РЕШЕНИЕ

 

                                              190/04.07..2013 г.        град Варна

В ИМЕТО НА НАРОДА

Апелативен съд - Варна                                                    търговско отделение

На четвърти юни                                                                                2013 година

В публично заседание в следния състав:

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Златка Златилова

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: Магдалена Недева

                                                                                                 Радослав Славов

при участието на секретаря Е.Т.  сложи на разглеждане възз.т.д. № 212 по описа за 2013 г. докладвано        от З.Златилова     за да се произнесе взе предвид:

Производството по делото е по реда на чл. 258 ГПК.

Образувано е по въззивната жалба на „ОББ” АДсъс седалище гр. София против  решение №40/07.12.2012 постановено по т.д. 134/2012 г.  на Силистренския окръжен съд което на основание чл. 647 т. 1 от ТЗ са обявени за недействителни по отношение на кредиторите на несъстоятелността на „Е” ЕООД: 1/извършеното встъпване от ”Е” ЕООД в задълженията на „Е” АД към „ОББ” АД съгл. допълнително споразумение № 3/10.03.2010 г. към договор за банков кредит № 198/20.08.2007 г. и 2/сключеният между „Е” ЕООД и „ОББ” АД договор за особен залог на търговското предприятие от 10.03.2010 г. и е постановен осъдителен диспозитив за присъждане на съдебни разноски в размер на сумата 406 812 лв. за която са осъдени масата на несъстоятелността на „Е” ЕООД и „ОББ” АД.

Въззивникът излагат оплаквания за недопустимост евентуално незаконосъобразност на решението и иска обезсилването му и прекратяване на производството евентуално отмяната му и отхвърляне на исковете.

Ответниците по жалбата не са изразили становище.

Въззивната жалба е подадена в срок от легитимирана страна срещу подлежащ на обжалване акт и е процесуално допустима.

Предвид задължението си за служебен контрол на валидността на решението и допустимостта му в обжалваната част и като взе предвид соченото в жалбата основание за недопустимост  настоящият състав на съда констатира че обжалваното решение е недопустимо по следните съображения:

След постановяване на обжалваното първоинстанционо решение на 07.12.2012 г. с определение № 280/25.04.2013 г. постановено по т.д. 1172/2013 г. на търговска колегия на ВКС второ отделение не е допуснато до касационно обжалване решение № 345/07.12.2012 г. на Варненския апелативен съд с което е отменено решение № 333/22.05.2012 г. постановено по т.д. 110/2012 г. на Силистренския окръжен съд, с което по молба на „Е” ЕООД на осн. чл. 630 ал. 1 ТЗ е обявена свръхзадължеността и е открито производство по несъстоятелност.

При тези данни за окончателност на решението с което е отхвърлена молбата на „Е” ЕООД за откриване на производство по несъстоятелност, обжалваното решение постановено по предявени от синдика на „Е” ЕООД искове с предмет чл. 647 ал. 1 от ТЗ е недопустимо, поради липса на основание за постановяването му, каквото основание е наличието на открито производство по несъстоятелност срещу неплатежоспособен или свръхзадължен търговец. Искът по чл. 647 ал. 1 от ТЗ е  конститутивен и като такъв е допустим единствено в уредените от закона рамки и правен контекст. Той има за предмет постановяване на относителна недействителност на правни действия на длъжника по отношение на кредиторите на несъстоятелността. Условие за предявяването му е висящността на производството по несъстоятелност, затова след влизане в сила на решението с което е отхвърлена молбата на длъжника „Е” ЕООД не би могло да се поддържа, че е допустимо постановяване на решение по иск с правно основание чл. 647 т. 1 от ТЗ.

Същевременно няма основание за спиране на производството на осн. чл. 229 ал. 1 т. 6 ГПК, предвид допуснатото разглеждане на искането предмет на конституционно дело №12/2013 г., за което съдът следи служебно. Предмета му е оспорване конституционосъобразността на промените на пар. 14 и 15 от ЗИД на ТЗ с които е придадено обратно действие на промените на чл.646 и чл. 647 от ТЗ, но този аспект на промяна на закона е без значение за настоящия спор.

При наличие към настоящия момент на стабилен съдебен акт с който е отхвърлена молбата за откриване на производство по несъстоятелност по отношение на „Е” ЕООД, съдът следва да съобрази този факт и обжалваното съдебно решение постановеното по иск за попълване на масата на несъстоятелността следва да се обезсили на основание чл. 270 ал. 3 ГПК, а производството по въззивната жалба да се прекрати.

Водим от изложеното съставът на Варненския апелативен съд

 

Р    Е    Ш    И    :

 

ОБЕЗСИЛВА решение № 40/07.12.2012 г. постановено по т.д.134/2012 г. по описа на Силистренския окръжен съд и прекратява производството по т.д. 212/2013 г. по описа на Варненския апелативен съд..

Решението може да се обжалва с касационна жалба пред ВКС на РБ при условията на чл. 280 ал. 1 ГПК, в едномесечен срок от съобщаването му на страните.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                             ЧЛЕНОВЕ: