О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 367

гр.Варна,   23.05.2019 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито заседание на горепосочената дата през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ 

                                               ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА

                                                                   МАРИЯ ХРИСТОВА   

 

Като разгледа докладваното от съдията Р.Славов в.т.д. № 218 по описа на съда за 2019 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по постъпила частна жалба от адв. С.А.от АК-София, като пълномощник  на Търговско производствена кооперация „Рубин“, ЕИК 000370697, със седалище и адрес на управление гр. Перник, ул. „О. П.“, бл.58, вх.В, ап.28, срещу определение № 346/29.01.2019год. с което е прекратено производството по т.д. № 965/2017год. на ВОС, на основание чл.126 ал.1 ГПК.

Излага доводи за неправилност на постановеният съдебен акт, поради незаконосъобразност, необоснованост и при допуснати процесуални нарушения, по изложени съображения. Оспорва извода на съда, че  предявените искове по прекратеното производство са идентични с част от исковете, по които е образувано т.д. № 738/17 год. на ВОС. Това е така, понеже не е налице пълен субективен и обективен идентитет между исковете по т.д. № 738/2017год. на ВОС и исковете по прекратеното производство.

Двете дела не са между същите страни, не е налице и пълно съвпадение на предмета между делата. Твърди, че съдът не е съпоставил съдържанието на двете искови молби и по този начин да прецени дали има съвпадение между предмета на делата. Съдът не е и съобразил диспозитива на постановеното, но не влязло в сила решение по т.д. № 738/2017год. с исковата молба по прекратеното производство. Излага също, че решението не е влязло в сила и с оглед възможността на неговото частично или цялостно обезсилване, едва след влизането му в сила може да се извърши преценка дали същото е било преюдициално по отношение на прекратеното производство.

Моли определението да бъде отменено и делото върнато за продължаване на съдопроизводствените действия.

Насрещната страна „Рубина“АД, не е изразила становище по частната жалба.

За да се произнесе по жалбата, съдът съобрази следното:

Производството по т.д. № 965/2017год. по описа на ВОС, е образувано по искова молба вх. № 21457/24.07.2017 г., подадена от Търговско производствена кооперация „Рубин“ с която са предявени искове за прогласяване нищожност на решения на Общото събрание на акционерите на РУБИНА АД, проведено на 20.06.2017г., а при отхвърлянето им - конститутивен иск по чл.74 ТЗ, за отмяна на същите решения на ОСА поради противоречие с устава и закона. Относно исковете по чл.124 ал.1 ГПК:

Да бъде прогласена нищожността на Решенията, взети от ОС на АД“Рубина“, а именно:

 -Решението взето  по т.1 от протокол от ОС на акционерите,, проведено на 20.06.2017год., с което е приет доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016г.:

-Решението взето  по т.2 от протокол от ОС на акционерите,, проведено на 20.06.2017год., с което е приет доклада на регистрирания  одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г. и е приет проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2016г.:

-Решението взето  по т.3 от протокол от ОС на акционерите,, проведено на 20.06.2017год., с което е освободен от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2016г.

и в условие на евентуалност иск с правно основание чл.74 от ТЗ за отмяна на решенията на общото събрание на акционерите поради тяхното противоречие със закона и устава на дружеството, именно:

-Решението взето  по т.1 от протокол от ОС на акционерите,, проведено на 20.06.2017год., с което е приет доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016г.:

-Решението взето  по т.2 от протокол от ОС на акционерите,, проведено на 20.06.2017год., с което е приет доклада на регистрирания  одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г. и е приет проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2016г.:

-Решението взето  по т.3 от протокол от ОС на акционерите,, проведено на 20.06.2017год., с което е освободен от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2016г.

При извършената служебна справка по т.д. № 738/17год. /предмет на въззивна проверка по в.т.д. № 266/2019год.по описа на ВАпС/ съдът консаттира пълна идентичност между исковете /респективно предмета на делото/ по които е образувано т.д. № 965/2017год. и част от исковете по т.д. № 738/2017год. на ВОС, поради следното:

Производството по т.д. № 738/2017год. по описа на ВОС, е образувано по искова молба вх. № 17173/14.06.2017 г., подадена от Търговско производствена кооперация „Рубин“ срещу „Рубина“АД: След оставяне на производството без движение, с уточнителна молба /стр.155/ са предявени и приети за разглеждане искове, между които и:

 искове за прогласяване нищожност на решения на Общото събрание на акционерите на РУБИНА АД, проведено на 20.06.2017г., а при отхвърлянето им - конститутивен иск по чл.74 ТЗ, за отмяна на същите решения на ОСА поради противоречие с устава и закона. Предявени са следните искове за нищожност:

Да бъде прогласена нищожността на Решенията, взети от ОС на АД“Рубина“, а именно:

 -Решението взето  по т.1 от протокол от ОС на акционерите,, проведено на 20.06.2017год., с което е приет доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016г.:

-Решението взето  по т.2 от протокол от ОС на акционерите,, проведено на 20.06.2017год., с което е приет доклада на регистрирания  одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г. и е приет проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2016г.:

-Решението взето  по т.3 от протокол от ОС на акционерите,, проведено на 20.06.2017год., с което е освободен от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2016г.

и в условие на евентуалност иск с правно основание чл.74 от ТЗ за отмяна на решенията на общото събрание на акционерите поради тяхното противоречие със закона и устава на дружеството, а именно:

-Решението взето  по т.1 от протокол от ОС на акционерите,, проведено на 20.06.2017год., с което е приет доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016г.:

-Решението взето  по т.2 от протокол от ОС на акционерите,, проведено на 20.06.2017год., с което е приет доклада на регистрирания  одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г. и е приет проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2016г.:

-Решението взето  по т.3 от протокол от ОС на акционерите,, проведено на 20.06.2017год., с което е освободен от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2016г. /стр.159-160/

При проверка и на обстоятелствената част на двете искови молби, относно цитираните искове, настоящият съд констатира, че е налице пълна идентичност в твърдените факти и обстоятелства както по отношение иска по чл.124 ГПК за нищожност на решенията на ОСА, така и по отношение на конститутивния иск, т.е. налице е както субективен, така и обективен идентитет в двете дела по отношение на тези искове. Тази идентичност се установява и от постановеното решение № 1017/19.12.2018год. по т.д. № 738/2017год.,  в частта с която: ОТХВЪРЛЯ предявените от Търговско производствена кооперация „Рубин“, ЕИК 000370697, със седалище и адрес на управление гр. Перник, ул. „О. П.“, бл.58, вх.В, ап.28 срещу „Рубина“ АД, ЕИК 823077177, със седалище и адрес на управление гр. Варна, бул. „С.“ №22, ет.3 иск с правно основание чл.124, ал.1 от ГПК за бъдат прогласени за нищожни взетите решения на Общото събрание на акционерите на „Рубина“ АД, проведено на 20.06.2017г., а именно: по т.1 решение за приемане на доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016г., по т. 2 решение за приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г. и е приет проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2016г., по т.3 решение за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2016г. и в условие на евентуалност иск с правно основание чл.74 от ТЗ за отмяна на решенията на общото събрание на акционерите поради тяхното противоречие със закона и устава. Следователно, установява се пълна идентичност на исковете по които е образувано т.д. № 965/2017год. с част от предявените искове по т.д. № 738/2017год. на ВОС.

Предвид изложеното, следва да се отбележи следното:

Установи се наличието на висящо производство по т.дело №738/2017г. на ВОС с идентичен предмет на т.д. № 965/2017год. на ВОС, което е по-късно образувано.  За това и висящото т.д. № 738/2017год. на ВОС, представлява отрицателна процесуална предпоставка за разглеждане на исковете по т.дело 965/2017г. на ВОС, поради което и на основание чл.126 ГПК, производствотио по по-късно заведеното дело следва да бъде прекратено.  

За това правилно с обжалваното определение, производството по последното е било прекратено. Обжалваното определение е законосъобразно и следва да  бъде потвърдено.

          По изложените съображения, Варненският апелативен съд

                

                                 О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Определение № 346 от 29.01.2019год. постановено по т.д.№ 965/2017г. по описа на ВОС, с което на основание чл.126 ал.1 ГПК е прекратено производството по делото.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВКС в едноседмичен срок от съобщаването, при условията на чл.280 ал.1 и ал.2 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                      ЧЛЕНОВЕ: 1.                  2.