О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

238      /  02. 05.2017 г.

 

Варненски Апелативен съд - Търговско отделение, първи състав, в закрито заседание на горепосочената дата, през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

      ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА 

                           МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

Като разгледа докладваното от съдия А. Братанова ч.в.т.д.№ 221/2017 година по описа на АС - Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 390 и сл. ГПК. Образувано е по частна жалба на „БЪЛГЕРИЪН РИТЕЙЛ СЪРВИСИЗ” АД гр. София срещу определение № 1084/07.04.2017г., постановено по т.д. № 412/2017год. по описа на ОС – Варна, с което съдът е отхвърлил молбата на „БЪЛГЕРИЪН РИТЕЙЛ СЪРВИСИЗ“ АД за допускане обезпечение на бъдещ иск срещу Георги Петров Георгиев и Атанаска Пейчева Георгиева, и двамата от гр. Разград, за осъждане на ответниците да заплатят сума в общ размер на 25 568,90 швейцарски франка, дължими по договор за кредит № HL 43643-597/02.10.2008 г., сключен между „Юробанк И Еф Джи България" АД и Георги Петров Георгиев и Атанаска Пейчева Георгиева, вземането по който е прехвърлено на „БЪЛГЕРИЪН РИТЕЙЛ СЪРВИСИЗ“ АД с Договор за цесия от 14.11.2008 г., чрез спиране на изпълнението по изп. дело № 20178080400030 по описа на ЧСИ З.Димитров, с рег. № 808 при ОС-Варна, до размера на вземанията по изп. дело от 28 465,34 лева.

След проверка редовността на частната жалба съдът констатира, че същата не отговаря на законовите изисквания. Частната жалба е подадена чрез Адвокатско дружество „Манчеви Рътков“ (пълномощното до дружеството и конкретно посочени адвокати се намира на л.10 от т.д. № 412/2017г. на ВОС). В заглавието на същата е посочено, че жалбата е от името на „БЪЛГЕРИЪН РИТЕЙЛ СЪРВИСИЗ” АД гр. София, без да се посочи представляващ дружеството. Същата е депозирана чрез Адвокатско дружество „Манчеви Рътков“, но не става ясно кой адвокат упълномощен от дружеството по см. на чл.71, ал. 1 ЗАдв. представлява жалбоподателя. Не е изписано и име под положения подпис.

Предвид изложеното по-горе, съдът намира, че към настоящия момент първостепенния съд не е извършил всички процесуални действия по администриране на частната жалба. Поради това, образуваното по нередовна частна жалба въззивно производство по ч.в.т.д. № 221/2017г. на ВАпС следва да бъде прекратено и жалбата върната на първостепенния съд за извършване на необходимите действия по администрирането ѝ, след което същата да се изпрати на ВАпС за произнасяне.

Водим от горното, съставът на ВАпС, търговско отделение

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.в.т.д.№ 221/2017 год. по описа на ВАпС.

ВРЪЩА делото на ОС – гр. Варна за предприемане на необходимите процесуални действия по администриране на частната жалба съобразно изложеното по-горе в настоящото определение, след което делото да се изпрати обратно на ВАпС за разглеждане на частната жалба.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ: 1.                                  2.