Р Е Ш Е Н И Е

                                                             109

 

                 гр.Варна, 20.04.2015г.

 

                   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,TЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ  в закрито заседание на двадесети април през две хиляди и петнадесета година в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРА ХРИСТОВА

    ЧЛЕНОВЕ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                          КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

 

като разгледа  докладваното от съдия Кристияна Генковска в.т.д. № 224 по описа на съда  за 2015г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е на осн. чл.25 , ал.4, изр.2 ЗТР по повод на жалба от „Б ХХ”ЕООД, представлявано от управителя Е Н, чрез адв.Т.Р., против решение  № 113/12.02.2015г. по т.д. № 95/15г. на ВОС , с което е потвърден отказ на длъжностното лице по регистрацията рег. № 20141222212333/06.01.2015 г., постановен по заявление вх. № 20141222212333 / 22.12.2014 г.

В жалбата се твърди, че вписването на запор върху дружествените дялове не е пречка за вписване на договора за тяхното прехвърляне.Кредиторът , вписал запора , е достатъчно защитен като може да иска плащане от третото лице. Моли се за отмяна на атакуваното решение и постановяване на друго , с което се укаже на дл. лице по регистрацията да впише исканите промени по партида на дружеството.

Предмет на обжалване пред ВОС е отказ на длъжностно лице по регистрацията да впише промяна в обстоятелство досежно прехвърляне на дружествени дялове , вписване на нов управител и нов съдружник- едноличен собственик на капитала.

ВнАС намира следното:

Подадено е заявление обр.А4 с вх. № 20141222212333 / 22.12.2014 г., за вписване на промяна на обстоятелства в „Б ХХ” ЕООД, ЕИК 200531896, със седалище гр.Варна прехвърляне на дружествени дялове, вписване на нов едноличен собственик на капитала и нов управител. Към заявлението е приложен договор за продажба на дружествени дялове от 17.12.2014 г., по силата на който вписания като едноличен собственик  Е В Н е прехвърлиха притежаваните от нея дружествени дялове на Константин Георгиев Костадинов, учредителен акт, подписан от новия едноличен собственик, както и решение за промяна в представителството.

От извършената справка по партидата на дружеството се установява, че на 18.05.2012 г. е вписан запор върху всички дружествени дялове от капитала на "Б ХХ" ЕООД, наложен  по изп.дело No: 20127120400404.

ВнАС прави следните правни изводи:

На осн.чл.129,ал.2 ТЗ, за да настъпи конститутивен ефект по отношение на трети лица извършеното прехвърляне на дружествен дял в ООД се вписва в търговския регистър.

При извършване на дейността по вписване длъжностното лице по регистрация е длъжно да провери на осн. чл.21,ал.5 ЗТР съответствието на заявеното за вписване обстоятелство със закона.

Доколкото на осн. чл.451,ал.1 ГПК от момента на налагане на запор / върху движима вещ , вземане , дружествен дял и пр./ длъжникът се лишава от правото да се разпорежда с вземането или с вещта. Ако извърши такова действие на разпореждане на осн. чл.452,ал.1 ГПК то е относително недействително спрямо кредитора, който е наложил запор. Следователно вписването в търговския регистър при наличие на предхождащо вписване на запор на дружествени дялове , би довело до противоречие с правилото на чл.10 ЗТР.

Следователно жалбата е неоснователна.

    Горното налага констатация за постановяване на отказ по процесното заявление, а оттук и извод за потвърждаване на обжалваното решение.

Водим от горното , съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА  решение  № 113/12.02.2015г. по т.д. № 95/15г. на ВОС , с което е потвърден отказ на длъжностното лице по регистрацията рег. № 20141222212333/06.01.2015 г., постановен по заявление вх. № 20141222212333 / 22.12.2014 г.

 Решението е окончателно.

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:         ЧЛЕНОВЕ: