О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

239

 

гр. Варна, 03.05. 2017 год.

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, Търговско отделение, в закрито заседание на горепосочената дата, през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

  ЧЛЕНОВЕ: ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

 ДАРИНА МАРКОВА

 

          като разгледа докладваното от съдия Ж. ДИМИТРОВА ч.в.т.д. № 211 по описа за 2017 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Производството е по реда на чл.274 и сл. ГПК.

Образувано е по постъпили частни жалби срещу определение № 27/23.01.2017г., постановено по т.д.№ 92/2016 год. по описа на ОС – Търговище, подадени от Т.И.С. в качеството му на синдик на АСТРО ТРЕЙД ООД гр. Търговище /в несъстоятелност/ (с вх. 2387/24.04.2017г.), ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД гр. София (с вх. 2388/24.04.2017г.), чрез адв. Русинова и от АСТРО ТРЕЙД ООД гр. Търговище /в несъстоятелност/ и БРУКНЪР КЪМПАНИ ЛИМИТИД, дружество регистрирано съгласно законодателството на Гибралтар (с вх. 2389/24.04.2017г.) чрез адв. К. Димитров.

Въззивните частни жалби са депозирани в законоустановения срок, при условията на чл. 62, ал. 2 ГПК.

След проверка редовността на същите съдът установи, че частната жалба на АСТРО ТРЕЙД ООД гр. Търговище /в несъстоятелност/ и БРУКНЪР КЪМПАНИ ЛИМИТИД, дружество регистрирано съгласно законодателството на Гибралтар е нередовна по см. на чл. 261, т. 2 ГПК с оглед липсата на доказателства за представителната власт на адв. Димитров. Отделно от това, по отношение на несъстотелното дружество не е посочено за кой представляващите същото се подписва адвокат-пълномощника. Ето защо, съдът приема, че частната жалба е подадена от лице без представителна власт, с оглед липсата доказателства за такава.

Предвид констатираните пропуски в администрирането на частната жалба на АСТРО ТРЕЙД ООД гр. Търговище /в несъстоятелност/ и БРУКНЪР КЪМПАНИ ЛИМИТИД, дружество регистрирано съгласно законодателството на Гибралтар, производството по делото следва да се прекрати, а делото да се върнато на първостепенния съд за предприемане на необходимите действия администриране на частната жалба съгласно горепосочените несъответствия на същата със законовите разпоредби.

Воден от горното, съставът на ВАпС, търговско отделение

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.в.т.д.№ 211/2017 год. по описа на ВАпС.

ВРЪЩА делото на ТОС за предприемане на необходимите действия по администриране на депозираната чрез адв. Димитров частна жалба на АСТРО ТРЕЙД ООД гр. Търговище /в несъстоятелност/ и БРУКНЪР КЪМПАНИ ЛИМИТИД, дружество регистрирано съгласно законодателството на Гибралтар.

След изпълнение на горните указания делото да се изпрати обратно на ВАпС за разглеждане на частните жалби.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 ЧЛЕНОВЕ: