Р Е Ш Е Н И Е

№   172/27.06.2016 год.                           гр.Варна

             В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД  - Търговско отделение в публичното заседание на 17.05.2016 г. в  състав:

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:РАДОСЛАВ СЛАВОВ        

ЧЛЕНОВЕ:   ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

           ДАРИНА МАРКОВА 

при секретаря Д.Ч.,  като разгледа докладваното от съдия Р. СЛАВОВ  в.т.дело № 216 по описа за  2016  год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

Производството е по чл.258 ГПК.

Производството е образувано по постъпила  въззивна жалба от Р.Г.Н. и С.Д.Н.–ответници по т.д. № 801/2014год. по описа на ОС-Варна, срещу постановеното решение по делото, в частта му, с която е уважен предявения от Г.П.С. като синдик на „Сити Център” ЕООД  срещу въззивниците иск с правно основание чл. 647 ал.1 т.2 ТЗ  за обявяване недействителността на учреденото им право на ползване при изпълнение на прехвърлителната сделка и са осъдени да го върнат в масата на несъстоятелността, а именно:

В частта, с която обявява за недействителна по отношение на кредиторите на несъстоятелния длъжник, сделката , сключена с  нот. акт № ХХХ, том Х, per. № ХХХХ, дело № ХХХ от ХХХХг., на нотариус № 214, вписан в СВ при АВ - Варна с вх. рег. № 20814/26.09.2012, акт № ХХХ, том ХХХ, партидна книга стр. 11 024,  с  която длъжникът  „СИТИ  ЦЕНТЪР" ЕООД в двугодишен срок преди подаване на  молба за откриване на производство по несъстоятелност е учредил на С.Д.Н. безвъзмездно вещно право на ползване за срок от 5 години  върху два  недвижими имота, а именно:

-        ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ /ОФИС/, /бивша книжарница "З С"/, с идентификатор № 10135.2559.106.1.100, находящ се в гр. Варна, бул. "О П П" № Х Х ХХ Х

-        ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ /ОФИС№ 6/, с идентификатор № 10135.3511.594.2.52, находящ се в гр. Варна, ул."А Ф ХХ, по иск, предявен от  Г.П.С., в качеството и на СИНДИК  на „СИТИ ЦЕНТЪР" ЕООД в открито производство по несъстоятелност по т.д. № 1301/2013  по описа на BOC срещу „СИТИ  ЦЕНТЪР" ЕООД , с ЕИК 103140439, гр.Варна, ж.к. „Т Х Х Х Х, чрез законен представител управител А Б И С.Д.Н., с ЕГН **********,***, на осн. чл. 647 ал.1 т. 2 ТЗ и в частта с която осъжда С.Д.Н., ДА ВЪРНЕ в масата на несъстоятелността на предприятието на „СИТИ ЦЕНТЪР" ЕООД в открито производство по несъстоятелност по т.д. № 1301/2013  по описа на BOC, чрез СИНДИКА  Г.П.С.,  поради отпадане на основанието  за придобиването на вещно право на ползване по обявена за недействителна по отношение на кредиторите на несъстоятелен длъжник сделка, сключена с  ХХХ ХХ ХХХХ ХХ., на нотариус № 214, вписан в СВ при АВ - Варна с вх. рег. № 20814/26.09.2012, акт № 179, том VII, партидна книга стр. 11 024,  ПОЛУЧЕНА ФАКТИЧЕСКА ВЛАСТ върху два  недвижими имота, а именно:

-        ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ /ОФИС/, /бивша книжарница "З С"/, с идентификатор № 10135.2559.106.1.100, находящ се в гр. Варна, бул. "О П П" № Х Х ХХ Х

-        ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ /ОФИС№ 6/, с идентификатор № 10135.3511.594.2.52, находящ се в гр. Варна, ул."А Ф ХХ,  на осн. чл. 55 вр. чл. 34 ЗЗД и е осъдил ответницата Н. ДА ЗАПЛАТИ  в полза на държавния бюджет по сметка на Окръжен съд - гр.Варна, сумата 1463.40лв представляваща дължима по делото държавна такса, на осн. чл. 649 ал.6 ТЗ, и в полза на масата на несъстоятелността на предприятието на „СИТИ ЦЕНТЪР" ЕООД, чрез СИНДИКА  Г.П.С.,  сумата 580.73лв, представляваща направени разноски, съразмерно уважените искове на осн. чл. 78 ал. 1 ГПК:

Решението се обжалва и в  частта, с която обявява за недействителна по отношение на кредиторите на несъстоятелен длъжник, сделката , сключена с  ХХХ ХХ ХХХХ ХХ., на нотариус № 214, вписан в СВ при АВ - Варна с вх. рег. № 20814/26.09.2012, акт № 179, том VII, партидна книга стр. 11 024,  с  която длъжникът  „СИТИ  ЦЕНТЪР" ЕООД в двугодишен срок преди подаване на  молба за откриване на производство по несъстоятелност е учредил на Р.Г.Н. безвъзмездно вещно право на ползване за срок от 5 години  върху два  недвижими имота, а именно:

-        МАГАЗИН 2 /ДВЕ/, с идентификатор № 10135.1506.518.1.20, находящ се в подблоковото пространство на жилищен блок в гр.Варна, ул. „Д ХХ

-        ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - МАГАЗИН, с идентификатор № 10135.1506.590.1.18, находящ се в подблоковото пространство на четириетажна сграда в гр. Варна, ул. „Ц С Х         , по иск, предявен от  Г.П.С., в качеството и на СИНДИК  на „СИТИ ЦЕНТЪР" ЕООД в открито производство по несъстоятелност по т.д. № 1301/2013  по описа на BOC срещу „СИТИ  ЦЕНТЪР" ЕООД , с ЕИК 103140439, гр.Варна, чрез законен представител управител А Б И Р.Г.Н., на осн. чл. 647 ал.1 т. 2 ТЗ и в частта с която осъжда Р.Г.Н. ДА ВЪРНЕ в масата на несъстоятелността на предприятието на „СИТИ ЦЕНТЪР" ЕООД в открито производство по несъстоятелност по т.д. № 1301/2013  по описа на BOC, чрез СИНДИКА  Г.П.С. ЕГН,  поради ОТПАДАНЕ на основанието  за придобиването на вещно право на ползване по обявена за недействителна по отношение на кредиторите на несъстоятелен длъжник сделка, сключена с  ХХХ ХХ ХХХХ ХХ., на нотариус № 214, вписан в СВ при АВ - Варна с вх. рег. № 20814/26.09.2012, акт № 179, том VII, партидна книга стр. 11 024,  ПОЛУЧЕНА ФАКТИЧЕСКА ВЛАСТ върху два  недвижими имота, а именно:

-        МАГАЗИН 2 /ДВЕ/, с идентификатор № 10135.1506.518.1.20, находящ се в подблоковото пространство на жилищен блок в гр.Варна, ул. „Д ХХ

-        ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - МАГАЗИН, с идентификатор № 10135.1506.590.1.18, находящ се в подблоковото пространство на четириетажна сграда в гр. Варна, ул. „Ц С Х,  на осн. чл. 55 вр. чл. 34 ЗЗД и е осъдил Р.Г.Н. с ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавния бюджет по сметка на Окръжен съд - гр.Варна, сумата 3908.06лв, представляваща дължима по делото държавна такса, на осн. чл. 649 ал.6 ТЗ и в полза на масата на несъстоятелността на предприятието на „СИТИ ЦЕНТЪР" ЕООД в открито производство по несъстоятелност по т.д. № 1301/2013  по описа на BOC, чрез СИНДИКА  Г.П.С. сумата 1550.85лв.,  представляваща направени разноски, съразмерно уважените искове на осн. чл. 78 ал. 1 ГПК.

Считат обжалваното решение за недопустимо, понеже според въззивниците съдът е уважил един недопустим иск. Това е така, защото обявената недействителност няма нито правна, нито материална реализация, поради което както самото искане, така и постановеното решение намират за недопустими,  поради липсата на правен интерес. В евентуалност, считат решението за неправилно, поради незаконосъобразност и необоснованост, по изложени съображения.

Иска се обезсилване на решението в обжалваната част, евентуално отмяна на решението като неправилно и постановяване на ново, с което исковете да бъдат отхвърлени.

Жалбата отговаря на изискванията на чл.260 и чл.262 ГПК и е допустима.

Насрещната страна чрез писмен отговор на процесуален представител, изразява становище за неоснователност на жалбата, по изложени подробни съображения. 

В съдебно заседание жалбата се поддържа чрез процесуален представител.

След като се съобрази с доказателствата по делото и взе предвид становищата на спорещите страни, Варненският апелативен съд съобрази следното: 

Предявените искове, предмет на настоящето производство са с правно основание чл.647 ал.1 т.2 ТЗ и чл. 55 вр. чл. 34 ЗЗД.

Г.П.С. като синдик на „СИТИ  ЦЕНТЪР" ЕООД  в открито производство по несъстоятелност по т.д. № 1301/2013год. на ВОС, е предявила следните искове срещу „СИТИ  ЦЕНТЪР" ЕООД, с ЕИК 103140439, гр.Варна, ж.к. „Т Х Х Х Х, чрез законен представител управител А Б И С.Д.Н., с ЕГН **********,***:

-Иск за обявяване на недействителност по отношение на кредиторите на несъстоятелен длъжник като безвъзмездна сделка, сключена в двугодишен срок преди подаване на  молба за откриване на производство по несъстоятелност с  ХХХ ХХ ХХХХ ХХ., на нотариус № 214, вписан в СВ при АВ - Варна с вх. рег. № 20814/26.09.2012, акт № 179, том VII, партидна книга стр. 11 024, с  която първия ответник „СИТИ  ЦЕНТЪР" ЕООД е учредил на втория ответник С.Д.Н. вещно право на ползване за срок от 5 години  върху два  недвижими имота, а именно:

-        ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ /ОФИС/, /бивша книжарница "З С"/, с идентификатор № 10135.2559.106.1.100, находящ се в гр. Варна, бул. "О П П" № Х Х ХХ Х

-        ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ /ОФИС№ 6/, с идентификатор № 10135.3511.594.2.52, находящ се в гр. Варна, ул."А Ф ХХ, на осн. чл. 647 ал.1 т. 2 ТЗ:

-Предявен в условия на евентуалност иск за обявяване на недействителност по отношение на кредиторите на несъстоятелен длъжник на същата безвъзмездна сделка, предназначена от длъжника и лицето, с което той е договарял за увреждане на кредиторите, сключена с  ХХХ ХХ ХХХХ ХХ., на нотариус № 214, вписан в СВ при АВ - Варна с вх. рег. № 20814/26.09.2012, акт № 179, том VII, партидна книга стр. 11 024, с  която първия ответник „СИТИ  ЦЕНТЪР" ЕООД е учредил на втория ответник С.Д.Н. вещно право на ползване за срок от 5 години  върху СЪЩИТЕ два  недвижими имота, на осн. чл. 135 ЗЗД вр. 649  ТЗ.

Посочените искове са  обективно КУМУЛАТИВНО съединени с предявен от синдика на несъстоятелния търговец „СИТИ  ЦЕНТЪР" ЕООД срещу  С.Д.Н., иск за ВРЪЩАНЕ в предприятието на „СИТИ ЦЕНТЪР" ЕООД на получената по СЪЩАТА сделка фактическа власт върху СЪЩИТЕ два  недвижими имота, поради ОТПАДАНЕ на основанието  за придобиването на вещно право на ползване, на осн. чл. 55 вр. чл. 34 ЗЗД;

 -Субективно съединени срещу „СИТИ  ЦЕНТЪР" ЕООД, с ЕИК 103140439, гр.Варна, ж.к. „Т Х Х Х Х, чрез законен представител управител А Б И Р.Г.Н. с ЕГН **********,***:

-Иск за обявяване на недействителност по отношение на кредиторите на несъстоятелен длъжник като безвъзмездна сделка, сключена в двугодишен срок преди подаване на молба за откриване на производство по несъстоятелност с  ХХХ ХХ ХХХХ ХХ., на нотариус № 214, вписан в СВ при АВ - Варна с вх. рег. № 20814/26.09.2012, акт № 179, том VII, партидна книга стр. 11 024, с  която първия ответник „СИТИ  ЦЕНТЪР" ЕООД е учредил на втория ответник Р.Г.Н. вещно право на ползване за срок от 5 години  върху два  недвижими имота, а именно:

-        МАГАЗИН 2 /ДВЕ/, с идентификатор № 10135.1506.518.1.20, находящ се в подблоковото пространство на жилищен блок в гр.Варна, ул. „Д ХХ

-        ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - МАГАЗИН, с идентификатор № 10135.1506.590.1.18, находящ се в подблоковото пространство на четириетажна сграда в гр. Варна, ул. „Ц С Х         , на осн. чл. 647 ал.1 т. 2 ТЗ:

Предявен в условия на евентуалност иск за обявяване на недействителност по отношение на кредиторите на несъстоятелен длъжник на същата безвъзмездна сделка, предназначена от длъжника и лицето, ХХХ ХХ ХХХ ХХХ ХХХХ., на нотариус № 214, вписан в СВ при АВ - Варна с вх. рег. № 20814/26.09.2012, акт № ХХХ, том ХХ, партидна книга стр. 11 024, , с  която първия ответник „СИТИ  ЦЕНТЪР" ЕООД е учредил на втория ответник Р.Г.Н. вещно право на ползване за срок от 5 години  върху СЪЩИТЕ два  недвижими имота, на осн. чл. 135 ЗЗД вр. 649  ТЗ.

Предявените искове са съединени с  иск за ВРЪЩАНЕ в предприятието на „СИТИ ЦЕНТЪР" ЕООД на получената по СЪЩАТА сделка фактическа власт върху  недвижимите имота, поради ОТПАДАНЕ на основанието  за придобиването на вещно право на ползване, на осн. чл. 55 вр. чл. 34 ЗЗД.

Излага се в исковата молба, че в нотариалното производство по което по силата на нотариален акт № ХХХ, т.Х, рег.№ ХХХХ, д.№ ХХХ от 2012год. на н-с № 214 РНК, ответникът „СИТИ ЦЕНТЪР" ЕООД е прехвърлил недвижимите имоти на „Екосистем инженеринг”ООД, в същото нотариално производство, „Сити център”ЕООД е учредил безвъзмездно вещно право на ползване за срок от 5 години в полза на ответника С.Д.Н. върху два  недвижими имота, а именно:

•        ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ /ОФИС/, /бивша книжарница "З С"/, с идентификатор № 10135.2559.106.1.100, находящ се в гр. Варна, бул. "О П П" № Х Х ХХ Х

•        ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ /ОФИС№ 6/, с идентификатор № 10135.3511.594.2.52, находящ се в гр. Варна, ул."А Ф ХХ, на осн. чл. 647 ал.1 т. 2 ТЗ.

Излага също, че в същото нотариално производство „СИТИ  ЦЕНТЪР" ЕООД е учредил безвъзмездно на ответника Р.Г.Н. вещно право на ползване за срок от 5 години  върху:          МАГАЗИН 2 /ДВЕ/, с идентификатор № 10135.1506.518.1.20, находящ се в подблоковото пространство на жилищен блок в гр.Варна, ул. „Д ХХ

•        ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - МАГАЗИН, с идентификатор № 10135.1506.590.1.18, находящ се в подблоковото пространство на четириетажна сграда в гр. Варна, ул. „Ц С Х         , на осн. чл. 647 ал.1 т. 2 ТЗ

Излага, че доколкото правото на ползване включва и правото на получаване на добивите от вещта,  които представляват приходи от договори за наем на посочените обекти, счита, че желанието на ответника е било да си осигури продължаване на ползването на приходите от прехвърлените имоти, като в същото време се лиши от собствеността им. Според ищеца, сключените договори за продажба  на обектите, както и безвъзмездното учредяване право на ползване върху тяхе извършено от ответника Сити Център с цел имуществото да бъде извадено от патримониума му, за да не послужи за удовлетворяване на вземанията на кредиторите му.  Излага, че са налице предпоставките за уважаването на иска по чл.647 ал.1 т.2 ТЗ понеже: Извършена е от длъжника безвъзмездна разпоредителна сделка с активи от масата на несъстоятелността и разпореждането е извършено в двугодишен срок от подаване на молбата за откриване на производство по несъстоятелност. Предвид изложеното, на основание чл.647 ал.1 т.2 ТЗ, моли да бъдат обявени за недействителни по отношение на кредиторите на несъстоятелността разпоредителните сделки за учредяване на право на ползване  в полза на С.Д.Н. и Р.Г.Н.. На основание чл.34 от ЗЗД моли за връщане на процесното ползване обратно в масата на несътоятелността на „Сити Център”ЕООД.

Ответниците оспорват иска като недопустим, евентуално като неоснователен.

 Съдът, като взе в предвид становищата на страните и събраните по делото доказателства, приема за установено следното от фактическа страна, относно обжалваната част от решението:

От съдържанието на    договор сключен по нотариален акт № ХХХ, т.Х, рег.№ ХХХХ, д.№ ХХХ от 2012год. на н-с № 214 РНК се установява, че ответникът „СИТИ ЦЕНТЪР" ЕООД е прехвърлил недвижимите имоти на „Екосистем инженеринг”ООД. В същото нотариално производство, „Сити център”ЕООД , със съгласието на приобретателя, е запазил безвъзмездно вещно право на ползване за срок от 5 години в полза на ответника С.Д.Н. върху два  недвижими имота, а именно:

-        ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ /ОФИС/, /бивша книжарница "З С"/, с идентификатор № 10135.2559.106.1.100, находящ се в гр. Варна, бул. "О П П" № Х Х ХХ Х

-        ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ /ОФИС№ 6/, с идентификатор № 10135.3511.594.2.52, находящ се в гр. Варна, ул."А Ф ХХ, на осн. чл. 647 ал.1 т. 2 ТЗ.

 От съдържанието на същия нотариален акт се установява, че прехвърлителят на  имотите „СИТИ  ЦЕНТЪР" ЕООД със съгласието на приобретателя, е запазил  безвъзмездно на ответника Р.Г.Н. вещно право на ползване за срок от 5 години  върху:       МАГАЗИН 2 /ДВЕ/, с идентификатор № 10135.1506.518.1.20, находящ се в подблоковото пространство на жилищен блок в гр.Варна, ул. „Д ХХ:

-        ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - МАГАЗИН, с идентификатор № 10135.1506.590.1.18, находящ се в подблоковото пространство на четириетажна сграда в гр. Варна, ул. „Ц С Х         , на осн. чл. 647 ал.1 т. 2 ТЗ

От ТР при АВп се установява, че производството по несъстоятелност е образувано по молба на кредитора „Банка Пиреос България”АД от 18.07.2013год.  за откриване на производство по несъстоятелност на „Сити Център”ЕООД. С решение № 1209 от 21.12.2013год. постановено по т.д. № 1301/2013год. на ВОС, е обявена неплатежоспособността на длъжника с начална дата 26.12.2012год.

С оглед на установеното, следва да се направят следните правни изводи:

С предявения специален отменителен иск по чл.647 ал.1 т.2 ТЗ, доколкото същият охранява масата на несъстоятелността, се иска прогласяване недействителността на сделки, чрез които дружеството е учредило безвъзмездно право на ползване за срок от 5 години на  физически лица, различни от купувача на имотите.

Предпоставките за уважаване на такъв иск са посочени в чл.647 т.2 ТЗ-да е извършена безвъзмездна сделка, същата да е извършена в двугодишен срок преди откриване на на производството по несъстоятелност. Безспорно, посочените предпоставки са налице. Понеже учредяването на ползването за всички имоти е безвъзмездно,  това обстоятелство води до накърняване на масата на несъстоятелността, понеже лишава кредиторите да получат доходите от запазеното право на ползване.

При разглеждане на възражението за липса на правен интерес от иска срещу въззивниците, съдът съобрази следното:

С договор сключен по нотариален акт № ХХХ, т.Х, рег.№ ХХХХ, д.№ ХХХ от ХХХХгод. на н-с № 214 РНК, ответникът „СИТИ ЦЕНТЪР" ЕООД е прехвърлил недвижимите имоти на „Екосистем инженеринг”ООД, в същото нотариално производство, „Сити център”ЕООД е учредил безвъзмездно вещно право на ползване за срок от 5 години в полза на ответниците С.Д.Н. и Р.Г.Н.. Следователно, „Сити Център”ЕООД е прехвърлило на Екосистем инженеринг”ООД, голата собственост върху недвижимите имоти. Съответно, ответниците, за които е запазено правото на ползване се явяват държатели на имотите, спрямо придобилият собствеността им „Екосистем инженеринг”ООД.   Прехвърлителят е прехвърлил само голата собственост за срок от пет години, които безспорно  все още не са изтекли.  При това положение, съдебният състав счита, че е налице правен интерес от предявените искове, поради следното.

При обявяване недействителността на сделките, правото на ползване би се възстановило в масата на несъстоятелността. Същото не би отишло в приобретателя като собственик на имотите, понеже тази относителна недействителност на сделките е само спрямо масата на несъстоятелността, респективно ползва само нея.  Или, с други думи, прогласяването на относителната недействителност  на сделките чрез които е предоставено правото на ползване, не би се разпростряло и върху правото на собственост на приобретателя на недвижимите имоти, а само спрямо масата на несъстоятелността на „Сити Център”ЕООД.

Предвид изложеното, е налице правен интерес от предявените искове срещу въззивниците, поради което и производството по тях е допустимо.

 По горе се изложиха съображения, че разгледани по същество, исковете се явяват основателни, поради наличието на предпоставките, визирани  в чл.647 ал.1 т.2 ТЗ за да бъдат обявени за недействителни по отношение на кредиторите на несъстоятелността, сделките, чрез които е предоставено правото на ползване на процесните имоти на двете въззивници.  Обявяването на процесните сделки за недействителни, съобразно разпоредбата на чл.34 ЗЗД, има за последица връщане на получената престация.

Предвид изложеното, предявените искове в настоящето производство са допустими, основателни и следва да бъдат уважени.

Поради съвпадане на крайните изводи на настоящето решение с първоинстанционното решение, същото следва да бъде потвърдено, като на основание чл.272 ГПК препраща и към мотивите на първоинстанционното решение,  в частта им, предмет на настоящето съдебно производство, които споделя.

По изложените съображения Варненският апелативен  съд

 

                                                            Р  Е  Ш  И

 

          ПОТВЪРЖДАВА решение № 47 от 18.01.2016 г. постановено по търговско дело № 801 по описа на Варненски окръжен съд –ТО за 2014год. в обжалваната част.

Решението подлежи на обжалване пред ВКС в едномесечен срок от съобщаването му на страните при предпоставките на чл.280 ал.1 ГПК.                   

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                       ЧЛЕНОВЕ:1.                            2.