Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

 

   №255./гр. Варна,  30.11.2017 г.

                                                          

В ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД – ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в открито съдебно заседание на седми ноември през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН П.

                                             ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                             НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

При участието на секретаря Ели Тодорова като разгледа докладваното от съдия Георги Йовчев в.т.д.№225/2017 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.613а, ал.1 ТЗ вр. чл.258 и следв. ГПК.

Предмет на обжалване е решение на ОС – Силистра от 27.01.2017 г., постановено по т.д.190/2014 год., с което е отхвърлена молбата на „РЕВЮЕЛ“ ООД, ЕИК 200857657, със седалище гр.София, за откриване на производство по несъстоятелност на ЕТ „ПРЕСТИЖ 95–М.М.”, ЕИК 118527185, със седалище гр.Силистра, поради неплатежоспособност.

Постъпила е въззивна жалба от „РЕВЮЕЛ“ ООД, ЕИК 200857657, със седалище гр.София, която се излагат доводи за необоснованост на решението с твърдения, че са налице основания за откриване на производство по несъстоятелност.

Насрещната страна ЕТ „ПРЕСТИЖ 95–М.М.”, ЕИК 118527185, със седалище гр.Силистра е подала писмен отговор, в който оспорва жалбата и моли съда да потвърди решението.               

Съдът след преценка на представените по делото доказателства, доводите и възраженията на страните в производството, при съобразяване на правомощията си по чл. 269 ГПК и чл.621а, ал.1 от ТЗ, намира за установено следното от фактическа и правна страна:                              

Предявената въззивна жалба е депозирана от надлежна страна – молител, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, в преклузивния срок по чл. 633, ал.1 ТЗ. На посоченото основание, същата е процесуално допустима.       Разгледана по същество, жалбата е основателна поради следните съображения:                                                                                                                               Лицата, които са активно легитимирани да подадат молба за откриване на производство по несъстоятелност, са посочени в чл.625 от ТЗ. Това са длъжника, ликвидатора или кредитор на длъжника по търговска сделка, АДВ за публичноправно задължение на длъжника към държавата или общините, свързано с търговската дейност на длъжника или задължение за частно държавно вземане.

Между страните не се спори, а и от събраните по делото писмени доказателства, както и от заключението на вещото лице по назначената съдебно-счетоводна експертиза се установява, че молителят „РЕВЮЕЛ“ ООД, със седалище гр.София, има изискуемо вземане към ЕТ „ПРЕСТИЖ 95–М.М.” в размер на 25 459.07 лева, от които главница 14 576.80 лева,  лихва за забава, в размер на 9683.07 лева, за периода 03.04.2012 г. – 01.08.2017 г. и 1199.20 лева, разноски по изпълнението.

С оглед търговското качество на страните и нормата на чл.286 от ТЗ, съдът приема, че вземанията на молителя са основани на търговска сделка.

Състоянието на неплатежоспособност, респективно свръхзадълженост се преценява от съда към момента, в който формира решението си въз основа на всички събрани по делото доказателства и към този момент следва да са налице всички определени в ТЗ характеристики на неплатежоспособността, респективно свръхзадължеността.    

Съобразно постоянната практика на ВКС, обективирана в решение  № 32/17.06.2013 год. ВКС по т.д. № 685/2012 год., II т.о. с оглед въведеното от чл. 621а ал.1 т.2 ТЗ силно служебно начало, съдът дължи комплексна преценка на компонентите на актива и пасива и корекционно преизчисление на коефициентите за ликвидност в качеството им на средство за установяване цялостното икономическо състояние на длъжника. 

В съответствие с изложеното, съдът намира, че дължимият анализ за действителното дружествено състояние следва да се осъществи въз основа заключенията на ССчЕ, приети от въззивната инстанция. Заключенията са базирани на корекционно изчисляване на релевантните за неплатежоспособността коефициенти и изцяло се кредитират от съда по следните съображения:

Молителят има непогасени задължения към кредитни институции, доставчици, публични задължения като най-старото от тях датира от 2010 год. /декларация образецф 6 за осигурителни вноски с вх.190021020507182/. Съществената част от пасива на предприятието обаче е формирана от публични задължения в размер на 182 937.81 лева и кредитно задължение към „Банка ДСК”, в размер на 138 527.30 лева към 31.05.2017 г.

В производството по несъстоятелност финансово икономическото състояние следва се определи според действителното състояние на наличните активи. При условие, че същите се формират от вземания с многогодишно просрочие, без пояснение относно причините за бездействието по събирането респ. без доказване охраняване интересите срещу евентуално противопоставима погасителна давност  и др. същите следва да бъдат условно елиминирани като бързоликвидни активи. Немаловажен е и факта, че дружеството не разполага с каквито и да е свободни средства или очаквани приходи от стопанска дейност, с които да отпочне процедури по съдебно установяване и събиране на вземанията си. Първоначалното заключение на ССЕ, изготвено в настоящото производство е съобразено с посочения принцип на третиране на вземанията (стр.146), поради което изцяло се кредитира от съда.

Съобразно изготвения от вещото лице баланс на дружеството, отразяващ коригираните стойности на текущите активи и текущите пасиви, коефициентът за обща ликвидност в края на 2016 год. е 0.44, респ. Към 31.05.2017 г. – 0.43. Коефициентът за обща ликвидност е показателят с най-висока информационна стойност за платежоспособността на предприятието, доколкото определя съотношението на краткотрайните активи спрямо краткосрочните задължения на дружеството. Приема се, че коефициентът е в норма, когато варира между 0.9-1 и нагоре / решение № 376/19.05.2005 год., ВКС по т.д.№ 730/2004 год.; решение № 1727/07.01.2004 год., постановено по т.д.№ 844/2003 год. на ВКС/. Дружеството е платежоспособно, когато е в състояние на обслужва текущите си задължения с всички налични ликвидни средства.

Нарушаването на соченото съотношение индикира неплатежоспособност по смисъла на чл.608, ал.1 ТЗ. Влошени са и останалите показатели за финансово икономическо състояние на длъжника – коефициент за бърза ликвидност /0.42/, незабавна ликвидност /0.01/, коефициент за абсолютна ликвидност /0.01/ и др.  Аналогично е положението с коефициентите за финансова автономност и задлъжнялост. Изводът за настъпила неплатежоспособност в края на 2016 год. кореспондира  с фактите по делото – в края на 2016 год., търговецът спира плащанията и окончателно преустановява търговска дейност. В края на 2016 год. всички задължения на търговеца са били изискуеми, при доказана невъзможност да бъдат посрещнати с налични бързоликвидни средства.

С оглед горното съдът преценява, че финансовите затруднения на длъжника не са временни, а имат траен и необратим характер и именно те са наложили неизпълнението на задълженията към молителя и присъединения кредитор.

Ответникът е търговец, който не е в състояние да изпълни изискуеми задължения, възникнали на основанията, визирани в чл.608, ал.1 ТЗ. Налице са материално-правните предпоставки на закона за приемане, че същият е неплатежоспособен.

Началната дата на неплатежоспособност следва да се определи  според най-ранния падеж на изискуемо непогасено задължение с характеристиките по чл. 608, ал.1 ТЗ. Кумулативно, към сочената дата следва да са налице и всички признаци, които характеризират неплатежоспособността по чл.608 ТЗ. Посоченият негативен фактически състав, в своята съвкупност следва да е изразен като трайно, обективно и необратимо състояние на търговеца.

Финансово икономическият анализ на дружеството сочи, че началната дата на неплатежоспособност следва да бъде определена на 31.12.2016 год. – датата, на която влошената обща ликвидност е обективирана за пръв път в съставените коригирани баланси на търговеца.

Последвалото драстично понижение на ликвидността през 2017 год. е само проявление на вече започнала трайна и обективна неплатежоспосост. В съответствие с изложеното, началната дата на неплатежоспособност следва да бъде определена към балансова дата – 31.12.2016 год.

При съобразяване на горепосочените критерии, началната дата на неплатежоспособност следва да бъде определена на  31.12.2016 год. Съдът приема възможно най-ранната дата, установена по делото, а именно датата към която задълженията на дружеството значително са надхвърляли неговите активи и същото е спряло да плаща изискуеми задължения към бюджета и други съконтрахенти, с оглед интересите на евентуалните кредитори в производството.

С оглед на изложеното, съдът намира молбата за откриване на производство по несъстоятелност на ЕТ „ПРЕСТИЖ 95 М.М.” за основателна, поради което обжалваното решение следва да бъде отменено и вместо него да се постанови друго, с което бъде постановено решение по чл.630, ал.1 от ТЗ.

При липса на доказателства за имущество, чиято стойност да покрие разноските по производството по несъстоятелност, откриването му би било самоцелно и не би се реализирала неговата цел, формулирана в чл. 607, ал. 1 ТЗ, а именно да се осигури справедливо удовлетворяване на кредиторите и възможност за оздравяване на предприятието на длъжника.

В указания от съда по реда на чл. 629б ал.1 от ТЗ срок, заинтересовани лица, както и длъжника, не са изявили желание да предплатят необходимата сума за разноски по производството. Ето защо решението следва да бъде постановено в хипотезата на чл. 632 ал.1 ТЗ и  производството следва да бъде спряно.

С оглед на гореизложеното и на осн. чл.78, ал.1 от ГПК, длъжникът ЕТ „ПРЕСТИЖ 95 М.М.”, следва да бъде осъден да заплати на молителя „РЕВЮЕЛ“ ООД, направените в двете инстанции разноски за заплащане на държавни такси и възнаграждение за вещи лица, в размер на адвокатско възнаграждение, в размер на 1873 лева.

По гореизложените съображения и на основание чл. 632 ал.1 ТЗ, съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ решение N 7 от 27.01.2017 г., постановено по т.д.190/2014 год. по описа на ОС – Силистра, с което е отхвърлена молбата на „РЕВЮЕЛ“ ООД, ЕИК 200857657, със седалище гр.София, за откриване на производство по несъстоятелност на ЕТ „ПРЕСТИЖ 95 М.М.”, ЕИК 118527185, със седалище гр.Силистра и адрес на управление ул.“Ген.Тошев“ 13, поради неплатежоспособност и вместо него ПОСТАНОВЯВА:    

ОБЯВЯВА неплатежоспособността на ЕТ „ПРЕСТИЖ 95–М.М.”, ЕИК 118527185, със седалище гр.Силистра и адрес на управление ул.“Ген.Тошев“ 13, с начална дата 31.12.2016 год.                                     ОТКРИВА производство по несъстоятелност на длъжника ЕТ „ПРЕСТИЖ 95–М.М.”, ЕИК 118527185, със седалище гр.Силистра.                           

ПРЕКРАТЯВА дейността на предприятието на длъжника ЕТ „ПРЕСТИЖ 95–М.М.”, ЕИК 118527185, със седалище гр.Силистра.                               

ОБЯВЯВА длъжника ЕТ „ПРЕСТИЖ 95–М.М.”, ЕИК 118527185, със седалище гр.Силистра, в несъстоятелност.                                           ПОСТАНОВЯВА обща възбрана и запор върху имуществото на ЕТ „ПРЕСТИЖ 95–М.М.”, ЕИК 118527185, със седалище гр.Силистра, в несъстоятелност.                                                                                             СПИРА  производството по несъстоятелност на длъжника ЕТ „ПРЕСТИЖ 95–М.М.”, ЕИК 118527185, със седалище гр.Силистра, в несъстоятелност, на основание чл.632 ал.1 от ТЗ.

ОСЪЖДА ЕТ „ПРЕСТИЖ 95 М.М.”, ЕИК 118527185, със седалище гр.Силистра и адрес на управление ул.“Ген.Тошев“ 13, да заплати на „РЕВЮЕЛ“ ООД, ЕИК 200857657, със седалище гр.София, сумата от 1873 (хиляда осомстотин седемдесет и три) лева, представляваща сторени разноски в двете инстанции от масата на несъстоятелността, на основание чл.78, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.620 от ТЗ.

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВКС в 7-мо дневен срок от вписването в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията при условията на чл.280 от ГПК.

РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение.                                  РЕШЕНИЕТО да се впише в Търговския регистър воден от Агенцията по вписванията.

 

ДА СЕ ВПИШЕ настоящият съдебен акт в книгата по чл.634в от ТЗ, водена от ОС - Силистра.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                               ЧЛЕНОВЕ