ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№   302                                               26.05.2017 год.                                 Град Варна

Апелативен съд                                                                  Търговско отделение

На  26-и май                                                                Година 2017год.

В    закрито заседание в следния състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

                                      ЧЛЕНОВЕ:  РАДОСЛАВ СЛАВОВ

                                                          ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

Като разгледа докладваното от Р.Славов ч. т. дело № 215 по описа за 2017 година и за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по чл. 274 и сл. от ГПК.

Производството по делото е образувано по подадена частна жалба от адв.Д.Д., като пълномощник на П.З.З.,  против определение № 867  от  22.03.2017 год. по ч.т.д. № 249/2017 год. на Варненски окръжен съд, с което е оставено без разглеждане подадено възражение от 19.01.207год. срещу Заповед за изпълнение на парично задължение № 305/12.07.2013год. и е прекратено производството по делото.

В частната жалба се излагат доводи за неправилност на постановения съдебен акт, поради незаконосъобразност и необоснованост, по изложени съображения. Основните са, че съдът неправилно е приел, че възражението е подадено на 19.01.2017год. Молбата по чл.423 ГПК е подаддена на 04.01.2017год. и затова същата е в срок.

Насрещната страна, чрез писмен отговор на процесуален представител, изразява становище за недопустимост, в евентуалност за неоснователност на частната жалба.

Частната жалба е подадена в срок. При разглеждането й, съдът съобрази следното:

Обжалваното определение, е постановено от съда в производство по чл.423 ГПК, образувано по възражение на жалбоподателя вх.№ 26/04.01.2017год. по ч.гр.д. № 498/2013год. по описа на ДРС.

С обжалвания акт, след анализ на доказателствата, съдът е приел, че възражението е подадено извън едномесечния срок по чл.423 ал.1 ГПК  и е прекратил производството по делото.

Обжалваното определение е неправилно и следва да бъде отменено. Спорния момент в процеса е от кога е започнал да тече срокът по чл.423 ал.1 ГПК, спрямо длъжника З.. В молбата по чл.423 ГПК, същият сочи дата 19.12.2016год.  Окръжния съд е приел за дата на узнаване-16.12.2016год., за дата на подаване на възражението по чл.423 ал.1 ГПК-19.01.2017год., съответно е направил извод за неспазен срок и  поради тази причина е оставил без разглеждане същото.

При анализа на доказателствата, представени по заповедното производство, съдът съобрази следното: По ч.гр.д. № 498/2013год. на ДРС, образувано по заявление от „Скания файнанс България“ЕООД гр.София,  срещу длъжника П.З.З. е издадена заповед за незабавно изпълнение. Със заявление от 14.12.2016год. длъжникът З. е поискал предоставянето на материали по делото, като съобразно направеното отбелязване, същите са получени на 16.12.2016год. Тази дата е възприета от окръжния съд като дата на узнаване за издадената заповед за изпъленние, съответно дала основание да приеме възражението за просрочено по чл.423 ГПК за просрочено.

Обжалваното определение е необосновано.

 Възражението по чл.423 ал.1 ГПК е подадено пред ДРС  както се посочи, на 04.01.2017год.-следователно в едномесечния срок визиран в чл.423 ал.1 ГПК. За яснота следва да се отбележи, че на 19.01.2017год. е постъпила молба от жалбоподателя, в изпълнение на разпореждане на съда за внасяне на държавна такса по постъпилото вече възражение /стр.13/.

Този извод води до основателност на частната жалба, с която настоящата инстанция е сезирана, поради което същата следва да бъде уважена, а обжалваното определение като незаконосъобразно, следва да бъде отменено. 

          По изложените съображения Варненският апелативен съд

 

                                              О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ определение № 867  от  22.03.2017 год. постановено по ч.т.д. № 249/2017 год. по описа на Варненски окръжен съд, с което се прекратява производството по делото, образувано по  възражение с правно  основание чл.423 ГПК, подадено от П.З.З., срещу Заповед № 305/12.07.2013год., постановена по ч.гр.д. № 498/2013год. на ДРС:

ВРЪЩА делото на съда за разглеждане на възражението по чл.423 ал.1 ГПК по същество.

Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                       ЧЛЕНОВЕ: 1.                       2.