Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№ 191/19.07. 2016г.                             гр.Варна

 

В     И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А

Апелативен съд   -  Варна                   търговско   отделение

на   двадесет и втори юни                                           Година 2016

в  открито   заседание в следния състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:А.Братанова

ЧЛЕНОВЕ:М.Недева

                                                                             Р.Славов

при секретар : Е.Тодоровае

като разгледа докладваното от съдия Недева в.т.дело №  214  по описа за 2016 година, за да се произнесе, съобрази следното:

Производството по делото  е по реда на чл.258 ГПК.

Образувано е по пададена въззивна жалба от ЗК „Айдемир”, със седалище  и адрес на управление с.Айдемир, община Силистра, ул.”София” № 88, ЕИК 828062834, представлявана от председателя К И К против решение № 30/07.03.2016г. на Силистренския окръжен съд, постановено по гр.д. № 126/2015г., с което  кооперацията е осъдена да заплати на „Агроспектър” ЕООД, с .Калипетрово, Община Силистра, ул.“Герена” №3, ЕИК № 118555619, сумата от 33 000 лева, дължима на отпаднало основание поради прекратен договор за доставка на слънчоглед от септември 2011г, ведно със законната лихва върху главницата от датата на завеждане на исковата молба   - 13.07.2015г. до окончателното изплащане на задължението, както и направените по делото разноски:  1 320 лева – заплатена държавна такса  и 1 266 лева- възнаграждение за процесуално представителство. По съображения, подробно изложени в жалбата и свеждащи се основно до твърдения  за неправилност и незаконосъобразност на обжалваното решение, моли съда да го отмени изцяло и да се произнесе по същество или върне делото в първоинстанционния съд.

Въззиваемата страна счита жалбата за неоснователна и моли съда да потвърди обжалвания съдебен акт като правилен и законосъобразен.

Съдът, за да се произнесе по съществото на въззива, прие за установено следното :

Предявеният иск е с  правно основание чл.55 ал.1 пр.3 от ЗЗД.

          Страните не спорят, че през септември 2011г. са постигнали договореност кооперацията да достави на дружеството 85 тона

 слънчоглед, реколта 2011г, с пазарна цена, валидна към момента на доставката. Първите 40 тона са доставени на ищеца през месец септември, на два пъти с пътно-прехвърлителни разписки № 10 и № 12, отразени в кантарната книга и заплатени от дружеството съгласно приложената към исковата молба фактура № 87/26.09.2011г. – л.6 и преводно нареждане към същата фактура от 28.09.2011г. на стойност 31 200лв – л.7. Не се спори още, че на 07.11.2011г. кооперацията е представила на ищеца фактура № 88/18.11.2011г. за доставено количество слънчоглед 61 850 кг, на обща стойност 44 532лв с ДДС, което е сторнирано на 18.11.2011г. и на същата дата е издадена фактура № 91/18.11.2011г. за доставено количество слънчоглед 44 000 кг по единична цена от 0,625лв на обща стойност 33 000лв с ДДС – л.11. Дължимата сума е преведена на кооперацията – доставчик с платежно нареждане от 18.11.2011г. Ищецът отрича да е получил отразеното във фактура № 91/18.11.2011г. количество слънчоглед, с оглед на което обосновава хипотеза на неоснователно обогатяване, твърдейки разваляне на договора за доставка и претендирайки заплатената цена от 33 000лв. на отпаднало основание.

          Тъй като ответникът по иска не е представил в законоустановения преклузивен срок отговор на исковата молба, всички негови твърдения за осъществена доставка на процесния слънчоглед от 44 000кг остават извън предмета на доказване по делото и по тях съдът не дължи произнасяне. В тежест на ищеца остава да докаже  твърдяните от него обстоятелства по исковата му молба, вкл. и неизпълнението на задължението на кооперация за доставка на процесния  слънчоглед. В тази връзка съдът съобрази следното :

          Фактура № 91/18.11.2011г. е подписана от О П в качеството му на управител на „Агроспектър” ЕООД.  В частта, в която е отразена доставката на 44 000кг слънчоглед, фактурата представлява частен свидетелстващ документ, съдържащ неизгоден за издателя си факт, поради което обвързва съда с материална доказателствена сила да приеме за доказан факта на така отразената в нея доставка. Фактурата не е оспорена, напротив – представена е от ищеца. В същото време обаче ищецът представя и протокол № 4/09.07.2015г. от заседание на УС на ЗК „Айдемир” с отразено последващо на подписването на фактурата  решение председателят на кооперацията да подпише извънсъдебна спогодба с „Агроспектър” ЕООД, по силата на която кооперацията се задължава да върне сума на дружеството в срок до 30.11.2015г. „дължима на отпаднало основание поради прекратен договор за доставка на слънчоглед от септември 2011г.” Така отразеното в  протокола решение съдът цени като извънсъдебно признание от страна на кооперацията за прекратяване на договора за доставка на слънчоглед от 2011г.  поради неизпълнение от нейна страна и дължимост на определена сума по него, която не е отразена в протокола, поради това че на председателя на кооперацията е възложено да извърши всички последващи фактически и правни действия, свързани с подписването и изпълнението на спогодбата. Месец и половина преди коментираното решение, на 21.05.2015г. кооперацията е  получила покана за доброволно изпълнение от „Агроспектър” ЕООД за издължаване по фактура № 91/18.11.2011г. Видно от представената от ищеца Кантарна книга на дружеството, обхващаща отразявания за исковия период, липсват транспортирани и получени количества слънчоглед за м.ноември 2011г. от ЗК „Айдемир”, с.Айдемир.

          След съвкупна преценка на събраните по съответния ред и относими към предмета на спора доказателства съдът прави извода за основателност на предявената искова претенция, поради което същата следва да бъде уважена.

          Като  е достигнал до идентични фактически констатации и правни изводи първоинстанционният съд е постановил законосъобразен съдебен акт, който следва да бъде потвърден.

          С оглед изхода на спора пред настоящата инстанция на въззиваемата страна се присъждат направените от нея разноски за водене на делото пред апелативния съд в размер на 1 368лв, съобразно направеното искане, представения списък по чл.80 ГПК и съответните доказателства за това.

          Водим от горното, съдът

 

Р       Е       Ш      И       :

 

          ПОТВЪРЖДАВА решение № 30/07.03.2016г. на Силистренския окръжен съд, постановено по гр.д. № 126/2015г.

          ОСЪЖДА ЗК „Айдемир”, със седалище  и адрес на управление с.Айдемир, община Силистра, ул.”София” № 88, ЕИК 828062834, представлявана от председателя К И К да заплати на „Агроспектър” ЕООД, с .Калипетрово, Община Силистра, ул.“Герена” №3, ЕИК № 118555619, представлявано от управителя О П Моврадинов сумата от 1 368лв – разноски за водене на делото във въззивната инстанция.

          Решението може да се обжалва пред ВКС на РБ в едномесечен срок от съобщаването му на страните при условията на чл.280 ал.1 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :