РЕШЕНИЕ

   №  147

               гр.Варна, 23.06.2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД - Търговско отделение в публичното заседание на 30.05.2017 г. в състав:

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН П.

                                                    ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

    НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

при секретаря Десислава Чипева като разгледа докладваното от съдия В.П. в.т.дело № 226 по описа за 2017 год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

Производството е образувано по въззивна жалба на „Строй инженеринг 2006“ ЕООД гр. Варна срещу решение № 93/06.02.2017 г. по т.д. № 1200/2016 г. на Окръжен съд Варна-ТО, с което е отхвърлен предявеният от него срещу „Юробанк България“ АД- гр. София иск с правно основание чл.124 ал.1 ГПК, с молба за отмяна на същото изцяло като неправилно и за постановяване вместо него на друго, с което се уважи предявеният иск, ведно с присъждане на съдебните разноски за двете инстанции. Въззивникът моли в с.з. чрез процесуалния си представител за уважаване на жалбата му, ведно с присъждане на съдебните разноски по делото, като съображения за това излага в писмена защита.

Ответникът по жалбата – „Юробанк България“ АД гр. София моли с писмен отговор и в с.з. чрез процесуалния си представител за потвърждаване на решението, ведно с присъждане на съдебните разноски за въззивната инстанция, като съображения за това излага в писмени бележки.

Съдебният състав на АС-Варна по оплакванията в жалбата и след преценка на събраните по делото доказателства приема за установено следното:

Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, същата е неоснователна.

Основното оплакване, че учредената ипотека обезпечава договора за кредит от 21.01.2008 г., правоотношението по който е погасено, а не договора от 12.05.2008 г., по който е възникнало ново правоотношение, е неоснователно. Вторият договор е продължение на първия договор за кредит и има за предмет същото правоотношение – отпускане на кредит във формата на бизнес револвираща линия плюс в размер на 150000 евро за посрещане на краткосрочни оборотни нужди на кредитополучателя – ЕТ“ЗСК-2001 З. К.“-гр.Сливен, като е сключен между същите страни и е с напълно идентично съдържание, затова носи и същия номер BL8628. Смисълът на сключването му е потвърждение на постигнатата договореност по първия договор, тъй като е била вече учредена и втората ипотека – предмет на настоящия иск като условие за отпускане на кредита и заемната сметка по договора е открита /приложение към договора за банков кредит № BL8628 от 13.05.2008 г./ В чл.1, ал.2 от договора за банков кредит от 21.01.2008 г. изрично  е уговорено, че ползването на кредита започва считано от откриването на заемната сметка по кредита, а тя се открива след учредяване на договорените обезпечения и изпълнение на специалните условия по кредита. При откриване на заемната сметка страните подписват приложение към договора, в което посочват датата на откриване на заемната сметка. Следователно, действието на договора е отложено до учредяване на обезпеченията и изпълнение на специалните условия и до откриване на заемната сметка. Изпълнението на тези условия се потвърждава с подписване на договора от 12.05.2008 г., който се явява не нов договор, а продължение на стария такъв от 21.01.2008 г. С процесния нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот №60/05.02.2008 г. на нотариус Д. С., с район на действие – ВРС, се учредяват като обезпечение на всички вземания по договора за банков кредит от 21.01.2008 г. две ипотеки в полза на кредитодателя – от З. К. върху ап.75 и от въззивника за дълга на кредитополучателя към банката върху ап.21 и се изпълняват специалните условия по кредита за встъпване на съдлъжник – „ЗСК-2005“ЕООД с едноличен собственик З. К., отговарящ солидарно с кредитополучателя, както и на въззивника, който освен като ипотекарен длъжник встъпва и както съдлъжник в задълженията на кредитополучателя – ЕТ“ЗСК-2001 З. К.“ по договора за кредит. Ето защо следва да се приеме, че даденото обезпечение от въззивника по нотариалния акт за обезпечение на задълженията на длъжника по договора за банков кредит от 21.01.2008 г. не е погасено и служи като обезпечение на същите и по договора от 12/13.05.2008 г., който се явява негово продължение.

Що се отнася до оплакванията, свързани с приложението на чл.171 – ЗЗД, съдът счита, че твърдения относно отпадане действието на ипотеката предвид липса на изискумата от закона форма – писмена форма с нотариална заверка на подписите и невписване в имотния регистър на встъпването или заместването в дълг на съдлъжника „ЗСК-2005“ЕООД от „Корект инвест 2008“ ЕООД – друго ЕООД с едноличен собственик З. К., с анекс №2 към договор за банков кредит №BL8628, няма наведени нито с исковата молба, нито с допълнителната искова молба. Изменение на иска чрез навеждане на нови обстоятелства може да се прави най-късно в срока за допълнителната искова молба, като такова няма направено и допуснато от съда. Искът е предявен за установяване липсата на качество на ипотекарен длъжник на ищеца само в контекста на договор за кредит №BL8628 от 13.05.2008 г. и анекс №2/14.01.2011 г., сочени в изпълнителния лист, въз основа на който е образувано изп.д. №499/2015 г. по описа на ЧСИ Даниела Петрова-Янкова, тъй като според ищеца този договор е различен от договор №BL8628 от 21.01.2008 г., за обезпечаването на който е учредил ипотеката. Анекси №1 и 2 пък са посочени, за да се обоснове, че с тях са променени цената, страните и съществени клаузи на договора. Няма твърдения, че ищецът не дължи като ипотекарен длъжник по изпълнителния лист от 18.01.2015 г., издаден по в.т.д. №210/2015 г. на АС Варна срещу „Корект инвест 2008“ ЕООД, тъй като не отговаря за задълженията на последния. Направената добавка в петитума на иска с молба на л.57-58 по гр.д. №4352/2016 г. на Районен съд Варна за издаден изпълнителен лист без посочени дата и по кое дело е издаден, уточнена по указание на съда в с.з. на 13.01.2017 г. с датата на листа и решението по делото, по което е бил издаден, е уточняваща относно изпълнителното основание и съдебния акт /изпълнителния лист/, удостоверяващ правото на принудително изпълнение, и не води до изменение на основанието на иска, тъй като едновременно изменение на основанието и на петитума на иска е недопустимо. Ето защо, съдът не дължи обсъждане на обстоятелства извън предмета на иска, свързани с отговорността на ипотекарния длъжник към взискателя по изпълнителното дело за задълженията, за които е осъден новият съдлъжник, заместил стария съдлъжник предвид освобождаването му от отговорност към кредитора с анекс №2/14.01.2011 г., както и за действието на заместването, които са релевантни към друг непредявен по делото иск. При положение че заместен е бил съдлъжникът, а не самият длъжник, чието задължение е обезпечено с ипотеката от ищеца, заместването не изключваКАТО ТАКОВА НЯМА НАПРАВЕНОие къмрен длъжник на това основаниение е обезпечено с ипотеката. твени клаузи на договора.ващо нана  качеството на ищеца на ипотекарен длъжник за задълженията на длъжника към банката.

Обжалваното решение, с което е отхвърлен като неоснователен искът по чл.124, ал.1 – ГПК, е в крайна сметка правилно и следва да се потвърди с направените уточнения. Няма направено искане за присъждане на разноски съобразно изхода на спора в полза на ответника по жалбата, предвид което такива не му се присъждат за въззивната инстанция.

Воден от изложеното и на основание чл.271, ал.1 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

Р  Е  Ш  И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 93/06.02.2017 г. по т.д. № 1200/2016 г. по описа на Окръжен съд – Варна, с което е отхвърлен предявеният от „Строй инженеринг 2006“ ЕООД гр. Варна срещу „Юробанк България“ АД- гр. София иск с правно основание чл.124 ал.1 ГПК за установяване липсата на качество на ипотекарен длъжник на ищеца относно учредената от същия ипотека върху недвижим имот с нот.акт №60/05.02.2008 г. на нотариус Д. С., с район на действие – ВРС,  за задълженията по договор за кредит №BL8628 от 13.05.2008 г. и анекс №2/14.01.2011 г., сочени в изпълнителния лист от 18.01.2015 г., издаден по в.т.д. №210/2015 г. на АС Варна, въз основа на който е образувано изп.д. №499/2015 г. по описа на ЧСИ Даниела Петрова-Янкова.

Решението подлежи на обжалване в месечен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ при предпоставките на чл.280, ал.1 – ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                    ЧЛЕНОВЕ:1.                          2.