О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

276

АПЕЛАТИВЕН СЪД  гр. ВАРНА, гражданско отделение, в закрито заседание на 24.04.2014 в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : СЕЕВРИНА ИЛИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

 ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА ч.гр.д. № 216/2014 по описа на Апелативен съд гр. Варна, г.о., за да се произнесе, съобрази следното :

Подадена е частна жалба от Т.Н.Д. и ЕТ ”С.Д.”, представляван от собственика С.К.Д. срещу определение, постановено в открито съдебно заседание на 11.02.2014 год по гр.д. № 149/2012 год на Окръжен съд Търговище, с което са оставени без уважение исканията за замяна на вещото лице по делото, както и за спиране на изпълнителните действия, предприети от ищеца.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че определението, с което съдът е отказал да замени назначено по делото вещо лице не е от категорията съдебни актове, подлежащи на обжалване, поради което частната жалба в тази й част е недопустима и производството по нея следва да бъде прекратено.

В частта, с която съдът е оставил без уважение искането за спиране на изпълнителното производство, предприето срещу ответниците, определението е процесуално недопустимо по следните мотиви:

 Съгласно разпоредбата на чл. 420 ал.2 от ГПК, която е приложима въз основа препращащата норма на чл. 422 ал.2 от ГПК, компетентен да се произнесе по по искането за спиране на изпълнението е съдът, който е издал заповедта за незабавно изпълнение, при наличие на визираните в закона предпоставки, а това е районният съд.

В мотивите на определението си първоинстанционният съд правилно се е позовал на липсата на правна възможност да се произнесе по такова искане по вече предявения иск с правно осн. чл. 422 ал.1 ГПК, но вместо да го остави без разглеждане като недопустимо, го е отхвърлил по същество. Ето защо, в тази част определението следва да бъде обезсилено, а искането – оставено без разглеждане.

Водим от горното съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на Т.Н.Д. и ЕТ ”С.Д.”, представляван от собственика С.К.Д. срещу определение, постановено в открито съдебно заседание на 11.02.2014 год по гр.д. № 149/2012 год на Окръжен съд Търговище, В ЧАСТТА, с която е оставено без уважение искането за замяна на вещото лице по делото и

ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.гр.д. № 216/2014 год на Апелативен съд Варна в тази част.

ОБЕЗСИЛВА определението в частта, с която е оставено без уважение искането на Т.Н.Д. и ЕТ ”С.Д.”, представляван от собственика С.К.Д. за спиране на изпълнителните действия, предприети от ищеца и вместо него

 

П  О  С  Т  А  Н  О  В  И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Т.Н.Д. и ЕТ ”С.Д.” за спиране на изпълнителните действия, предприети от ищеца.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщението до въззивниците пред ВКС на РБ при условията на чл. 280 ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: