О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № 277

 

18.05.2016г., гр. Варна

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на осемнадесети май две хиляди и седемнадесета година, проведено в състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                             НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Н. ДАМЯНОВА ч. т. д. № 216

по описа на ВнАпС за 2017г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 274 и сл. от ГПК, образувано по въззивна частна жалба на О.М.Ю., подадена чрез адв. М. Т., срещу определение № 1076/07.04.2017г., постановено по т. д. № 292/2017г. по описа на Варненски окръжен съд, с което е прекратено производството, образувано по подадената от частния жалбоподател молба за смяна на назначения от АВп. ликвидатор на „ДЕЖЕ“ ЕООД - в ликвидация, ЕИК *.

С оплаквания за неправилност на определението се иска неговата отмяна Твърди се, че ако по силата на влязлото в сила на решението по чл. 29 ЗТР, се приеме, че жалбоподателят няма качеството на едноличен собственик на капитала и няма друго лице с това качество, то дружеството няма да има собственик, което било законово недопустимо.

Частната жалба е подадена в рамките на преклузивния срок по чл. 275, ал. 1 ГПК, от надлежно упълномощен представител на формално легитимирано лице, по чиято молба е образувано прекратеното охранително производство, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт по чл. 274, ал. 1, т. 1 ГПК, и е процесуално допустима.

Съдът, като провери данните по делото, релевантни за предмета на спора във връзка с изложените оплаквания, намира частната жалба за неоснователна по следните съображения:

Варненският окръжен съд е бил сезиран с молба на О.М.Ю., представляван по пълномощие от адв. С. Бъчварова и адв. М. Т., с която, по реда на чл. 266, ал. 4 ТЗ във вр. § 5 б, ал. 10, изр. 2 от ПЗР на ЗТР, молителят, заявявайки качество на едноличен собственик на капитала на „ДЕЖЕ“ ЕООД - в ликвидация, ЕИК *, е поискал освобождаване на назначения ликвидатор на дружеството от ДЛР при АВп, ТР, и назначаване за ликвидатор на Кремена Йорданова Йосифова, поради наличие на важни обстоятелства по смисъла на чл. 266, ал. 4 ТЗ – бездействие на назначения ликвидатор.

За да направи извод, че молителят не е процесуално легитимиран да поиска замяна на ликвидатор на „ДЕЖЕ“ ЕООД - в ликвидация, чрез упражняване на правата по чл. 156, ал. 3 или чл. 266, ал. 4 ТЗ, окръжният съд е съобразил следното: С влязло в сила решение № 330/12.4.2011г. по т. д. №28/2011г. по описа на ВОС, образувано по иск на частния жалбоподател О.М.Ю., срещу “ДЕЖЕ” ЕООД – гр. Варна, ЕИК *, е прието за установено в отношенията между страните, че извършеното с решение от 12.07.2004г. по ф.дело № 2054/04г. на ВОС, ФО първоначално вписване в ТР при ВОС на “ДЕЖЕ” ЕООД с едноличен собственик на капитала - О.М.Ю., представлява вписване на несъществуващо обстоятелство, като на основание чл. 30 ЗТР вписването е заличено. Поради това, че решение има действие занапред по отношение на третите лица, по аналогия на чл. 70, ал. 3 ТЗ, е открито производство по ликвидация и е назначен ликвидатор от АВп.

По отношение обаче на О.М.Ю., с процесуалното качество на молител в настоящото производство и ищец в производството т. д. № 28/2011г. по описа на ВОС, с оглед предметните предели на силата на пресъдено нещо на решението по чл. 29 ЗТР, валидното възникване и съществуване на дружество с наименование „ДЕЖЕ” ЕООД – гр. Варна, с посочените в регистъра идентификационни данни, е отречено още към момента на регистърното решение от 12.07.2004г. по ф. д. № 2054/04г. на ВОС, ФО. В резултат на това е отречена и възможността ищецът или което и да е друго лице да е встъпило във валидно членствено правоотношение с несъществуващо дружество и да има качеството на едноличен собственик на капитала или съдружник в това дружество.

Следователно молителят не е от кръга на легитимираните лица по смисъла на § 5б, ал. 10, изр. 2 във вр. § 5а, ал. 2 от ПЗР на ЗТР – управители и съдружници в търговското дружество в ликвидация, поради което подадената от него молба се явява процесуално недопустима.

Въз основа на посоченото съставът на ВнАпС прави извода, че обжалваното определение, с което производството е прекратено, следва да бъде потвърдено.

Воден от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1076/07.04.2017г., постановено по т. д. № 292/2017г. по описа на Варненски окръжен съд.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        ЧЛЕНОВЕ:  1.                      2.