О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № 290

 

26.04.2018г., гр. Варна,

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на двадесет и шести април две хиляди и седемнадесета година, проведено в състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                             НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Н. ДАМЯНОВА ч. в. т. д. № 215

по описа на ВнАпС за 2017г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 274, ал. 1 ГПК във вр. чл. 729, ал. 3 ТЗ, образувано по частна жалба от НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ, представлявано от Венцислава Петкова - директор на дирекция „Държавни вземания“, срещу определение № 51/22.02.2018г., постановено по т. д. № 114/2012 г. по описа на Търговищки окръжен съд, с което е одобрена изготвена и депозирана от синдика с доклад вх. № 5104/29. 12.2017г., в производството по несъстоятелност на ЕТ „Калинка Георгиева”/н/, ЕИК 827223811, частичната сметка за разпределение на сумата 13 460.76лв. на кредитора „Уникредит Булбанк“ АД, обявена в ТР с рег. № 20180103142140.

В жалбата се излага, че съдът по несъстоятелността погрешно е преценил, че „УниКредит Булбанк” АД се явява обезпечен кредитор по смисъла на чл.717 н ТЗ. Излагат се доводи, че в случаите, при които ипотекарният длъжник, в открито производство по несъстоятелност, е и солидарен длъжник на кредитополучателя, ипотекарният кредитор би следвало да се удовлетвори по реда на чл. 728 и ср. ТЗ, а не по реда на чл. 717 н ТЗ. Искането е за отмяна на обжалваното определение и постановяване на промяна в частичната сметка за разпределение по чл. 721, ал. 1 ТЗ между кредиторите на „Калинка Георгиева”/н/, като, с оглед разпоредбата на чл. 722, ал. 1 ТЗ, сумата 13 460.76лв. да бъде разпределена за погасяване на вземанията на кредиторите от следващите редове, в това число и публичните вземания, приети с поредност на удовлетворяване по т. 6 на чл. 722, ал. 1 ТЗ.

Частната жалба е подадена в срок, от легитимирано лице, чрез процесуален представител, за чиято представителна власт са представени доказателства, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, при наличие на правен интерес от обжалването, и е процесуално допустима. След връщане на делото на ТОС, с определение № 215/27.03.2018г. по в. ч. т. д. № 183/2018г. по описа на ВнАпС, жалбата е обявена в ТР при АВп, по партидата на несъстоятелното дружество, на 30.03.2018г., с което е спазен специалният ред за администрирането й.

В срока чл. 276, ал. 1 ГПК не са постъпили отговори от кредитори.

 

За да се произнесе по спора съставът на ВнАпС съобрази следното:

С обжалваното определение, с което е одобрена частична сметка за разпределение на сумата 13 460.76лв. на кредитора „Уникредит Булбанк“ АД, обявена в ТР с рег. № 20180103142140, съдът по несъстоятелността на ЕТ „Калинка Георгиева”/н/, ЕИК 827223811, е приел за неоснователно възражението на НАП, основано на твърденията, аналогични на посочените в разглежданата частна жалба, като е съобразено обстоятелството, че по спорния въпрос за качеството на кредитора „Уникредит Булбанк“ АД като такъв по чл. чл. 717н от ТЗ за получените суми от осребряване на недвижим имот, върху който в полза на банката е учредена договорна ипотека по нот. акт №142/01.07.2010 г., том IIІ, рег.№ 456 на Нотариус № 221 на НК, е постановено определение № 644/03.11.2017г. по в.  ч. т. д. №  на ВнАпС. Прието е, че набраните парични средства, предмет на сметката, не подлежат на разпределение по чл.721 от ТЗ вр. чл.722 от ТЗ, а следва да се запазят и предадат на ипотекарен кредитор по реда на чл.717н от ТЗ.

Определението е правилно.

В чл. 717н от ТЗ е предвидено, че при продажба на имот, който е ипотекиран от длъжника за обезпечаване на чужд дълг, синдикът изпраща на ипотекарния кредитор съобщение за насрочване на продажбата, като за получените суми от продажбата на ипотекирано за чужд дълг имущество, се изготвя отделна сметка за разпределение, в която се посочват и сумите, дължими на обезпечения кредитор. След одобряване на сметката приспадащата се на ипотекарния кредитор сума се запазва от синдика и се предава на кредитора, след като представи изпълнителен лист за вземането си или удостовери пред синдика, че обезпеченото вземане е прието в производството по несъстоятелност на лицето, чийто дълг е обезпечен с продаденото имущество. За да бъде признато правото на удовлетворяване по реда на чл.717н от ТЗ в полза на кредитор към момента на осребряване на имота, следва да съществува право на предпочтително удовлетворяване от цената на ипотекирания имот, противопоставимо на кредиторите на несъстоятелния търговец.

В случая, от фактическа страна е безспорно установено, че с анекс № 3 към договор от 29. 06. 2009 г. за новация на банков кредит – овърдрафт № 2368/23.05.2008г., ЕТ „Калинка Георгиева“ се е задължил към „Уникред Булбанк“ АД като солидарен длъжник за дълга на кредитополучателя ЕТ „Кичо–Николай Стефанов“, като за обезпечаване изпълнението на задълженията по кредита е учредена договорна ипотека с нот. акт № 142/01.07.2010 г., дело № 456/ 2010г. върху съсобственик имот на кредитополучателя и длъжника. Няма спор, че вземането на банката е предявено и прието в производството по несъстоятелност на кредитополучателя ЕТ “Кичо-Николай Стефанов“, а сумата 13 460. 76 лв., предмет на частичната сметка, е постъпила от продажбата на 1/ 2 ид. ч. от ипотекирания имот, осребрен в производството по несъстоятелност на ЕТ „Калинка Георгиева“.

 

Претендираните от възразилия длъжник правни последици от едновременно качество на несъстоятелния като ипотекарен длъжник и солидарен длъжник на кредитополучателя, не намират опора в закона. Обстоятелството, че ипотекарният кредитор наред с ипотеката, дадена за обезпечение на чуждия дълг, може да има и вземане към длъжника, в случая произтичащо от поемането на солидарно задължение от страна на несъстоятелния, не лишава ипотекарния кредитор от правата му по чл. 717н ТЗ. Правата на кредитора, чието вземане е обезпечено с ипотека върху имот на трето лице, не са поставени в зависимост от това, дали той едновременно е и кредитор на това трето лице. Съответно и правата му на предпочтително удовлетворение по чл. 173, ал. 1 ЗЗД също не зависят и няма как да зависят от факта, дали по отношение на ипотекарния му длъжник, собственик на предмета на ипотеката, е или не е открито производство по несъстоятелност и/или това трето лице е длъжник и на други кредитори.

Така мотивиран съставът на ВнАпС намира, че обжалваното определение е правилно и следва да бъде потвърдено, поради което и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 51/22.02.2018г., постановено по т. д. № 114/2012 г. по описа на Търговищки окръжен съд.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        ЧЛЕНОВЕ:  1.                      2.