О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№   228      

гр. Варна, 21.03.2015 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

        АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВАРНА Търговско отделение в закрито заседание

на 21.03.2015 г. в състав:

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: М* Х*

        ЧЛЕНОВЕ: В* П*

К* Г*

 

като разгледа докладваното от съдия В. П* ч.в.т.д. № 217/15г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274 и сл. ГПК.

Образувано е по частна жалба на „А* Л* Б*” АД гр. София срещу определение № 14/13.01.2015г. постановено по т.д.№ 169/2014г. по описа на ОС-гр.Силистра.

След образуване на делото и запознаване с книжата по частната жалба, с оглед възражението за прекомерност на разноските, които дружеството е осъдено да заплати, настоящият състав намира, че е налице молба за изменение на обжалваното определение в частта за разноските, по която компетентен да се произнесе е първоинстанционния съд, постановил обжалваното определение. Ето защо, производството по ч.в.т.д. № 217/15г. по описа на ВАпС следва да бъде прекратено, а частната жалба ведно с делото да бъде върнато на СОС за разглеждане на частната жалба като молба по чл. 248 ГПК.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.в.т.д. № 217/15г. по описа на ВАпС и ВРЪЩА ДЕЛОТО на ОС- гр. Силистра за разглеждане на частната жалба на „А* Л* Б*” АД гр. София срещу определение № 14/13.01.2015г. по т.д.№ 169/2014г. по описа на СОС като молба по чл. 248 ГПК.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ: