О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

372………./гр.Варна, 07.06.2016  год.

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, в закрито съдебно  заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

 

като разгледа докладваното от съдията А.Братанова в.ч.т.д.№ 212/2016 год. по описа на ВАС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.274, ал.2  ГПК. Образувано е по предявена частна жалба от А* И.П. срещу Определение № 277/27.01.2015 год., постановено по в.ч.т.д.№ 1844/2015 год. по описа на ВОС, с което е оставено без разглеждане ВЪЗРАЖЕНИЕ с вх. № 28227/ 23.09.2015 г., по реда на чл. 423, ал. 1 ГПК, подадено от адвокат П.Т., в качеството и́ на пълномощник на А.И.П., с постоянен адрес:***, срещу заповед № 1240/27.02.2015 г. за незабавно изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 ГПК, издадена по ч.гр.д.№ 11908/2014 г. по описа на Варненски районен съд.

В предявената частна жалба се излагат доводи за неправилност на обжалвания съдебен акт.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Частната жалба е подадена от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, в преклузивния срок по чл. 275, ал.1 ГПК. На посоченото основание, същата е процесуално допустима.

Производството по в.ч.т.д.№ 1844/2015 год. по описа на ВОС е образувано по възражение вх. № 28227/23.09.2015 г. на А.И.П. срещу заповед № 1240/27.02.2015 г. за незабавно изпълнение на парично задължение по чл. 417 от ГПК, издадена по ч.гр.д.№ 11908/2014 г. по описа на Варненски районен съд, 31-ви състав, по силата на която А.И.П. е осъден да заплати на заявителя „Алианц банк България" АД, ЕИК128001319 кредитен дълг, подробно индивидуализиран по главница, договорни и наказателни лихви.

Страната твърди, че на  19.08.2015 г. и́ е връчен заверен препис от поканата за доброволно изпълнение по образуваното въз основа на издадения изпълнителен лист изпълнително дело № 20158080400303 по описа на ЧСИ З* Д*. Същевременно, от приложеното по ч.гр.д. № 11908/2014 г. по описа на ВРС възражение на осн. чл. 414 от ГПК, вх. № 23673/2015 г. (л. 75 от делото на ВРС) се установява, че същото е изготвено от процесуалния представител на молителката адв. П. Т. на дата 18.07.2015 г.

ВОС е мотивирал прекратителното си определение с  обозначената във възражението дата на съставяне на документа – 18.07.2015 год. Соченият правен извод е основен предмет на оспорване в настоящото производство. Поддържа се, че положената дата на съставяне е грешна и е пренесена автоматично от предходно възражение, което адвокатът е изготвял за друг клиент. Твърди се, че извън всякаква правна, професионална и житейска логика е да се приеме, че възражението е изготвено през м.юли и е депозирано в съда 34 дни по-късно. Представят се декларации от страната и от нейния процесуален представител за допускането на явна фактическа грешка в датата на съставяне на документа.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Положената дата на съставяне на частен диспозитивен документ валидно обвързва неговия издател. Установяването на допуснатата грешка е в тежест на издателя и може да се осъществи с всички допустими доказателствени средства.

         Съобразно показанията на изслушания в о.с.з. по реда на чл. 278, ал.1, изр.2 ГПК свидетел адвокат К.Т*, на 18-19.08. 2015 год. същата се свързала с  А.П. във връзка с предстоящо връчване на запорни съобщения от ЧСИ З.Д* касателно трудовото й възнаграждение в „Дорелов” ЕООД. След проведен телефонен разговор, А.П. поискала среща и консултация във връзка с предстоящата си защита. Свидетелката отсъствала в посочения период от време, поради което насочила клиентката към адв.П.Т.. Последната поела процесуалното представителство и защита във връзка инициираното заповедно производство. Показанията на свидетелката са убедителни и непротиворечиви, поради което изцяло се кредитират от съда. Следователно – положената дата на изготвяне на възражението -18.07.2015 год. е трешна. Към посочената дата страната и адв.П.Т. не са се познавали и не са били в представителни правоотношения.  Установеният в производството обективен факт на познанство и среща след 18 – 19.08.2015 год. сочи по несъмнен начин, че датата на съставяне на възражението е сгрешена, а възможното му изготвяне  е в периода след 18.09.2015 год.  На посоченото основание, възражението по чл. 424 ГПК не удостоверява факта, че страната е узнала за заповедта за изпълнение на 18.07.2015 год.

         На  19.08.2015 г. на А.П. бил връчен заверен препис от поканата за доброволно изпълнение по образуваното въз основа на издадения изпълнителен лист изпълнително дело № 20158080400303 по описа на ЧСИ З* Д*. Разглежданото възражение по реда на чл. 423 ГПК е депозирано чрез пощенски оператор на 18.09.2015 год.

С оглед на изложеното, съдът приема, че възражението по чл. 423 ГПК е депозирано в  срока по чл. 423, ал.1 ГПК. Постановеното в обратен смисъл прекратително определение на ВОС следва да бъде отменено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ Определение № 277/27.01.2015 год., постановено по в.ч.т.д.№ 1844/2015 год. по описа на ВОС, с което е оставено без разглеждане ВЪЗРАЖЕНИЕ с вх. № 28227/ 23.09.2015 г., по реда на чл. 423, ал. 1 ГПК, подадено от адвокат П.Т., в качеството и́ на пълномощник на А.И.П., с постоянен адрес:***, срещу заповед № 1240/27.02.2015 г. за незабавно изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 ГПК, издадена по ч.гр.д.№ 11908/2014 г. по описа на Варненски районен съд.

ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                 ЧЛЕНОВЕ: