О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  №822

 

28.11.2019г., гр. Варна

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на двадесет и седми ноември две хиляди и деветнадесета година, проведено в състав:

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                                     ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                           НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Н. ДАМЯНОВА в. т. д. № 220

по описа на ВнАпС за 2019г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е въззивно, по реда на чл. 258 и сл. ГПК, образувано по жалба на „М. А” ЕООД - гр. София, подадена чрез адв. И.Ц. от САК, срещу решение № 110/27.12.2018г., постановено по т. д. № 85/2018г. по описа на Шуменски окръжен съд, с което са отхвърлени предявените от въззивника осъдителни искове с правно основание чл. 71 ТЗ срещу „Хибриден център по свиневъдство” АД - гр. Шумен, за осъждане на ответника да впише ищеца в книгата на акционерите като акционер, притежаващ самостоятелно 22 209 акции в „Хибриден център по свиневъдство” АД - гр. Шумен и три акции в съсобственост с акционерите Ю. П. Н., Б. Б. Н. и Г.Б. Н., както и да издаде и предаде на ищеца временни удостоверения за посочените акции.

С определение № 257/19.04.2019г. производството е спряно, на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, до окончателно приключване на производството по т. д. № 176/2018г. на Софийски градски съд, ТО, VІ-5 състав, с влязъл в сила съдебен акт.

Преди отпадане на пречките за движение на производството по смисъла на чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, по делото е постъпила молба вх. № 4680/20.08.2019г. от въззивника „М. А” ЕООД - гр. София, представляван по пълномощие от адв. И.Ц. от САК, в която е направено изявление за оттегляне на предявените искове, на основание чл. 232 ГПК, и искане за прекратяване на настоящото производство.

С определение № 589/21.08.2019г. съдебният състав е констатирал, че изявленията в молбата не позволяват да се направи еднозначен извод за квалификацията на предприетото от пълномощника на въззивника процесуално действие, тъй като правна последица от оттегляне на исковете в производство пред въззивна инстанция е обезсилване на постановеното, невлязло в сила първоинстанционно решение, прекратяване на производството по исковете и на въззивното производство, при условие, че насрещната страна изрази съгласие с оттеглянето а искането в молбата, което е единствено за прекратяване на въззивното производство, е адекватно на процесуално действие по чл. 264, ал. 1 ГПК – оттегляне на въззивната жалба.

В изпълнение на указания, дадени с определение № 589/21.08.2019г. с молба вх. № 5434/02.10.2019г. процесуалният представител на въззивника уточнява, че с молба вх. № 4680/20.08.2019г. е направено изявление за оттегляне на исковете, на основание чл. 232 ГПК.

От съдържанието на пълномощно на лист 9 и сл. от първоинстанционното дело, се установява, че по т. 8 от същото на адвокат Ив. Ц., както и на всички посочени в документа адвокати, е предоставено изрично правото да извършват всякакви правни и фактически действия по чл. 34 ГПК.

С молба вх. № 6016/28.10.2019г. на „Хибриден център по свиневъдство” АД - гр. Шумен, подадена чрез адв. С. Б. от САК, е заявено съгласие по направеното от насрещната страна оттегляне на исковете. Претендира се за присъждане на разноски за две инстанции, на основание чл. 78, ал. 4 ГПК, за сумата 2 400лв., представляваща заплатени адвокатски възнаграждения – по 1 200лв. за всяка от инстанциите.

Предвид валидно направеното, а след направените уточнения, ясно и недвусмислено изявление за оттегляне на исковете, предмет на настоящото въззивно производство, направено от разполагащ с права по чл. 34 ГПК процесуален представител на ищеца „ М. А” ЕООД- гр. София, съдът намира, че решението на окръжния съд следва да бъде обезсилено, и производството по исковете, както и настоящото въззивно производство - да бъдат прекратени.

С оглед резултата от въззивното производство, което приключва с прекратително определение поради оттегляне на исковете, решението на окръжния съд следва да се отмени в частта за разноските, които са присъдени на основание чл. 78, ал. 3 ГПК, а в полза на „Хибриден център по свиневъдство” АД- гр. Шумен следва да се присъдят направените за две инстанции съдебно – деловодни разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 2 400лв., на основание чл. 78, ал. 4 ГПК. По делото са представени своевременно доказателства за реално направени разноски от въззиваемото дружество. Към отговора на въззивната жалба са приложени договор за правна помощ, сключен между Адвокатско дружество „Т. и Д.“ и „Хибриден център по свиневъдство” АД, както и фактура от 22.03.2019г., а с молбата, в която е заявено съгласие по направеното от насрещната страна оттегляне на исковете, е представен банков документ за внасянето на договореното адвокатско възнаграждение за въззивна инстанция по сметката на адвокатското дружество.

 

Воден от горното ВнАпС, ТО, І – ви състав

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОБЕЗСИЛВА решение № 110/27.12.2018г., постановено по т. д. № 85/2018г. по описа на Шуменски окръжен съд, в частта по същество, с която са отхвърлени предявените от „ М. А” ЕООД- гр. София осъдителни искове с правно основание чл. 71 ТЗ срещу „Хибриден център по свиневъдство” АД - гр. Шумен, за осъждане на ответника да впише ищеца в книгата на акционерите като акционер, притежаващ самостоятелно 22 209 акции в „Хибриден център по свиневъдство” АД - гр. Шумен и три акции в съсобственост с акционерите Ю. П. Н., Б. Б. Н. и Г. Б. Н., както и да издаде и предаде на ищеца временни удостоверения за посочените акции.

ПРЕКРАТЯВА производството по исковете, поради оттеглянето им, на основание чл. 232 ГПК.

ПРЕКРАТЯВА производството по въззивно т. д. № 220/2019г. по описа на ВнАпС, Търговско отделение.

 

ОТМЕНЯ решение № 110/27.12.2018г., постановено по т. д. № 85/2018г. по описа на Шуменски окръжен съд, в частта за разноските, като

ОСЪЖДА М.А” ЕООД - гр. София, ЕИК 204308951, да заплати на „Хибриден център по свиневъдство” АД - гр. Шумен, ЕИК 837083489, сумата 2 400лв., представляваща направени съдебно .- деловодни разноски за адвокатски възнаграждения за две инстанции, на основание чл. 78, ал. 4 ГПК.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния касационен съд, по реда на чл. 274, ал. 2 във вр. ал. 1, т. 1 ГПК, в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                   ЧЛЕНОВЕ:  1.                       2.