Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

 

  

     № 170 /гр. Варна, 11.07.2019 г.

                                                          

В ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД – ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в открито съдебно заседание на деветнадесети юни през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

      

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                              ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ  ЙОВЧЕВ

                                                                              НИКОЛИНА  ДАМЯНОВА

При участието на секретаря Ели Тодорова като разгледа докладваното от съдия Георги Йовчев в.т.д.№214/2019 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 Производството е въззивно, образувано по жалба на „Агроромекс“ ЕООД, със седалище гр.Балчик, ЕИК 20310963 срещу решение №3/10.01.2019 г., постановено по т.д. №283/2017 год. по описа на ОС – Добрич, с което са отхвърлени предявените от въззивника срещу Одисей Грейн“ ЕООД, със седалище гр.Бургас, ЕИК 201813158, искове за заплащане на сумата от  32 810.12 лв., претендирана като стойността на доставен некачествен слънчоглед по договори от 18.12.2015 г. и 04.01.2016 г. и лихви за забава върху главницата, в размер на 5 593.62 лв. за периода 25.01.2016 г. - 03.10.2017 г.

В жалбата се съдържат оплаквания за неправилност на решението, поради противоречието му с материалния закон и на процесуалните правила.

Насрещната страна „Одисей Грейн“ ЕООД, със седалище гр.Бургас, е подал писмен отговор, в който оспорва жалбата.

Съдът, след преценка на представените по делото доказателства, доводите и възраженията на страните в производството, в съответствие с правомощията си по чл. 269 ГПК, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Не се спори, а и от представените по делото доказателства се установява, че между страните са сключени договори за продажба на слънчоглед от 18.12.2015 г. и от 04.01.2016 г., по силата на които въззиваемото дружество Одисей Грейн“ ЕООД, със седалище гр.Бургас е продало на въззивника „Агроромекс“ ЕООД, със седалище гр.Балчик, определени количества слънчоглед, които е следвало да отговарят на конкретни качествени показатели, предвидени в чл.2 от договорите.

Няма стор, че уговорените количества слънчоглед са доставени от продавача и приети от страна на купувача „Агроромекс“ ЕООД, за което са съставени приемо-предавателни протоколи от 30.12.2015 г. и 22.01.2016 г., двустранно подписани от представители на съконтрахентите без наличието на вписани в тях възражения (л.213 и л. 197). В същите са посочени датите на доставка, номера на камионите, количествата, мястото на товарене и мястото на разтоварване. Т.е. предаването на стоката е станало в периода 18.12.2015 г. -30.12.2015 г. и 15.01.2016 г.-22.01.2016 г. и приемането ѝ е извършено без възражения от страна на купувача.

Страните не оспорват и наличието на договорни отношения между ищеца „Агроромекс“ ЕООД и трето за спора лице – „НАРА МЕЛ“ ООД, като спорът между страните е съсредоточен в това, дали качеството на доставения слънчоглед е отговаряло на договорните условия и идентично ли е  доставеното (предаденото) на третото за спора лице Нара мел ООД, с това предмет на двата процесни договора за продажба.

В договорите за продажба на слънчоглед от 18.12.2015 г. и от 04.01.2016 г., не се съдържат уговорки, съгласно които продавачът да е поел задължение да предаде договореното с ищеца количество слънчоглед не на него, а не третото лице „Нара мел“ООД, като липсват и доказателства, които да удостоверят твърдяното от ищеца наличие на извъндоговорно съглашение между „Одисей Грейн“ ЕООД и „Агроромекс“ ЕООД за директно предаване на договорения слънчоглед от продавача „Одисей Грейн“ ЕООД на „Нара мел“ ООД, както и такива установяващи, че цялото количество закупен слънчоглед е предмет на последващата сделка между „Агроромекс“ ЕООД и „Нара мел“ ООД.

Ето защо съдът намира, че представените доказателства за извършени проби за качество съгласно протокол за изпитване №672А/29.01.2016 г., издаден от извършилия лабораторните изследвания СЖС България ЕООД и доклад № 89/05.02.2016г. на Контрол юниийн романия лаборатори – гр. Костанца, Румъния, не установяват по безспорен начин, че изследваното количество слънчоглед е доставено именно от „Одисейн грейн“ ООД. От една страна пробите са извършени, значително по-късно от съставяне на приемо-предавателните протоколи от 30.12.2015 г. и 22.01.2016 г., касаещи двете процесни сделки и то в отсъствието, и при липса на надлежно уведомяване на продавача, а от друга страна в резултатите от взетите проби изрично е посочено, че констатациите не гарантират каквато и да е представителност на пробата, а се отнасят стрикно и само до анализираната проба, но не и за цялата партида.

От обясненията на управителя на третото лице помагач „Нара мел“ ООД, дадени по реда на чл.176 от ГПК в о.с.з. на 27.09.2018 г. се установява, че  представляваното от него дружество никога не е имало търговски отношения с „Одисей Грейн“ ЕООД, поради което извършените по инициатива на това лице проби, не могат да обвържат въззиваемото дружество.

Наред с това следва да се отбележи, че в договорите за продажба на слънчоглед от 18.12.2015 г. и от 04.01.2016 г., липсват уговорки за срок, ред и условия за провеждане на рекламационно производство, в случай констатирани недостатъци на доставената стока, поради което следва да се приложат общите разпоредби на чл.324 от ТЗ вр. чл.193-197 от ЗЗД. Същите изрично предвиждат задължението на купувача да прегледа стоката и да уведоми незабавно продавача в случай, че същата не отговаря на изискванията и има недостатъци (арг. чл. 324 ТЗ и чл.194, ал. 1 ЗЗД) и ако не направи това, същата се смята одобрена, освен ако по-късно се открият недостатъци, които не са могли да бъдат забелязани при обикновен преглед. Неуведомяването на продавача в предвидените за това срокове преклудират правата му.

С оглед липсата на доказателства за незабавното уведомяване на ответника по иска на осн. чл.327 ТЗ и чл.194 ЗЗД за некачествения слънчоглед, респ. размера на претендираното намаление на цената на продажбите, правото на купувача да иска намаление на цената се е преклудирало.

На следващо място, съгласно чл.2 от договорите, намаление на цената се предвижда при констатирана влага над базата и примеси над базата, като намалението е с 1%. Не е налице договорна клауза, която да предвижда намаление на цената на доставената стока в случай, че същата не отговаря на показателя за маслено съдържание, в който случай страните са договорили подмяна на съответното количество с такова съответстващо на договорно установеното, поради което ищецът не може да претендира намаление на цената, в твърдяната от него хипотеза.

От съвкупната преценка на събраните по делото гласни и писмени доказателства, вкл. и експертни заключения, не може да бъде направен извод за несъответствие по качествени показатели на стоката по процесните договори, респ. за наличието на твърдени примеси в предаденото от „Одисей Грейн“ ЕООД на „Агроромекс“ ЕООД количество слънчоглед. Не е налице и съответствие и/или индентичност между предадената съгласно горепосочените приемо-предавателни протоколи стока от „Одисей Грейн“ ЕООД на „Агроромекс“ ЕООД и стоката предмет на договори между „Агроромекс“ ЕООД и третото за спора дружество „Нара мел“ ООД.

Предвид изложеното по-горе, настоящият състав на ВнАС намира, че липсват доказателства, че по правоотношението между „Одисей Грейн“ ЕООД и „Агроромекс“ ЕООД, доставената стока – слънчогледово зърно, страда от недостатъци.

С оглед на изложеното, съдът приема разглежданата претенция за неоснователна, поради което съдебният акт следва да бъде потвърден изцяло, като препраща и към мотивите на първоинстанционния съд.

Водим от горното, съдът

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение №3/10.01.2019 г., постановено по т.д. №283/2017 год. по описа на ОС – Добрич.

Решението е постановено при участието на третото лице помагач Нара мел ООД, със седалище гр.Шумен на страната на „Одисей Грейн“ ЕООД.

Решението подлежи обжалване при условията на чл.280 от ГПК пред Върховен касационен съд на РБ в едномесечен срок от връчването му на страните.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 ЧЛЕНОВЕ: