ОПРЕДЕЛЕНИЕ№248/16.04.2019

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение в закрито заседание на петнадесети април през двехиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА

МАРИЯ ХРИСТОВА

 

           Като разгледа докладваното от съдията Дарина Маркова в.търг.дело № 212 по описа за 2019 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.274 ал.1 от ГПК образувано по частна жалба на Г.П.С. в качеството и на синдик на „Аделаида БГ Груп“ ЕООД в несъстоятелност със седалище гр.Разград срещу разпореждане № 29 от 24.01.2019г. по търг.дело № 137/17г. по описа на Разградски ОС, с което е върната подадената от жалбоподателя жалба вх.№ 345 от 24.01.2019г. срещу решение № 23 от 19.12.2018г. на РОС по търг.дело № 137/17г.

При проверка на редовността на производството въззивният съд констатира следното:

По ч.търг.дело № 88/19г. от въззивния съд вече веднъж е констатирано изпращане на частната жалба без да извършена размяна на книжа и същата е върната обратно на първоинстанционния съд за администриране. Окръжният съд не е изпълнил дадените му указания, като препис от частната жалба е връчен само на ответника по делото „Пилко“ ЕООД.  Препис от частната жалба на ответника „Аделаида БГ Груп“ ЕООД в несъстоятелност не е връчен.

С оглед на така изложеното, съставът на апелативния съд намира, производството пред него следва да бъде прекратено, а частната жалба върната на окръжния съд за администриране – връчване на препис от частната жалба на ответника по делото „Аделаида БГ Груп“ ЕООД в несъстоятелност. Първоинстанционният съд да съобрази и нормата на чл.635 ал.3 от ТЗ досежно представителството на несъстоятелния търговец.

Водим от горното, съдът

   

                                                 О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И :

   

ПРЕКРАТЯВА производството по в.т.дело № 222/19г. по описа на Варненски апелативен съд, търговско отделение.

ВРЪЩА обратно на Разградски окръжен съд частна жалба на Г.П.С. в качеството и на синдик на „Аделаида БГ Груп“ ЕООД в несъстоятелност със седалище гр.Разград срещу разпореждане № 29 от 24.01.2019г. по търг.дело № 137/17г. по описа на Разградски ОС, с което е върната подадената от жалбоподателя въззивна жалба вх.№ 345 от 24.01.2019г. срещу решение № 23 от 19.12.2018г. на РОС по търг.дело № 137/17г. за администриране – връчване на препис от частната жалба на ответника по делото „Аделаида БГ Груп“ ЕООД в несъстоятелност.

След изтичане на срока за отговор частната жалба, евентуално постъпилия отговор  да се върне на АС – Варна за произнасяне. 

Определението не подлежи на обжалване.

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ: