Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№        187/03.07.  2013г.                                           гр.Варна

 

В     И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А

Апелативен съд   -  Варна                               търговско   отделение

на     двадесет и осми май                                                 Година 2013

в публично заседание в следния състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Зл.Златилова                                                                ЧЛЕНОВЕ:  М.Недева

            А.Братанова              

при секретаря : Е.Т.

като разгледа докладваното от съдия Недева в.т.дело № 216   по описа за 2013 година, за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е по реда на чл.258 ГПК.

          Образувано е по подадена въззивна жалба от „Ж Д” АД, с ЕИК 124139956, представлявано от управителя В И В против решение  № 6/08.01.2013г. на Добричкия окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 76/2012г.-, с което е отхвърлен предявения от дружеството иск против Община Добрич за намаляване цената на продадените 410 дружествени дяла, представляващи 80 % от капитала на „Ж” ЕООД, гр.Добрич по договор за покупко-продажба на дялове от капитала на „Ж” ЕООД от 29.10.1999г.  със сумата от 34 032лв. и същото е осъдено да заплати на Община Добрич разноски в размер на 1 340 лв и юрисконсултско възнаграждение от 1 157 лв. Като релевира доводи за неправилност и незаконосъобразност на обжалваното решение, моли съда да го отмени и вместо него постанови друго, по съществото на спора, с което да уважи предявения иск като отхвърли направеното от ответника възражение за прихващане. Претендира разноски за двете инстанции.

          Въззиваемата страна счита жалбата за неоснователна и моли съда да потвърди обжалвания съдебен акт като правилен и законосъобразен.

          Съдът, за да се произнесе по съществото на въззива, прие за установено следното :

          Предявен е иск от  „Ж Д” АД, ЕИК 124139956 срещу Община Добрич  за намаление на продажната цена по Договор от  29.10.1999 г. за покупко-продажба на 410 дружествени дяла, представляващи 80 % от капитала на „Ж” ЕООД гр.Добрич, сключен  между „РМД –Ж” АД и ответната община  със сумата 34 032 лв, съответстваща на цената на 6 925 кв.м. от парцел  ІІІ, пл.№ 7148, кв.13 по рег.план на Промишлена зона „Север”-гр.Добрич, които не принадлежат към имуществото на приватизираното дружество.

          С решение № 166/28.10.2010г. по в.т.д. № 359/2010г. Варненският апелативен съд е обезсилил решение № 195/20.04.2010г. на Добричкия окръжен съд, ТО по гр.д. № 4/2008г., произнесъл се по иск с правно основание чл.195 ал.1 ЗЗД и е върнал делото на същия съд за ново произнасяне от друг състав, като в мотивите си е дал правна квалификация на предявения иск – чл.190 ал.2 ЗЗД.

          С определение № 192/12.03.2012 по т.д. № 479/2011г. ВКС на РБ, ТК, първо т.о. не е допуснал до касация въззивното решение.

          Така първоинстанционният съд се  е произнесъл по предявената искова претенция, като я е субсумирал под нормата на чл.190 ал.2 ЗЗД.

          Тъй като производството по делото е по реда на ГПК /отм./, настоящата инстанция е задължена да направи самостоятелни фактически констатации и правни изводи по заявената  искова претенция. С оглед на което съдът съобрази :

Ищецът е правоприемник на купувача по приватизационния договор «РМД-Ж» АД,рег. по ф.дело №814/1999 г.

 Безспорно установено от фактическа страна е, че по силата на Договор за покупко - продажба на дялове от капитала на „Ж” ЕООД гр. Добрич,  сключен на 29.10.1999г. Община Добрич като продавач се е задължила да прехвърли на „РМД – Ж” АД, гр. Добрич като купувач, правото на собственост върху 410 дяла, представляващи 80 % от капитала на дружеството срещу задължението за заплащане на цена в размер на  1 183 578 лв., платима разсрочено съгласно посочен в договора погасителен план. Цената на продаваемия дял от приватизираното дружество е формирана като от общата цена на дружеството, предложена от купувача – 1 770 000лв, са приспаднати задълженията му, вкл. и публичноправните, отразени в нарочна справка в меморандума, и от останалата сума от 1 479 472лв са изчислени 80 % .  В изготвения Информационен меморандум, в раздела „Правен анализ” – Вещно-правен анализ на активите на дружеството, в раздела „Недвижими имоти”  - т.1 е посочен процесния парцел  ІІІ, пл.номер 7148 в кв.13 по рег.план на промишлена зона „Север „ – град Добрич с площ от 32 560 кв.м. при граници и съседи: изток - парцели VІІ, VІІІ, ІХ, Х; запад – „Бряст” ЕАД гр. Добрич; север – завод „Метал” гр. Добрич; юг – ул. „Поп Богомил” и с построените върху него 15 броя сгради. Имотът е осчетоводен по с / ка 201 с балансова стойност 23 477 400 лв., за него  е издаден Акт № 310/08.07.1997 г. за частна общинска собственост. Имотът е включен в капитала на  „Ж” ЕООД, гр.Добрич.

Видно от заключението на тройната съдебно – техническа експертиза с в.лица Мария Хадживасилева, Стойко Кръстев и Веселин Атанасов – л.194, със Заповед № 1281/14.11.1988 г. е одобрен кадастрален и регулационен план на ПЗ „Север”, в който за завод „Ж” е отреден парцел ІІІ, кв. 13 – имот пл. № 7148 с площ 31 670  кв. м.  През 1997 г. към парцела са добавени 831 кв. м., получени от „Метал” ЕАД гр. Добрич, с което общата площ на парцел ІІІ в кв. 13 – имот с пл. № 7148 се увеличава на 32 501 кв. м., близка до вписаната в Меморандума – 32 560 кв.м. За периода 1993г. – 1998г., в  процесния имот настъпват изменения, като от него са отделяни парцели с обща площ 6 545 кв. м. за удовлетворяване на реституционни претенции, за улична регулация и  за продажба. Към датата на сключването на договора реалната площ на процесния имот възлиза на 25 956 км. м. , вместо отразената в Информационния меморандум – 32 560 кв.м. Към настоящия момент действителната площ на имота на „Ж” АД е 15 501 кв.м.

Площта от 6 545 кв.м., обособена от парцел ІІІ /продадена и върната чрез реституция/ е оценена от в.лице Недко Лазаров по съдебно-оценъчна експертиза, както и от трите в.лица по тройната съдебно-оценъчна експертиза,  на 48 985лв към датата на сключване на приватизационния договор – 29.10.1999г. Към настоящия момент оценката възлиза на 458 150лв./по единичната експертиза/, респ. – 454 093лв / по тройната експертиза/. При новото разглеждане на делото в.лице Недко Лазаров дава заключение, че стойността на 1 кв.м. от процесния имот към датата на приватизационния договор е 5,50лв.

Горната фактическа установеност налага извода за неоснователност на предявения иск по следните съображения  :

За да прецени основателността на исковата претенция съдът изхожда преди всичко от правната характеристика на сключения между страните приватизационен договор  29.10.1999г.  За същността на този вид договори ОСТК на ВКС на РБ  се произнесе с Тълкувателно решение № 1/15 юни 2010г. по т.д. № 1/2009г. в смисъл, че приватизационният договор не е от категорията на т.нар. абсолютни (обективни) търговски сделки по смисъла на чл.1 ал.1 ТЗ, нито от категорията и на т.нар. относителни и презумптивни търговски сделки по смисъла на чл.286 ал.1 и ал.3 ТЗ, тъй като за разлика от тях, той се сключва от купувача инцидентно и не може да се разглежда като сделка по извършване на типичната за търговеца дейност и основен източник на неговите доходи. Правната  му уредба  се съдържа в специален закон-ЗПСК и ЗППДОбП /отм./, а специфичната му цел  е прехвърляне правото на собственост върху дялове, акции или части от имуществото на търговските дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала. Тъй като приватизационният договор се сключва при спазване на определена административна процедура, в която  се съблюдава обществения интерес, в него могат да се съдържат и задължения,  различни от  договора за гражданската и търговската продажба, като например  задължения на купувача  за извършване на инвестиции, изразяващи се в ремонт и обновяване на основните фондове на предприятието, запазване и разкриване на нови работни места, извършване на определени дейности с екологична насоченост, съхраняване предмета на дейност за определен в договора срок, както и ограничена по време забрана за продажба на предприятието или на обособени негови части и др. подобни. Друга отлика е законоустановения следприватизационен контрол за изпълнение на поетите от търговеца купувач задължения.

          С оглед на горното няма спор, че приватизационният договор съчетава елементите на договора за продажба с елементи от административен характер по повод процедурите по закона, свързани с конкретна приватизационната техника (конкурс, преговори, търг и пр.), изпълнението на които е условие за нейната действителност. / В т.см. е Решение по чл.290 от ГПК № 60 от 1.07.2009 г. на ВКС по т. д. № 564/2008 г., I т. о., ТК/. Ето защо при твърдяно неизпълнение на задълженията на продавача, купувачът  може да се позове както на общите правила по ЗЗД, така  и на специфичните норми, предвидени в конкретния договор, отчитайки особената  му правна характеристика.

В процесния случай ищецът в качеството си на купувач по приватизационния  договор твърди, че закупувайки 80 % от дяловете на приватизираното дружество, в чиято приватизационна оценка съгласно Информационния меморандум е следвало да бъде включен парцел  ІІІ, пл.номер 7148 в кв.13 по рег.план на промишлена зона „Север „ – град Добрич с площ от 32 560 кв.м. , е получил приватизационен дял, отразяващ актив на дружеството с по-малка площ от   6 545 кв. м.,  по отношение на която претендира намаляване на цената по договора  в размер на 34 032лв.

Предмет на приватизационната продажба са 80 % от дружествените дялове  на „Ж” ЕООД. Цената на тези дялове е определена  чрез оценка на имуществото на дружеството, което включва съвкупност от права и задължения, парично оценими. Тъй като имуществото се състои от активи и пасиви, притежаваните от „Ж” ЕООД недвижими имоти, като част от актива, са инкорпорирани в цената на дружествените дялове. Ищецът твърди, че един конкретен актив на дружеството - парцел  ІІІ, пл.номер 7148 в кв.13 по рег.план на промишлена зона „Север „ – град Добрич с площ от 32 560 кв.м. реално не отговаря на описанието си в Информационния меморандум, тъй като е с по-малка площ от 6 545 кв. м. Макар и доказан в процеса, този факт не е основание на намаляване на цената на приватизационния дял, тъй като цената на приватизационния договор  е резултат от споразумение между прехвърлителя и приобретателя по комплекс от многобройни фактори, насрещни права и задължения, понякога  неспецифични – като например задължение за извършване на ремонтни дейности, откриване на работни места, забрана за продажба на цялото или на част от предприятието, както бе посочено по-горе. Цената на приватизационния дял не е просто цената отразяваща стойността на активите и пасивите, които стоят зад приватизационния дял съгласно баланса на дружеството. Освен това съгласуването на волеизявленията на страните по договора досежно цената му се извършва в сложна административна процедура с оглед защита на обществения интерес, включваща редица властнически изявления на приватизиращия орган, съдържащи и преценки по целесъобразност, които не подлежат на съдебен контрол. С оглед на това съдът намира, че в процесния случай изправната страна по договора разполага с други форми на правна защита, но не и с правомощието да иска намаляване на приватизационната цена пред вид установена намалена площ на един от недвижимите имоти, включени в имуществото на приватизираното дружество. Искът е неоснователен и като такъв се отхвърля, макар и по мотиви различни от тези на първоинстанционния съд.

Поради съвпадение на крайния правен извод на двете инстанции, обжалваното решение следва да бъде потвърдено.

На въззиваемата страна съдът присъжда юрисконсултско възнаграждение в размер на 1 130лв, изчислено по реда на чл.7 ал.2 т.4 от Наредба № 1/09.07.2004г. за минималните размери на адв.възнаграждения.

Водим от горното, съдът

                                      Р       Е       Ш      И       :

ПОТВЪРЖДАВА  против решение  № 6/08.01.2013г. на Добричкия окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 76/2012г.

ОСЪЖДА  Ж Д” АД, с ЕИК 124139956, представлявано от управителя В И В  да заплати на Община Добрич юрисконсултско възнаграждение в размер на 1 130лв.

Решението може да се обжалва пред ВКС на РБ в едномесечен срок от съобщаването му на страните по реда на чл.280 ал.1 ГПК.

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :