Р Е Ш Е Н И Е

 

229

 

Гр.Варна, 31.07.2013 год.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, търговско отделение, в публично съдебно заседание на 10.06.2013 г. в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: М.Х.

ЧЛЕНОВЕ: А.БРАТАНОВА

П.ХОРОЗОВА

 

При участието на секретаря Д.Ч., като разгледа докладваното от съдия П.ХОРОЗОВА въззивно т.д.№ 218/2013 г. по описа на ВАпС, за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството е по реда на чл.258 ГПК, вр. чл.308 ГПК.

Образувано е след отмяна от ВКС по реда на чл.303 ал.1 т.2 ГПК на влязлото в сила решение по в.т.д.№ 65/2010 г. по описа на Варненския апелативен съд № 153 от 30.06.2011 г., с което е било отменено решение № 470/27.11.2009 г. по т.д.№ 1079/2008 г. по описа на ВОС и вместо него е било постановено друго, с което исковете на Г.Ж.И., Н.Я.Я. и П.В.П. *** за установяване несъществуването на вписани в ТР обстоятелства, а именно: пререгистрация на Б ЕООД с управител и едноличен собственик на капитала - Д С А /вписване № 20080219114219 на АВ/, заличаване като управител и едноличен собственик на капитала на Д С А и вписване на нов управител и едноличен собственик – С Б С /вписване № 20080603183403 на АВ/, с правно основание чл.537 ал.2 ГПК /чл.29 ЗТР/ са били отхвърлени.

Въззивното производство е инициирано по жалба на Б ООД - гр.Варна, представлявано от управителя С Б С, против първоинстанционното решение № 470/27.11.2009 г., постановено по т.д.№ 1079/2008 г. по описа на ВОС, с което исковете за установяване несъществуването на вписаните в ТР обстоятелства са били уважени.

Във въззивната жалба се релевират пороци за необоснованост и незаконосъобразност на обжалваното решение на ВОС, във връзка с които се претендира решението да бъде отменено като неправилно и вместо него да бъде постановено друго по същество, с което предявените искове да бъдат отхвърлени.

Въззиваемите страни Г.Ж.И., Н.Я.Я. и П.В.П. с писмен отговор оспорват жалбата и молят първоинстанционното решение да бъде потвърдено, като правилно и законосъобразно.

Въззивното решение по т.д.№ 65/2010 г. /което не е било допуснато до касационно обжалване с определение № 546/16.04.12 г. по т.д.№ 1196/2011 г. по описа на ВКС, второ Т.О./, е било отменено по извънредния способ за отмяна поради противоречие между установените с него решаващи факти и тези по НОХД № 5369/2011 г. на ВРС, касаещи неистинността на документи, изходящи от ищеца Г.Ж.И.. При новото разглеждане на делото следва да се отчете, че относно неистинността и неавтентичността на  пълномощно с посочен упълномощител Г.Ж.И., протоколи от ОС на Б ООД и договор за прехвърляне на дружествени дялове е налице сила на пресъдено нещо, създадена с влязлата в сила присъда по НОХД 5369/2011 г. на ВРС, приложена към т.д.№ 87/2013 г. по описа на ВКС – Първо Т.О.

За да се произнесе по съществото на въззивната жалба, съдът съобрази следното:

Въз основа на решение № 27/02.01.2008 г., постановено по ф.д.№ 4937/2007 г. по описа на ВОС по заявление от 27.12.2007 г. по партидата на Б ООД на 07.01.08 г. са вписани следните промени в регистрираните обстоятелства: Прехвърляне на всички дружествени дялове на съдружниците П.В.П., Н.Я.Я. и Г.Ж.И. в полза на Д С А; заличаване на посочените по-горе съдружници, вписване на Д С А като едноличен собственик на капитала на дружеството, заличаване на досегашните управители П.В.П., Н.Я.Я. и Г.Ж.И. и вписване на нов управител – Д С А, заличаване на досегашния адрес на управление и вписване на нов – гр.Варна, бул. Осми приморски полк № 119 ап.2, както и промяна в наименованието на дружеството от ООД в ЕООД.

На 13.02.2008 год. е издадено удостоверение за пререгистрация на основание § 4 ал.2 ПЗР ЗТР, в което са отразени вписаните съобразно горното решение обстоятелства. Пререгистрацията на дружеството в ТР към АВ е осъществена на 17.03.2008 год. По съществото си тя представлява единствено прехвърляне на данни от регистъра, воден при ВОС, към новия единен регистър при Агенцията по вписванията.

От петитума на исковата молба е видно, че не се атакува вписването в ТР, извършено по решение № 27/02.01.08 г. на ВОС, вкл. на обстоятелствата по прехвърляне на дружествените дялове, макар да се твърди порочност именно на тези сделки.

Твърденията за недопустимо или нищожно вписване, както и за вписване на несъществуващи обстоятелства могат да бъдат релевирани само по специално предвидения исков ред. Не е допустимо навеждането им инцидентно, чрез възражение. Когато се атакува с иск пререгистрацията на търговец, поради това, че някои от вписаните обстоятелства не съществуват, с оглед несамостоятелния характер на акта за пререгистрация и предвид това, че той не представлява вписване по смисъла на чл. 22 ЗТР, е необходимо и задължително да бъде предявен иск за установяване на пороци на същинското вписване. Не би могло преюдициално и само в мотивите на съдебното решение да се констатира, че с предходното вписване са регистрирани несъществуващи обстоятелства, с оглед на което да се приеме за установено, че не съществуват тези, вписани след пререгистрацията. Нещо повече – в случая преди пререгистрацията е вписано прехвърляне на дялове, въз основа на което са осъществени промените в собствеността на капитала, управлението и представителството, в адреса и наименованието на дружеството. Без прогласяване със съдебен акт на основния вписан в ТР факт, че прехвърлянето на дялове не съществува, не биха могли да се приемат за несъществуващи и законните последици от разпореждането с дяловете, нито решенията на привидния приобретател. Целеният правен резултат на иска по чл.29 ЗТР е прилагането на чл.30 ал.1 ЗТР, който предвижда успешно оспореното вписване да бъде заличено от АВ на основание влезлия в сила съдебен акт по спорното исково производство. Заличаването по смисъла на ЗТР е вид промяна на обстоятелствата относно търговците. Т.к. вписванията до влизане в сила на ЗТР са осъществявани чрез постановяване на съдебно решение в охранително производство, то и действието му може да бъде дерогирано само по исков път.

С оглед горното съдът преценява, че исковата молба е нередовна – при наведени твърдения за несъществуване на вписаното прехвърляне на дялове и промяна в регистрираните обстоятелства с решение № 27/02.01.2008 г., постановено по ф.д.№ 4937/2007 г. по описа на ВОС, липсва съответен петитум за прогласяване за несъществуващи на така вписаните в ТР при ВОС обстоятелства; а директно се претендира да се обявят за несъществуващи обстоятелствата, нанесени в ТР при АВ въз основа на издаденото удостоверение за пререгистрация. Налице е несъответствие между основанията на иска и неговия петитум, което в този вид се отразява върху допустимостта на исковото производство. Производството по делото следва да бъде оставено без движение, с указания за съобразяване на петитума и основанието на предявените искове, като към тях на първо място се добави искането съдът да установи несъществуването на обстоятелствата, вписани по решение № 27/02.01.2008 г., постановено по ф.д.№ 4937/2007 г. по описа на ВОС. Понастоящем е налице образувано тълкувателно дело № 1/2013 г. на ВКС – ОСГТК по въпроса – актуални ли са постановките на т. 4 от ТР № 1/17.01.2001 г. във всички хипотези на нередовност на исковата молба, следователно същите подлежат на преразглеждане, с оглед новия гражданско процесуален ред. Но т.к. в случая нередовността обосновава недопустимост на производството, с оглед характера на исковете, то при всички случаи тя следва да бъде отстранена от първоинстанционния съд, в който случай ОС ще трябва да разгледа за първи път и иска по чл.537 ал.2 ГПК за установяване несъществуването на обстоятелствата по прехвърлянето на дяловете на ищците от капитала на Б ООД и съответните вписани в ТР последици от нищожното придобиване на собствеността им. Доколкото вторият установителен иск /касаещ пороци при вписване № 20080603183403 на АВ/, е предявен като обусловен от първия, следва да сподели изцяло съдбата му.

Изложеното налага обжалваното решение да бъде обезсилено и делото да бъде върнато за ново разглеждане на допустимите установителни искове след отстраняване пороците в петитума на исковата молба.

Водим от горното, съставът на Варненския апелативен съд

 

Р   Е   Ш   И :

 

ОБЕЗСИЛВА решение № 470/27.11.2009 г. по т.д.№ 1079/2008 г. по описа на ВОС в частта, с което са уважени исковете на Г.Ж.И., Н.Я.Я. и П.В.П. *** против Б ООД гр.Варна за установяване несъществуването на вписани в ТР обстоятелства, а именно: пререгистрация на Б ЕООД с управител и едноличен собственик на капитала - Д С А /вписване № 20080219114219 на АВ/, заличаване като управител и едноличен собственик на капитала на Д С А и вписване на нов управител и едноличен собственик на капитала на Б ЕООД – С Б С /вписване № 20080603183403 на АВ/ и ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на ВОС от етапа - отстраняване пороците на исковата молба чрез съобразяване на петитума и основанието на исковете, с оглед указанията за тяхната допустимост.

Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред Върховния касационен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                           ЧЛЕНОВЕ: