ОПРЕДЕЛЕНИЕ№298

 

Гр.Варна, …02.05.2018г.

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение в закрито заседание на тридесети април през двехиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

                                                                      ЧЛЕНОВЕ:  ДАРИНА МАРКОВА                                                                                         

ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

          

             Като разгледа докладваното от съдията Дарина Маркова ч.в.търг.дело № 220 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.274 ал.1 от ГПК, образувано по частна жалба на „Кий Съксес Индикейтърс - Тейлър Мейд Бизнес Сълюшънс“ ООД със седалище гр.София срещу определение № 4058 от 19.12.2017г. по търг.дело № 972/17г. по описа на Варненски ОС, с която е прекратено производството по делото на основание чл.129 ал.3 от ГПК.

Твърди че обжалваното определение е неправилно, незаконосъобразно и необосновано. Оспорва извода на съда, че е редовно уведомен за дадените от съда указания за отстраняване на нередовностите на исковата молба със съобщение, връчено на основание чл.50 ал.4 от ГПК, като срокът за изпълнени е бил изтекъл на 11.12.2017г.

Излага, че на адреса на управление на дружеството не са получавани никакви книжа по делото, с изключение на съобщението за постановеното прекратително определение. Твърди че адресът на управление е вписания в търговския регистър, не е променян и на него има постоянно лица, които приемат кореспонденцията на дружеството, включително и призовки и съобщения. Твърди че на пощенските кутии и на таблата във входа не е поставяно съобщение по настоящето търговски дело. Твърди че на адреса на управление на дружеството не е залепяно уведомление по чл.47 ал.1 от ТЗ, поради което и съдът неправилно е приел, че дружеството е редовно уведомено за разпореждане № 8664 от 21.08.2017г. със съобщение, връчено на основание чл.50 ал.4 от ГПК. Твърди че процедурата за връчване чрез залепване на уведомление е нарушена. Твърди че от съдебния акт не става ясно кога са правени опити за връчване на разпореждането, намерен ли е достъп до канцеларията, в кое време на деня е посещавано дружеството. При липса на данни за тези обстоятелства твърди че не може да се направи извод за законосъобразно на действието по залепване на уведомление. Сочи също така, че дружеството е обявило в търговския регистър телефон и имейл, поради което и съдът е могъл да приложи по изключение нормата на чл.42 ал.3 или ал.4 от ГПК.

Моли съда да отмени обжалваното определение.

На основание чл.129 ал.3 предл.второ от ГПК размяна на книжа не се извършва.

Частната жалба е подадена от надлежна страна в срока по чл.275 от ГПК и е допустима.

По жалбата, съдът намира следното:

Производството по търг.дело № 972/17г. е образувано по искова молба на молба на „Кий Съксес Индикейтърс - Тейлър Мейд Бизнес Сълюшънс“ ООД със седалище гр.София срещу „Енерго – Про Варна“ ЕАД. С разпореждане № 8664 от 21.08.2017г. производството по делото е оставено без движение за отстраняване на нередовности на исковата молба.

Първото съобщение за разпореждането за без движение и изпратено на адреса на ищеца, посочен в исковата молба, който е непълен и не съдържа етаж и апартамент, е върнато в цялост с отбелязване от длъжностното лице че на посочения адрес – блок на 9 етажа няма табели, фирмени знаци офис и служители. В блока на етаж 1 има два офиса, на чиито служители фирмата е непозната. Второто съобщение е изпратено на адреса на управление, вписан в търговския регистър, като е посочен етаж и апартамент. От длъжностното лице и извършено отбелязване че адресът е посетен на 05.10., 23.10., 01.11 и 06.11., в различно време. Адресът е частен дом и няма табели, фирмени знаци, офис, ПК и служители. След разпореждане на съда на 20.11.2017г. е залепено уведомление с указания за явяване за получаване на съобщението. От длъжностното лице е посочено, че при посещението адресът е частен дом, няма табели, фирмени знаци, офис и служители и при посещението никой не отваря. Посочено в уведомлението че екземпляр от него е пуснат в пощенската кутия на апартамент 39. Не е посочено мястото, на което е залепено уведомлението. След изтичане на срока книжата са върнати като непотърсени. След връщането им съдът е постановил обжалваното определение, с което е приел, че връчването е редовно на основание чл.50 ал.4 от ГПК, както и че в указания срок ищецът не е отстранил нередовностите на исковата молба и е прекратил производството по делото на основание чл.129 ал.3 от ГПК.

Въззивният съд намира, че частната жалба е основателна тъй като връчването на съобщението за без движение на ищеца по реда на чл.50 ал.4 от ГПК е нередовно по следните съображения:

Тъй като се касае за връчване на съобщение на търговец и на основание чл.50 ал.4 от ГПК връчването чрез залепване на уведомление по чл.47 ал.1 от ГПК е приложимо. Чл.47 ал.1 от ГПК е изменен с ДВ бр.86 от 237.10.2017г., като с изменението изрично е въведено изискването за най-малко три посещения на адрес, с интервал от поне една седмица между всяко от тях, като най-малко едно от посещенията е в неприсъствен ден. Тъй като към влизане на изменението на закона в сила съобщението не е връчено новите изисквания на закона следва да намерят приложение и по отношение на съобщението до ищеца, преди да бъде разпоредено залепването на уведомление. Видно от отбелязванията на длъжностното лице са налице поне три посещения, с интервал от поне една седмица между тях. Не е спазено от длъжностното лице задължението да посети адреса най-малко един път в неприсъствен ден. И четирите посочени от призовкаря дати са работни дни, а отбелязването „по различно време“ не може да се приеме за посещение в неприсъствен ден. Поради което съдът намира, че не е спазено въведено с изменението на чл.47 ал.1 от ГПК императивно изискване, поради което и не са били налице предпоставките за пристъпване към залепване на уведомление.

На следващо място, въззивният съд намира, че при залепването на уведомление е нарушен чл.47 ал.1 изр.първо от ГПК, тъй като в приложеното по делото уведомление /л.54 от първоинстанционното производство/ длъжностното лице не е посочило мястото на което е залепено уведомлението, а законът разпорежда уведомление да бъде залепено на вратата или на пощенската кутия, а когато не е осигурен достъп до тях – на входната врата или на видно място около нея. При липсата на посочване на място на залепване на уведомление, проверка не може да бъде извършена, и нормата на чл.47 ал.1 от ГПК е нарушена.

С оглед на така констатираните от въззивния съд нарушения при връчването на съобщение по реда на чл.47 ал.1 във връзка с чл.50 ал.4 от ГПК, съобщението за без движение е нередовно връчено, поради което и срокът за изпълнение на дадените от съда указания не е започнал да тече.

Независимо от така приетото, въззивният съд намира за необходимо да отбележе и следното:

Видно от вписванията в търговския регистър по партидата на дружеството – ищец са обявени телефон за контакт и имейл адрес за кореспонденция. Тъй като се касае за връчване на книжа на страна връчването им не може да стане по телефона от служител на съда. Страната не е посочила по делото електронен адрес, поради което и редовно връчване на имейл адрес не може да се осъществи. Но при констатирано от съда и разпоредено от него пристъпване към залепване на уведомление, съдът е могъл да прояви повече активност и да уведоми страната на посочените в търговския регистър телефон и електронен адрес за залепването на уведомление и за течащия срок за получаване на книжа.

С оглед на така изложеното, съдът намира, че обжалваното определение следва да бъде отменено и делото върнато на първоинстнационния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОТМЕНЯВА определение № 4058 от 19.12.2017г. на Варненски ОС, търговско отделение, по търг.дело № 972/17г., с което производството по делото е прекратено.

ВРЪЩА делото на Варненски окръжен съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: