РЕШЕНИЕ

   № 153

               гр.Варна, 30.06.2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД - Търговско отделение в публичното заседание на 21.06.2017 г. в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                    ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

    НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

при секретаря Е.Т. като разгледа докладваното от съдия В.ПЕТРОВ в.т.дело № 220 по описа за 2017 год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

„Застрахователна компания Уника“ АД гр.София е обжалвало решение № 8/31.01.2017 г., постановено по т.д. № 117/2015 год. на Окръжен съд Силистра-ТО, с което съдът е отхвърлил предявеният от дружеството срещу М.Л.Д. *** частичен иск за сумата 33465.96 лв от цял иск за 37000.96 лв, представляваща заплатено от застрахователя обезщетение в полза на пострадалото лице - Р. Я. В. за претърпени неимуществени вреди от ПТП на 15.11.2007 г., както и направени разноски по неговото определяне, ведно със законната лихва върху претендираната сума от датата на предявяване на исковата молба до окончателното й изплащане и съдебните разноски. Моли за отмяната му като неправилно и за постановяване на друго решение, с което предявеният иск бъде уважен изцяло, ведно с присъждане на съдебните разноски за двете съдебни инстанции.Въззивникът моли с писмена молба за уважаване на въззивната му жалба.

Ответникът по жалбата – М.Л.Д. *** моли с писмен отговор и с писмени бележки чрез особения си процесуален представител за потвърждаване на решението.

Съдебният състав на АС-Варна по оплакванията в жалбата и след преценка на събраните по делото доказателства приема за установено следното:

Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, същата е частично основателна.

Няма предявен частичен иск за сумата 33465.96 лв от цял иск за 37000.96 лв. Претендираната с иска сума 33465.96 лв представлява окончателният остатък след като за разликата от  33465.96 лв до 37000.96 лв – 3535 лв  вече е воден спор по гр.д.№1681/2013 г. на РС Силистра, като това е изрично посочено от ищеца в исковата му молба. Сумата 33465.96 лв включва сумата 32342.96 лв, заплатена от ищеца като застрахователно обезщетение с пл.нареждане от 15.05.2012 г. по изп.д. №20127900401183 на ЧСИ Р. М., образувано по изпълнителния лист на взискателя Р. Анчева В. – пострадала при ПТП на 15.11.2007 г., за което ответникът е осъден за извършено транспортно престъпление с влязла в сила присъда, а разликата в размер на 1123 лв се претендира като разноски по определяне на обезщетението, без да е посочено кои точно разноски от изброените в исковата молба се включват в тази сума.

Оплакването срещу отхвърлянето на иска като погасен по давност е основателно. С изплащане на застрахователното обезщетение на пострадалата застрахователят встъпва в правата на удовлетворения кредитор срещу застрахования, доколкото  последният е причинил ПТП като водач на МПС в пияно състояние, установено от влязлата в сила присъда. В този случай застрахователят има съгласно чл.274, ал.1, т.1 – КЗастр. право на регрес срещу застрахования за платеното от него обезщетение. При суброгация вземането срещу длъжника възниква за суброгиралия се от момента, когато е удовлетворил кредитора, в случая – от момента на изплащане на застрахователното обезщетение, а именно –считано от 15.05.2012 г. Регресните искове на застрахователя се погасяват с изтичане на общата петгодишна погасителна давност по чл.110-ЗЗД, така че предявеният на 29.06.2015 г. иск не е погасен по давност.

Искът е основателен и следва да се уважи до размера на 32342.96 лв, тъй като това е всичко платено от застрахователя в полза на увредения по изпълнителното дело, образувано по изпълнителния лист на пострадалото лице, издаден въз основа на влязлото в сила решение по гр.д.№11685/2010 г. на СГС. Разпоредбата на чл.274, ал.1, т.1 - КЗастр. изрично предвижда, че застрахователят има право да получи от застрахования /управлявал МПС след употреба на алкохол с концентрация на алкохола в кръвта над допустимата по закон норма/ платеното от него обезщетение, като препраща и към чл.227, който предвижда в т.1 право на регресен иск на застрахователя срещу застрахования за всичко платено на увредения. Тези текстове не предвиждат репариране на други разходи на застрахователя, невключени в изплатеното застрахователно обезщетение като направени съдебни разноски по дела на увредените лица срещу него. Тези разноски следва да останат за негова сметка, тъй като застрахователят с поведението си – липса на доброволно уреждане на претенцията на пострадалото лице, е станал причина за понасянето им.     Ето защо, искът следва да се отхвърли за разликата от 32342.96 лв до 33465.96 лв.

Обжалваното решение е неправилно и следва да се отмени в отхвърлителната  му част до размера на 32342.96 лв, като вместо него въззивният съд постанови друго, с което искът се уважи за същата сума, а в останалата му част се потвърди.

При този изход на спора в полза на въззивника се присъждат съразмерни на уважената част от иска съдебни разноски за двете инстанции - 3640.58 лв.

Воден от изложеното и на основание чл.271, ал.1 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ решение  № 8/31.01.2017 г., постановено по т.д. № 117/2015 г. на Окръжен съд Силистра-ТО в отхвърлителната му част до размера на 32342.96 лв, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОСЪЖДА М.Л.Д., ЕГН – **********, с последен известен адрес: ***, да заплати на „Застрахователна компания Уника“ АД - гр.София, ЕИК 040451865, гр.София, бул.“Тодор Александров“ №18,  сумата 32342.96 лв, представляваща заплатено от застрахователя обезщетение в полза на пострадалото лице - Р. Я. В. за претърпени неимуществени вреди от ПТП на 15.11.2007 г., ведно със законната лихва  върху същата сума, считано от 29.06.2015 г. до окончателното й изплащане  и сумата 3640.58 лв – съдебни разноски за двете инстанции.

ПОТВЪРЖДАВА решението в останалата му отхвърлителна част за разликата от 32342.96 лв до 33465.96 лв.

Решението подлежи на обжалване в месечен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ при предпоставките на чл.280, ал.1 – ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                      ЧЛЕНОВЕ:1.                     2.