О П Р Е Д Е Л Е Н И Е259

 

                                             гр.Варна, 17.04.2017 г.

 

                                                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито заседание на шестнадесети април през две хиляди и осемнадесета година в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ 

         ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                   НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа  докладваното от съдия Георги Йовчев в.ч.т.д. №216 по описа на съда  за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.274 ал.1 от ГПК, образувано по частна жалба на С.Х.М. *** срещу определение №44/23.01.2018 г., постановено по т.д.№232/2017 год. по описа на ОС – Добрич, с което съдът е оставил без уважение искането на С.Х.М. с правно основание чл.83, ал.2 от ГПК за освобождаване от внасяне на разноски за експертиза в размер на 100 лева.

В предявената частна жалба се поддържа, че са налице предпоставките на чл.83, ал.2 от ГПК. Излага, че месечните доходи са в размер на 400 лева, което води до невъзможност за заплати 100 лева за възнаграждение за вещото лице.

Насрещната страна „БАНКА ДСК“ ЕАД, не е подала писмен отговор.

Частната жалба е подадена в срок, срещу определение, което подлежи на обжалване.

Съдът, като прецени обстоятелствата по делото и с оглед на своето вътрешно убеждение намира, че не е налице правен интерес от обжалване на определението, поради следните съображения:

С обжалваното определение, постановено в хода на първоинстанционното производство, съдът е оставил без уважение искането на С.Х.М. с правно основание чл.83, ал.2 от ГПК за освобождаване от внасяне на разноски за експертиза в размер на 100 лева.

От обясненията на вещото лице, дадени в проведеното на 26.01.2018 г. съдебно заседание, както и от самото заключение по извършената съдебно – счетоводна експертиза се установява, че поради невнасяне на определения депозит от 100 лева, вещото лице не е отговорило на поставените от ответницата М. и допуснати от съда въпроси.

 В същото заседание, независимо че определението, с което е отказано освобождаването от държавна такса не е влязло в сила, съдът е дал ход на устните състезания, обявил е делото за решаване и на 06.02.2018 г., т.е. преди подаване на настоящата жалба е постановил съдебното си решение.

Действително с разпоредбата на чл.83, ал.2 от ГПК е уредена възможността страната, която не разполага с достатъчно средства, да бъде освободена от заплащане на дължимите държавни такси и разноски, с оглед упражняване на процесуалните си права по делото до приключването му в съответната инстанция.

В този смисъл, както самото искане, така и произнасянето по него с влязъл в сила съдебен акт, следва да се направи преди, а не след постановяване на окончателния акт по делото, тъй като целта му е липсата на средства да не възпрепятства упражняването на процесуални права.

С постановяване на първоинстанционното решение,  процесуалния ред за осъществяването на правата във връзка с допуснатата експертиза е изчерпан, което обезсмисля и института на освобождаването от внасяне на разноски пред първата инстанция.

Допуснатото от съда процесуално нарушение, може да бъде релевирано в евентуална въззивна жалба срещу решението като в случай, че експертиза бъде допусната и ако са налице условията по чл.83, ал.2 от ГПК, жалбоподателката може да поиска да бъде освободена от заплащането на разноски.

С оглед наличието на постановено по първоинстанционното дело решение, за жалбоподателката не е налице правен интерес от продължаване на настоящото производство, поради което същото следва да бъде прекратено.

Воден от гореизложеното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.т.д. №216 по описа на съда  за 2018 г., по описа на ВнАС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВКС, в едноседмичен срок от връчването му на страните, по реда на чл.274, ал.2 от ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ: