през двехиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  РАДОСЛАВ СЛАВОВ 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА     

ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

 

           Като разгледа докладваното от съдията Дарина Маркова в.търг.дело № 210 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.606 от ГПК, образувано по частна жалба на ЖСК „Галенус“ срещу решение № 19 от 23.02.2018г. на Варненски ОС по фирм.дело № 11470/2000г., с което е отказано вписване на прекратяване на ЖСК и заличаването и от регистъра.

В частната жалба се твърди че решението е неправилно и несправедливо. Твърди че след като обект на ЖСК може да бъде придобиван по давност, няма пречка ЖСК да бъде прекратена, въпреки че един член-кооператор не се е снабдил с нотариален акт. Излага че сградата е завършена още през 2004г. Сочи че апартамент 6 е отреден на член – кооператора Д.Ангелова, а имотът в кадастъра е отписан от името на ЖСК, тъй като трето лице се е снабдило с нотариален акт за собственост на имота по давност. Моли съда да отмени обжалваното решение и да постанови друго, с което да заличи ЖСК.

Предявената жалба е депозирана в срока по чл.275 от ГПК, от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт.

Разгледана по същество, същата е неоснователна по следните съображения:

Със заявление вх.№ 2970 от 29.01.2018г. от членовете на УС на ЖСК „Галенус“ е заявено за вписване заличаване на ЖСК.

На основание чл.35 ал.3 от ЗЖСК жилищно-строителната кооперация се прекратява след като всички членове на кооперацията бъдат снабдени с нотариален акт.

Не е спорно в настоящия случай че член кооператорът Донка Иванова Ангелова, на която е отреден апартамент № 6 на трети етаж, не е снабдена с нотариален акт за собственост.

Съобразно разрешението, дадено в т.1 на Постановление № 4 от 18.05.1097г. на Пленума на ВС, когато жилищностроителната кооперация е построила сградата, прекратяването и настъпва по право, след като всички членове бъдат с нотариални актове, а регистрирането на прекратяването има декларативно действие.

С оглед безспорното обстоятелство, че член – кооператор не е снабден с нотариален акт, не са налице условията на чл.35 ал.3 от ЗЖСК за прекратяване на кооперацията, поради което и по искането и за заличаване от регистъра следва да бъде постановен отказ.

Производството пред регистърния съд е охранително и в него не могат да бъдат разрешавани спорове между ЖСК, член-кооператорите и трети лица.

С оглед на така изложеното, въззвният съд намира, че обжалваното решение следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 19 от 23.02.2018г. на Варненски ОС, фирмено отделение, по фирм.дело № 1470/2000г.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: