ОПРЕДЕЛЕНИЕ №248

гр. Варна, 12.04....2016 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, ІІ състав, в закрито заседание в състав:

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

        ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

Като разгледа докладваното от съдия Аракелян в.ч.т.д. № 224/2016 година по описа на Апелативен съд – Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. 2 от ГПК.

Образувано е по частна жалба на „ЛИЙГАЛ ЕНД ЛАНД СЪРВИСИЗ” ЕООД, с ЕИК 103905818, представлявано от управителя В* Ж*, чрез адв. В* А* и адв. К.Й. *** против разпореждане № 454 от 15.01.2016 г. на Варненския окръжен съд, постановено по в. т. д. № 1533/2015 г., с което е върната касационната жалба на „ЛИЙГАЛ ЕНД ЛАНД СЪРВИСИЗ” ЕООД срещу решението на Варненския окръжен съд, постановено по същото дело.

В жалбата се излагат съображения, че определението е неправилно поради неправилна преценка на делото като търговско и оттам, че попада под изключението на чл. 280, ал. 2, т. 1, пр. 2 от ГПК – при цена на иска под 20 000 лв. Цитира се съдебна практика на състави на ВКС на РБ – ГК и ТК. Моли за отмяна на съдебния акт и продължаване на съдопроизводствените действия.

Не е постъпил отговор на частната жалба от насрещната страна С.А..

Частната жалба е подадена от надлежна страна, в срок и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество съдът приема следното:

Производството пред ВРС е образувано по подадена искова молба от „ЛИЙГАЛ ЕНД ЛАНД СЪРВИСИЗ” ЕООД срещу С.И.А. за заплащане на продажната цена по два договора за покупко-продажба на леки автомобили, всеки от които с продажна цена от 6 000 лв., по които дружеството е продавач, а физическото лице купувач. Претендира се и обезщетение за забавено плащане. Районен съд – Варна е отхвърлил исковете, а Окръжен съд – Варна е потвърдил първоинстанционното решение изцяло.

„ЛИЙГАЛ ЕНД ЛАНД СЪРВИСИЗ” ЕООД е подало касационна жалба вх. № 862 от 13.01.2016 г. срещу въззивното решение, т. е. след влизане в сила на изменението на чл. 280, ал. 2 ГПК /ДВ бр. 50 от 2015 г./, поради което § 14 на ПЗР на ЗИДГПК /обн. в ДВ бр. 50 от 2015 г./ е неприложим. Следва да се съобрази сега действащата разпоредба на чл. 280, ал. 2 от ГПК.

Правни изводи:

Предявени са кумулативно обективно съединени искове с цена за всеки иск 6 000 лв., съгласно чл. 69, ал. 1, т. 1 от ГПК /по искове за парични вземания/ - търсената сума. Съгласно чл. 280, ал. 2, т. 1 от ГПК, не подлежат на касационно обжалване решенията по въззивни дела с цена на иска до 5000 лв. - за граждански дела, и до 20 000 лв. - за търговски дела, с изключение на решенията по искове за собственост и други вещни права върху недвижими имоти и по съединените с тях искове, които имат обуславящо значение за иска за собственост.

При тези обстоятелства, настоящият състав на съда намира, че делото не е търговско, а гражданско – по смисъла на чл. 280, ал. 2 от ГПК. Търговско следва да се приеме всяко дело, спорът по който намира основанието си в Търговския закон /ТЗ/ и разрешаването му предпоставя приложението на ТЗ – в конкретния казус спорът не намира основанието си в ТЗ, а в ЗЗД поради следното:

Съгласно нормата на чл. 287 от ТЗ разпоредбите за търговските сделки се прилагат и за двете страни, когато за едната от тях сделката е търговска и не следва друго от този закон. Няма спор, че жалбоподателят-продавач е търговец съгласно чл. 1, ал. 2, т. 1 от ТЗ /търговско дружество/. В случая обаче отношенията не произтичат от търговска сделка /търговска продажба/ по см. на чл. 1, ал. 1, т. 1 от ТЗ във вр. чл. 287 от ТЗ предвид изключващото правило на чл. 318, ал. 2 от ТЗ, според което не е търговска продажбата, която има за предмет вещ за лично потребление и купувачът е физическо лице /така Определение № 672 от 9.10.2013 г. на ВКС по ч. т. д. № 2836/2013 г., I т. о., Определение № 200 от 21.03.2012 г. на ВКС по ч. т. д. № 124/2012 г., II т. о., Определение № 1011 от 15.10.2013 г. на ВКС по гр. д. № 3756/2013 г., III г. о. и др/.

С оглед гореизложеното, обжалваното определение следва да се отмени, като делото се върне на окръжния съд за продължаване на съдопроизводствените действия по администриране на касационната жалба.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ разпореждане № 454 от 15.01.2016 г. на Варненския окръжен съд, постановено по в. т. д. № 1533/2015 г., с което е върната касационната жалба на „ЛИЙГАЛ ЕНД ЛАНД СЪРВИСИЗ” ЕООД срещу решение от 12.12.2015 г. на Варненския окръжен съд, постановено по същото дело.

ВРЪЩА делото на Варненския окръжен съд за администриране на касационната жалба.

Определението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    

 

 

   ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                        2.