О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

213      /20.       03.2015 г.

 

Варненски Апелативен съд  -  Търговско отделение, първи състав, в закрито заседание на  горепосочената дата в състав:

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: М* Х*

        ЧЛЕНОВЕ: В* П*

К* Г*

 

Като разгледа докладваното от съдия М. Х* в.т.д.№ 211/2015 година по описа на АС - Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 258 и сл. ГПК. Образувано е по въззивна жалба на С* С* Н* ООД гр. София срещу решение №213/11.12.2014г., постановено по т.д.№ 132/2014 год. по описа на ОС – Добрич.

След проверка редовността на въззивната жалба съдът констатира, че по делото липсват доказателства за представителната власт на Велев – подписал същата в качеството си на процесуален представител на жалбоподателя. Липсва пълномощно до процесуалния представител, което налага страната да потвърди досега извършените от адв. В* действия по процесуално представителство с оглед тяхното валидиране по смисъла на чл. 101 ГПК.

Предвид гореизложеното, съдът намира, че към настоящия момент не са извършени всички процесуални действия по администриране на въззивната жалба от първоинстанционния съд, поради което образуваното по нея въззивно производство следва да бъде прекратено и жалбата върната на първостепенния съд за извършване на всички законоустановени действия по администрирането ѝ, след което същата да се изпрати на ВАпС за произнасяне.

Воден от горното, съставът на ВАпС, търговско отделение

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.т.д.№ 211/2015 год. по описа на ВАпС.

ВРЪЩА делото на ОС – гр. Добрич за предприемане на необходимите действия по администриране на въззивната жалба.

След изпълнение на горните указания делото да се изпрати обратно на ВАпС за разглеждане на въззивната жалба.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                    ЧЛЕНОВЕ: 1.    

 

                                                                         2.