О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

288 / гр.Варна, 26.04. 2018 год.

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, търговско отделение, в закрито заседание на двадесет и шести април, през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА                                                                              

ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

Като изслуша докладваното от съдия Ж.ДИМИТРОВА в.ч.т.д.№ 226 по описа за 2018 год., за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството е по реда на чл. 274 ГПК, образувано по частна жалба вх.No-6208/26.02.2018 година от „АЙКАРТ КРЕДИТ“ АД срещу определение No-486/07.02.2018 година, постановено по т.д.1679/2016 година на Варненски окръжен съд, с което е оставена без уважение молбата за изменение на решение 909/22.12.2017 година, постановено по т.д.1679/2016 година, в частта за разноските.

Твърди се в жалбата, че определението е неправилно, тъй като за уважаване на искане за присъждане на съдебно-деловодни разноски искането трябва да бъде направено най-късно до приключването на устните състезания пред съответната инстанция и кумулативно с това размерът на разноските да бъде доказан в същия срок, като бъде представен списък по чл.80 ГПК, заедно с доказателства за извършване на разноските, но в процесния случай съдът е задължил страната да довнесе разноските в едноседмичен срок от съдебното заседание, поради което е обективно невъзможно същата да представи доказателства в последното по делото съдебно заседание, след като размерът е определен от съда в това съдебно заседание. В проведеното производство по т.д.1679/2016 година на Варненски окръжен съд исковете са уважени, а искането е направено своевременно, като доказателствата за заплащане на разноски са представени в срока, определен от съда, поради което съдът е следвало да уважи молбата. Моли съдът да постанови определение, с което отмени определението на първоинстанционния съд.

Ответникът по частната жалба М.Л.Ш. не е представила отговор.

Частната жалба е процесуално допустима, а разгледана по същество е основателна по следните съображения:

Производството по т.д.1679/2016 година е образувано по осъдителен иск на „АЙКАРТ КРЕДИТ“ ЕАД срещу М.Л.Ш. за сумата от 15338.76 евро, частичен иск от сумата 34644.46 евро, представляващи част от непогасена главница, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на депозиране на исковата молба  – 12.12.2016 година до окончателното изплащане на задължението.

С решение от 22.12.2017 година искът е уважен.

С молба ищецът моли съда да постанови определение, с което измени решението, в частта за разноските, като излага съображения, че в указаният от съда срок е представил доказателства за заплатени разноски.

Съдът намира следното:

Производството е образувано по предявен иск с правно основание чл.240, ал.1 ЗЗД, като с решение от 22.12.2017 година, същият е бил уважен, поради което на страната се дължат всички направени разноски.

Съдебното заседание, в което е даден ход на устните състезания е проведено на 27.11.2017 година, като в същото страната своевременно е поискала присъждане на разноски и е представила списък.

В съдебното заседание на 27.11.2017 година е изслушана ССЕ като с определение е определен допълнителен размер на депозита за ССЕ, като на страната е даден едноседми         чен срок да представи доказателства за довнасянето на този депозит. С молба от 01.12.2017 година преди постановяване на решението, страната е изпълнила задължението си и е довнесла определения депозит от 350.00 лева. Страната е изпълнила кумулативно предвидените условия за присъждане на разноски, тъй като същите са своевременно поискани и са заплатени в указания от съда срок.

Искането за присъждане е направено в съдебното заседание, в което е даден ход на делото по същество, а контра леге е направеното тълкуване, че доказателствата са представени несвоевременно. При определяне на допълнителен депозит за вещото лице и даден срок, изтичащ след последното по делото заседание, страната е в обективна невъзможност да изпълни преди даване ход на делото по същество. След като тази обективна невъзможност е възникнала поради процесуални действия на съда и след като на страната са дадени указания по продължаване на срока, като същата е изпълнила в срок следва да се счете, че действието е извършено своевременно, като се присъди сумата от 350 лева.

Поради несъвпадане на правните изводи на двете инстанции определението на първоинстанционния съд следва да бъде отменено, а вместо него постановено друго, с което молбата бъде уважена.  

Водим от горното, съставът на Варненския апелативен съд, търговско отделение

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение No-486/07.02.2018 година, постановено по т.д.1679/2016 година на Варненски окръжен съд, с което е оставена без уважение молбата на „АЙКАРТ КРЕДИТ“ АД за изменение на решение 909/22.12.2017 година, постановено по т.д.1679/2016 година, в частта за разноските, като вместо него ПОСТАНОВЯВА

ИЗМЕНЯ решение 909/22.12.2017 година, постановено по т.д.1679/2016 година, в частта за разноските, като ОСЪЖДА М.Л.Ш., ЕГН-********** с адрес: *** да заплати на „АЙКАРТ КРЕДИТ“ ЕАД, ЕИК 200739331, със седалище и адрес на управление; гр.София, бул.“Джеймс Баучер“, 76А, ет.8, представлявано от И* Т* допълнително сума от 350 лева, направени по делото разноски, на осн. чл.78, ал.1 ГПК.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 ЧЛЕНОВЕ: