О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

206………, Гр.Варна, 19.03.……… 2015 год.

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, ІІІ състав, в закрито заседание на 18.03.2015 г. в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: З* З*

ЧЛЕНОВЕ: Р* С*

П* Х*

 

Като разгледа докладваното от съдията Х* в.ч.т.д.№ 213 по описа на ВАпС за 2015 г., за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството по делото е с правно основание чл.274 и сл. ГПК.

Образувано е по постъпила частна жалба от С.Г.С. против разпореждане № 230/08.01.2015 г. по т.д.№ 243/2011 г. на ВОС, с което е върната частна жалба № 31661/10.11.2014 г. против протоколно определение от 06.11.2014 г.

При проверка редовността на частната жалба, която въззивният съд дължи на основание чл.267 ГПК вр. чл.262 ГПК и препращащата норма на чл.278 ал.4 ГПК, съдът констатира, че държавната такса по делото от 15 лв. е внесена в полза на СГС с основание – „ДТ частна жалба по гр.д.№ 70363/2014 г. на СРС, 127 състав”, т.е. липсват доказателства за внасяне на дължимата държавна такса по сметка на Варненския апелативен съд.

Предвид неосъществената в пълен обем проверка, дължима от страна на първоинстанционния съд по реда на чл.262 ГПК вр. 275 ал.2 ГПК, предхождаща администрирането на частната жалба и изпращането й на въззивната инстанция, настоящото производство следва да бъде прекратено и делото да се върне на ВОС за предприемане на съответните процесуални действия по отстраняване нередовностите на жалбата.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.т.д.№ 213/2015 г. по описа на ВАпС и ВРЪЩА делото на ВОС за изпълнение на процедурата по чл.262 ГПК вр. чл.261 т.4 вр. 275 ал.2 ГПК за отстраняване нередовностите на частната жалба. След изпълнение на указанията и привеждане на частната жалба в съответствие с изискванията за редовност, същата да се изпрати за разглеждане на ВАпС.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                ЧЛЕНОВЕ: 1.                  2.