Р Е Ш Е Н И Е

№  179/16.06. 2015 год.                           гр.Варна

        В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД  - Търговско отделение в закрито заседание на 19.05.2015год.. в  състав:

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЗЛАТКА ЗЛАТИЛОВА        

ЧЛЕНОВЕ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ 

          ЖЕНЯ ДИМИТРОВА    

при секретаря Д.Ч.,  като разгледа докладваното от съдия Р. СЛАВОВ  в.т.дело № 222 по описа за  2015  год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

Производството е по реда на чл. 258 ГПК. Образувано е по въззивна жалба на „Енерго про продажби " АД със седалище гр. Варна, чрез проц. представител, срещу Решение № 70/26.01.2015год., постановено по т.д. № 1260/2014год. по описа на ВОС, с което съдът е осъдил „Енерго-про продажби”АД, ЕИК 103533691, Варна да заплати на „Месокомбинат Варна” АД, ЕИК 148149656 Варна сумата от 48 593,76лв., платени без основание по фактура/дебитно известие № 0089723839 от 19.05.12год. начислена като корекция на сметка за дължима  по кл.№ 1100293102 за търговски обект в с.Яребична, общ.Аксаково,  с аб.№ 1254076999,  за периода  01.01.12год.-23.03.12год., ведно със законната лихва, от подаване на исковата молба до изплащане на задължението, на осн. чл.55 ЗЗД и чл.86 ЗЗД и е осъдил ответника да заплати сумата от 5 943,74лв. разноски, на осн. чл.78 ал.1 от ГПК.

С жалбата се изразява становище за неправилност на решението поради необоснованост и незаконосъобразност, допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила, по изложени съображения.

Основните са срещу изложените съображения на съда, при постановяване на решението, относно правния извод на съда, че Конст.Пр. не е годен да установи съществуването на валидно правно основание за ответника да получи начислените в резултат на корекциите суми: Относно извода на съда, че не се установяват данни за техническа неизправност или неправомерно вмешателство върху СТИ или схемата му на свързване, което да е довело до неточно отчитане на консумираната ел.енергия: Относно     съществуването на задължителна съдебна практика, с която е даден отрицателен отговор на въпроса за съществуването на законово основание за доставчика на електрическа енергия да коригира едностранно сметките на потребителите за доставена през изминал период електрическа енергия.

Чрез писмен отговор на процесуален представител, въззиваемата страна оспорва жалбата като неоснователна. Основното съображение е, че извършената проверка е на трето неучастващо в процеса лице-„Промес”ООД.

В съдебно заседание жалбата се поддържа чрез процесуален представител.

Въззиваемата страна, чрез писмено становище на процесуален представител, оспорва жалбата като неоснователна.

Въззивната жалба е подадена в срок, от активно легитимирана страна, срещу подлежащо на обжалване решение и е допустима.

Съдът след служебна проверка констатира валидността и допустимостта на обжалваното решение и в качеството си на инстанция по съществото на спора приема следното:

Предявеният иск е с правно основание чл. 55 ал. 1 ЗЗД. Ищецът „ МЕСОКОМБИНАТ ВАРНА”АД гр.Варна, е предявил иск  против „Е.ОН БЪЛГАРИЯ ПРОДАЖБИ”АД гр.Варна,  за заплащане на сумата от 48 593,76лв. с твърдения, че е платена без основание по фактура/дебитно известие № 0089723839 от 19.05.12год. начислена като корекция на сметка за дължима ел. енергия по кл.№ 1100293102 за търговски обект в с.Яребична, общ.Аксаково,  с аб.№ 1254076999,  за периода  01.01.12год.-23.03.12год., ведно със законната лихва, от подаване на исковата молба до изплащане на задължението, на осн. чл.55 ЗЗД Същият твърди, че е потребител на електрическа енергия, съответно ответникът е доставчик на ел.енергия в собствения му имот-обект в с.Яребична, община Аксаково. Клиентският му номер е 1100293102, а абонатния-1254076999, записан на името на ищеца.  През м. май 2012год., ответникът уведомил ищеца, че поради неточно измерване на ел.енергията за обекта, е извършена корекция на сметка по чл.24 от ОУ на ДПЕЕЕМ. В резултат на преизчислението, е издадена фактура № 0089723839 от 19.05.2012год. за сумата от 48 593,76лв. На базата на дебитно известие  от същата дата, ищецът узнал,, че периода, за който се дължи сумата е от 01.01.2012год.- 23.03.2012год.  Твърди, че задължението е заплатено без правно основание, поради следното:  На ответното дружество не е предоставено правомощие за корекция на дължими суми за  процесния период.  В допълнение сочи, че  упълномощен представител не е подписмал КП за техническа проверка, като в евентуалност, ако е съставен КП,  оспорва направените  констатации. Твърди също, че няма реално предаване на ел.енергия в количестквото, индивидуализирано в посочените документи.

Ответникът оспорва иска, като се позовава на констативни протоколи №№ 43199 и 43200/23.03.2012год. за извършени проверки на измерването на ел.енегия при които е установено, че трафопостът чрез който се захранва обекта на ответника е включен без знание и разрешение на длъжностните лица на ответното дружество, а монтираният електромер е без партида и  не е въведен в база данни и в момента на проверката е измерен товар на потребление. Това е дало основание за извършена корекция на сметката на ищеца при спазване на правилата, заложени в  ОУ на ДПЕЕ.

ВАпС като съобрази доказателствата по делото, изразените становища и съобрази приложимите към релевантните за спора факти нормативни актове, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Не се спори, че по силата на договор за продажба на ел.енергия, между страните е възникнало валидно облигационно правоотношение за електроснабдяване на имот, собственост на ищеца, находящ се в  с.Яребична, община Аксаково. Клиентският му номер е кл.№ 1100293102 за търговски обект в с.Яребична, общ.Аксаково,  с аб.№ 1254076999.

Представени са протоколи №№ 43199 и 43200/23.03.2012год., според които на посочената дата за извършени две технически проверки на измерването на ел.енегия на обект на „Промес”ООД с представляващ Н. Иванов Лазаров и с посочено място на потребление с.Яребична. Като констатации е отразено, че трафопостът е включен без знание и разрешение на длъжностните лица, а монтираният електромер е без партида и  не е въведен в база данни.

Въз основа на КП е изготвена справка №22653/23.03.12г. за корекция на сметка на „Промес”ООД, въз основа на нея от ответното дружество е  издадена фактура и въз основа на нея е издадено дебитно известие  № 0089723839/19.V.2012год. за сумата 48 593,76лв. с ДДС. Според съдържанието на което задължението за консумирана електрическа енергия е натрупано за периода: м.1.2012год.-м.23.03.2012го Не се спори, че задължението е погасено от ищеца.

По делото е допусната СТЕ, според неоспореното заключение на която се установява, че не съществуват данни за техническа неизправност или неправомерно вмешателство върху самото СТИ или схемата му на свързване, което да доведе до неотчитане или грешно отчитане на ел.енергията, потребена от обекта: няма данни за неизмерване от СТИ на ел. енергията , преминаваща  от захранващия кабел към абоната.

С оглед на  изложеното, съдът съобрази следното:

С решение № 165 от 19.11.2009год. по т.д.№ 103/2009год. на ВКС, ІІ т.о., решение № 104 от 5.07.2010год. по гр.д. № 885/2009г. на ВКС, ІІ т.о., решение № 26/04.04.2011год. по т.д. № 427/2010год. на ВКС, т.о. и решение № 189 от 11.04.2011год. по т.д. 39/2010год., постановени по реда на чл.290 от ГПК и съставляващи според разясненията в т.1 от ТР № 1/19.02.2010год. на ОСГК на ВКС задължителна практика  по см. на чл.280 ал.1 т.1 ГПК, е даден отрицателен отговор на въпроса съществува ли законово основание за доставчика на ел.енергия да коригира едностранно сметките на потребителите за доставена през изминал период електрическа енергия. В посочените решения е обосновано категорично становище, че извършването на промяна в сметките на потребителите за вече доставена и ползвана електрическа енергия от страна на доставчика на електроенергия е лишена от законово основание-както за времето на действие на отменените  ЗЕ и енергийната ефективност и Наредба за присъединяване към преносната  и разпределителните  електрически мрежи на производители и потребители, така и при действието на  приложимите  към спора нормативни актове-Закон за енергетиката /ДВ бр.107/09.12.2003г./ и Наредба № 6 от 09.06.2004год./ за присъединяване на производители и потребители на ел.енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи  /ДВ бр.74/2004г./. С решение № 189/11./04.2011год. по т.д. № 39/2010год. е отречена възможността доставчикът да обосновава правото си на на едностранна корекция на клаузи, по приетия от него  и обвързващи потребителите  Общи условия, тъй като поради неравноправния им характер по см. на чл.146 т.6 и т. 18 от Закона за защита на потребителите, подобни клаузи са нищожни по силата на чл. 146 ал.1 ЗЗП ал.1 и чл.26 ал.1 ЗЗД, понеже нарушават основните принципи на равнопоставеност на страните в договорното правоотношение и за защита на потребителите при търговия  с ел.-енергия. Задължителната практика се придържа и към разбирането, че коригирането на сметките за доставена електроенергия противоречи на регламентирания в чл.82 ЗЗД виновен характер на договорната отговорност и е недопустимо, ако не е доказано виновно поведение на потребителя, препятствало правилното отчитане.

В хода на съдебното производство ответната страна не е ангажирала никакви доказателства за виновни действия, или бездействия на ищеца, като страна по договора  за продажба на ел.енергия, рефлектирали върху  функционирануето на СТИ и върху точното отчитане на ползваните количества енергия. В допълнение следва да се отбележи, че констативните протоколи, които са дали основание на ответното дружество да извърши корекция на сметката на ищеца не е съставен в съответствие с прилаганите Общи условия от доставчика. При направеното оспорване от стана на ищеца, че КП не е подписан от управителя, или от упълномощено лице, ответникът не е ангажирал никакви доказателства по така направеното възражение. В допълнение следва да се отбележи и обстоятелството, че според КП, извършената проверка е по измерването  на ел.енергия на „Промес”ООД, извършената справка № 22653/26.03.2012год. за  корекция при неточно измерване на ел.енергия също е за клиент „Промес”ООД. Следователно, цитираните документи, не са съставени и не визират обект на дружеството-ищец, поради което същите не са годни да установят съществуването на валидно правно основание за ответника да получи и задържи  начислената в резултат на корекцията сума от 48 593,76лв. Но дори и да не бяха допуснати цитираните нарушения при изготвянето на КП, за ответника отново не би съществувало валидно правно основание да получи и задържи  начислената в резултат на корекцията сума от 48 593,76лв., понеже към момента на извършената техническа проверка не съществува норма, коята да дава възможност  за последваща корекция /промяна/ на сметките на потребителите на ел.енергия. Това е така, тъй като правото на доставчика на ел.енергия да  извършва корекция на сметки за минали периоди се основава на чл.83 ал.1 т.6 и чл.98а ал.2 т.6 от ЗЕ и то възниква след изменението  с ДВ бр.54/17.07.12год.

С оглед на изложеното, /посочената задължителна съдебна практика/, липсата на неправомерно въздействие върху СТИ, допуснатите нарушения при съставянето на КП, извършената въз основа на представените констативни протоколи корекция на сметката на ищеца не установява валидно задължение спрямо ответника, тъй като са съставени в нарушение на закона.  Предвид изложеното, заплатената сума от ищеца в размер на 48 593,76лв. е заплатена без основание и като такава, следва да бъде върната.

Предявеният иск за осъждане на ответното дружество за заплащане на сумата 48 593,76 лв., като платена без основание е основателен и следва да се уважи.

Жалбата се явява неоснователна и следва да се остави без уважение.

Поради съвпадане на крайните изводи на настоящето решение с първоинстанционното решение, същото следва да бъде потвърдено, като на основание чл.272 ГПК, препраща и към мотивите на първоинстанционното решение, относно направените фактически и правни изводи, които споделя. На основание чл.78 ГПК, въззивното дружество  дължи  на въззиваемата страна разноски, изввършени  за адвокатска защита. Страната е представила доказателства за извършени разноски в размер на 4 000лв, които следва да бъдат присъдени в посочения в размер.

С оглед на гореизложеното, Варненският апелативен съд

 

                                               Р Е Ш И

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 70/24.01.2015 год., постановено по т.д.№1260/2014 год. по описа на Варненски окръжен съд.

ОСЪЖДА „Енерго-про продажби”АД, ЕИК 103533691, Варна да заплати на „Месокомбинат Варна” АД, ЕИК 148149656 Варна сумата от 4 000 лв./четири хиляди лева/ разноски пред въззивната инстанция за процесуално представителство.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ВКС на РБ в едномесечен срок от връчването му при условията на чл. 280 ал. 1 от ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           ЧЛЕНОВЕ :1.                        2.