О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № 284

 

25.04.2018г., гр. Варна,

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на двадесет и пети април две хиляди и осемнадесета година, проведено в състав:

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                                  ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                        НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Н. ДАМЯНОВА ч. в. т. д. № 219

по описа на ВнАпС за 2018г ., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 274, ал. 2, изр. 1, пр. 2 ГПК, образувано по частна жалба на „ПЕРЛА СЕРВИЗ ПЛЮС“ ЕООД, ЕИК *, подадена чрез адв. Н.К. от САК, срещу разпореждане № 347/11.01.2018г., постановено по в. т. д. № 696/2017г. по описа на Варненски окръжен съд, с което е върната подадена от жалбоподателя касационна жалба вх. № 36486/28.12.2017г. срещу постановеното по същото дело решение № 798/24.11.2017г.

С оплаквания за неправилност на обжалвания съдебен акт се иска неговата отмяна и връщане на делото на окръжния съд с указания за администриране на касационната жалба. Твърди се, че по делото няма доказателства, а може само да се предполага, че сделката между страните, от която произтичат спорните вземания, е свързана с търговската дейност на дружеството – жалбоподател, следователно няма основание за определяне на делото като търговско по смисъла на чл. 280, ал. 2, ал. 1 ГПК.

Частната жалба е подадена в срок, от легитимирано лице, чрез надлежно упълномощен процесуален представител, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, при наличие на правен интерес от обжалването, и е процесуално допустима.

Насрещната страна „БЛЯК СИЙ ИНВЕСТМЪНТ ТРЪСТ“ ЕАД – гр. Варна, представя отговор чрез адв. Г.М., в който е изразено становище за неоснователност на жалбата, с подробно изложени съображения и доводи.

Съдът, като обсъди твърденията и доводите на жалбоподателя във връзка с изложените оплаквания, съобрази становището на другата страна и провери данните по делото, намира частната жалба за неоснователна, като съображенията за това са следните:

С решение № 798/24.11.2017г., постановено по в. т. д. № 696/2017г. по описа на Варненски окръжен съд, е частично отменено и частично потвърдено решение № 887/06.03.2016г., постановено по гр. д. № 5280/2016г. по описа на Варненски районен съд, ХХVІ – ти състав, постановено по предявени обективно съединени осъдителни искове с цена под 20 000 лв. / за сумата от 4000лв., претендирана като подлежащ на връщане депозит, и за сумата 10 656лв. – неустойка за забавено плащане/. Срещу това решение е депозирана касационна жалба с вх. 36486/28.12.2017г., която е върната с разпореждане № 347/11.01.2018г., на основание чл. 280, ал. 2, т. 1 ГПК.

Разпореждането е правилно, тъй като решение № 798/24.11.2017г., постановено по в. т. д. № 696/2017г. по описа на Варненски окръжен съд, не подлежи на обжалване.

Нормата на чл. 280, ал. 2, ал. 1 ГПК предвижда двуинстанционен съдебен контрол на споровете по търговски дела, по които цената на иска е до 20 000 лв. Делото е търговско, тъй като родово компетентният Варненски районен съд е бил сезиран с разглеждането на искове за присъждане на парични вземания, възникнали във връзка с неизпълнение на сделка, която е търговска по смисъла на чл. 286, ал. 1 и ал. 3 ТЗ. Страни по спора са търговски дружества, сключили договор за наем, по силата на който е предоставено възмездно ползване на търговски обекти - ресторант, магазин и спорт бар.

Съображенията в жалбата, че по делото няма доказателства, а може само да се предполага връзката на сделката между страните, от която произтичат спорните вземания, с търговската дейност на дружеството, изначално не могат да обосноват основателността на твърдението за неправилност на оспорвания от жалбоподателя извод на първоинстанционния съд. Разпоредбата на чл. 286, ал. 3 ГПК презумира, при съмнение, връзката между извършената от търговеца сделка с упражняваното от него занятие. Освен това, в случая прилагането на презумпцията е безпредметно, тъй като, с оглед предмета на сключения договор между страните, не възниква съмнение, че процесната сделка е търговска по смисъла на чл. 286 ТЗ.

Поради съвпадение на правни изводи на двете инстанции относно приложимите норми и установените с тях правни последици за недопустимост на предприетото обжалване, разпореждането следва да бъде потвърдено.

Воден от горното и на основание чл. 278 ГПК, съставът на Варненски апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 347/11.01.2018г., постановено по в. т. д. № 696/2017г. по описа на Варненски окръжен съд.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        ЧЛЕНОВЕ:  1.                      2.