О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

№  304                                                2017 година                           град Варна

 

Апелативен съд – Варна                    търговско  отделение

на  двадесет и девети май                                           година 2017

в закрито заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:В.Аракелян      

ЧЛЕНОВЕ:А.Братанова

                  М.Недева

 

като разгледа  докладваното от съдията М.Недева в.ч.т.д. № 219  по описа  на Варненския апелативен съд за 2017г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е образувано по подадена частна жалба от „Първа инвестиционна банка“ АД,  ЕИК 831094393, със седалище и адрес на управление гр.София, бул.“Д* Ц*“ № 37, представлявана от изп.директори В* Х* Х* и Д* К* К*против определение № 3395/19.10.2016г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 705/2015г., с което жалбоподателите В.И.С., ЕГН ********** и С. М* С., ЕГН ********** *** са освободени от заплащане на държавна такса за въззивно обжалване на решение № 541/08.07.16г., постановено по същото дело, на осн. чл. 83 ал. 2 ГПК. По съображения, подробно изложени в жалбата, моли съда да отмени обжалваното определение.

          В законоустановения срок е постъпил писмен отговор от ответната по частната жалба страна, в който се релевират доводи за нейната недопустимост, евентуално – неоснователност и се иска от съда да я остави без разглеждане, евентуално – без уважение.

          Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери следното :

          Частната жалба е подадена от надлежна страна в процеса, но срещу неподлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално недопустима и като такава следва да бъде оставена без разглеждане. Определението на съда, с което двамата въззивници са освободени от заплащане на държавна такса за въззивно обжалване на решението на ВОС по т.д. № № 705/2015г. не е преграждащо по-нататъшното развитие на делото и следователно не подлежи на обжалване по реда на чл.274 ал.1 т.1 ГПК. Неговото обжалване не е и изрично посочено в закона, предвид на което не подлежи на обжалване и по реда на чл.274 ал.1 т.2 ГПК.  Ето защо обжалваното определение не подлежи на инстанционен контрол.

          Водим от  горното, съдът

 

О   П   Р    Е   Д    Е   Л   И  :

 

          ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ, като процесуално недопустима, частната жалба на „Първа инвестиционна банка“ АД,  ЕИК 831094393, със седалище и адрес на управление гр.София, бул.“Д* Ц*“ № 37, представлявана от изп.директори В* Х* Х* и Д* К* К* против определение № 3395/19.10.2016г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 705/2015г., с което жалбоподателите В.И.С., ЕГН ********** и С. Мирков С., ЕГН ********** *** са освободени от заплащане на държавна такса за въззивно обжалване на решение № 541/08.07.16г., постановено по същото дело, на осн. чл. 83 ал. 2 ГПК.

          Определението може да се обжалва пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му на страните по реда на чл.274 ал.2 вр.ал.1 ГПК.

 

 

 

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :