ОПРЕДЕЛЕНИЕ

306

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на  12.05.2014 г. в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: М.Х*

          ЧЛЕНОВЕ: В. П*

                    КР.Г*

 

като разгледа докладваното от съдия В.П* ч.т.д.№ 215 по описа за 2014 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от „ОББ” АД гр.София срещу определението на Окръжен съд - Добрич, ТО по т.д.№ 132/2013 г., с което е спряно производството по същото дело до приключване на конст. дело №12/2013 г. на КС на РБ.

Частната жалба е подадена в срок, но се явява недопустима.

Конституционният съд на РБ се е произнесъл междувременнно с решение № 4 от 11 март 2014 г. по конституционно дело № 12 от 2013 г., образувано по искане на Общото събрание на съдиите от Търговската колегия на Върховния касационен съд. Не може да се иска отмяна на определение за спиране на производството по делото след като може да се иска възобновяване на спряното дело. Ето защо, производството по частната жалба следва да се прекрати и същата да се върне на ОС -Добрич за разглеждането й като молба за възобновяване на производството по делото поради приключване на конст. дело №12/2013 г. на КС на РБ.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.т.д. №215/2014 г. на Апелативен съд Варна.

ВРЪЩА частната жалба на Окръжен съд Добрич, ТО за разглеждането й като молба за възобновяване на производството по делото поради приключване на конст. дело №12/2013 г. на КС на РБ.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ:1.                        2.