О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

№  321/10.05. 2018 година                           град Варна

 

Апелативен съд – Варна                    търговско  отделение

на десети май                                                       година 2018

в закрито заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:А.Братанова    

ЧЛЕНОВЕ:М.Недева

                             Ж.Димитрова

 

като разгледа  докладваното от съдията М.Недева в.ч.т.д. № 214 по описа  на Варненския апелативен съд за 2018г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е образувано по подадена частна жалба от „Регистър.БГ“ ООД, гр.Варна, ЕИК *, представлявано от управителя Драгомир Христов Славов против разпореждане № 932/19.01.2018г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по в.т.д. № 990/2017г., с което е върната подадената от дружеството касационна жалба вх.№ 2471/24.01.2018г. против решение № 827/05.12.2017г. по същото дело, като просрочена. По съображения, че СРГ за изготвеното решение е връчено, макар и на посочения по делото съдебен адрес, но на лице, което не живее на адреса, не е работник или служител на адв.М., не е и негов работодател, моли съда да отмени обжалваното разпореждане.

          В законоустановения срок не е постъпил писмен отговор от ответната по жалбата страна.

          Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери следното :

          Жалбата е подадена в срок от надлежна страна в процеса и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

          Разгледана по същество, същата се явява основателна, по следните съображения :

          В отговора на исковата молба ответникът, настоящ частен жалбоподател, сочи като служебен адрес гр.Варна, ул.“Полк.Свещаров“ № 14. На същия този адрес, посочен като служебен по делото, е връчено и СРГ по в.т.д. № 990/17г. на ВОС. Съобщението е получено от лицето Женя Радева Парушева със задължение да го предаде на процесуалния представител на страната адв.М.М.. Качеството обаче на лицето, получило съобщението, не е отбелязано в противоречие с изискването на чл.51 ал.1 пр. последно ГПК. В частната жалба се твърди, че това лице не е сред оправомощените по закон да получават съобщения, тъй като не живее на адреса, не е работник или служител на адв.М., не е и негов работодател. Доколкото липсват по делото данни за качеството на лицето, получило съобщението със задължение да го  предаде, съдът намира, че връчването на СРГ не е редовно, поради което и срокът за обжалване на решението не е започнал да тече, респ. не е изтекъл към момента на постановяване на обжалвания съдебен акт. Предвид на това касационната жалба е върната неправилно и разпореждането за връщането й следва да бъде отменено.

          Водим от горното, съдът

 

О   П    Р   Е   Д    Е   Л    И   :

 

          ОТМЕНЯ разпореждане № 932/19.01.2018г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по в.т.д. № 990/2017г., с което е върната подадената от „Регистър.БГ“ ООД, гр.Варна  касационна жалба вх.№ 2471/24.01.2018г. против решение № 827/05.12.2017г. по същото дело, като просрочена.

          ВРЪЩА делото на Варненския окръжен съд, търговско отделение за продължаване на съдопроизводствените действия.

          Определението е окончателно.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :