ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№  335                                                16.05.2014 год.                                 Град Варна

Апелативен съд                                                  Търговско отделение

На  16-и май                                                      Година 2014год.

В    закрито заседание в следния състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: З* З*  

                                          ЧЛЕНОВЕ:  Р* С*   

                                                              П* Х*  

Като разгледа докладваното от Р.С* в. частно търговско    дело

№ 214 по описа за 2014 година и за да се произнесе, съобрази следното: Производството е по чл. 274 и сл. от ГПК.

Производството е образувано по частна жалба от адв.Д.Р. ***, като пълномощник на „Н***”ЕООД, представлявано от Д* Ш* М*,  срещу определение № 288 от 31.03.2014год. по т.д. № 10/2014год.  по описа на РзОС, с което  е прекратено производството по делото и жалбоподателят е осъден да заплати държавна такса в размер на 2856,20лв.

С  частната  жалба се иска отмяна на обжалваното определение като неправилно, по изложени съображения.

Частната  жалба е подадена в срок. При разглеждането й, съдът съобрази следното:

Видно от материалите по т. дело № 10/2014год. по описа на РзОС,  жалбоподателят е предявил иск срещу „М* К*”ЕООД в открито производство по несъстоятелност, с правно основание чл.694 ал.3 вр.ал.1 ТЗ. Излага, че по повод на уважено възражение на кредитора ТБ „Р**/”ЕАД гр.София, съдът по несъстоятелността е включил вземанията на „Н***”ЕООД в списъка на неприетите вземания. Предвид това, желае да бъде признато за установено спрямо длъжника и всички кредитори в производството по несъстоятелност, съществуване на вземане на ищеца срещу „М* К*”ЕООД в размер на 70 000лв.-главница по запис на заповед от 17.05.2013год. и 1 405лв.-разноски. С Разпореждане от 11.03.2014год., съдът е приел исковата молба за нередовна и на основание чл.129 ГПК е задължил ищеца в едноседмичен срок да насочи иска си и срещу „Р**/”ЕАД. С уточняваща молба от 21.03.2014год. ищецът е изложил съображения, че оспорилият вземането кредитор не е пасивно легитимиран по иска, понеже не е страна по материалното правоотношение, поради което не следва иска да се насочва срещу „Р**/”ЕАД.

С обжалваното определение, поради неотстраняване на констатираните с разпореждането нередовности на исковата молба, съдът е прекратил производството на осн. чл.130 и чл.129 ал.3 ГПК.

Определението е незаконосъобразно.

Съобразно разпоредбата на чл.692 ал.3 ТЗ, при съдебното разглеждане на възраженията участват: синдика, длъжника, кредитора, чието включване на вземане в списъка се оспорва и направилия възражението кредитор.

Следва да се отбележи, че видно от съдържанието и неговото систематическо място, чл.694 ТЗ е продължение на производството, започнало по чл.692 ТЗ. Следователно, в производството, образувано по чл. 694 ТЗ, следва да участват участвалите в процеса по чл.692 ал.3 ТЗ.

Или, в съдебното производство по чл.694 ал.3 ТЗ, следва да участват ищецът, длъжникът в нес. и  „Р**/”ЕАД, в качеството й на оспорващ кредитор. Безпорно, банката има правен интерес от участие в производството по чл.694 ал.3 ТЗ. От една страна, производството е инициирано, на основание уважено възражение  от „Р**/”ЕАД в производството по чл.692 ал.3 ТЗ.  А след като банката е участвала в това производство и е доказала възражението си, би следвало да има същата възможност и в развилото се исково производство, което има за предмет да докаже вземането на изключения от списъците с приети вземания кредитор, респективно  неоснователността на направеното от нея възражение. В противен случай, неучастието на оспорил кредитор в процеса по чл.694 ал.3 ТЗ,  би го лишила от възможност да се противопостави на един симулиран от кредитора и длъжника съдебен процес, респективно да оспори дължимостта на вземането на кредитора.

Следователно, в случая  „Р**/”ЕАД  има правен интерес от участие в производството по чл.694 ал.3 ГПК.

Предвид горното, настоящият състав счита,  че „Р**/”ЕАД, следва да участва като надлежен ответник в процеса по чл.694 ал.3 ТЗ, както и законосъобразно е приел окръжния съд.  Но това участие не следва да се поставя в зависимост от желанието на ищеца да насочи иска си срещу него, който действително няма интерес от участието на оспорващия кредитор. Предвид участието в процеса по чл.692 ал.3 ТЗ на „Р* */”ЕАД, съдът следва служебно да я конституира в качеството на ответник, тъй като, както се изложи по-горе, прекратеното производство има за предмет установяване на дължимостта на оспореното от нея вземане, респективно, основателността на направеното от нея  възражение.

Предвид изложеното, обжалваното определение се явява незаконосъобразно и следва да бъде отменено, като след изпълнение на дадените указания, а именно-след конституиране на оспорилия кредитор „Р**/”ЕАД, като ответна страна в  процеса, производството по иска следва да бъде продължено.

          По изложените съображения Варненският апелативен съд

            

     О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ Определение № 288 от 31.03.2014год. по т.д. № 10/2014год.  по описа на РзОС, с което  е прекратено производството по делото и ищецът „Н***”ЕООД е осъден да заплати държавна такса в размер на 2856,20лв.

ВРЪЩА делото на Разградски окръжен съд за изпълнение на дадените с определението указания.

Определението е окончателно.

      

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           ЧЛЕНОВЕ: 1.                    2.