РЕШЕНИЕ

124                                                18.05.2016 год.                                 Град Варна

Апелативен съд                                                                  Търговско отделение

На  18-и май                                                                Година 2016год.

В    закрито заседание в следния състав:

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ    

                                      ЧЛЕНОВЕ:  ЖЕНЯ ДИМИТРОВА   

                                                          ДАРИНА МАРКОВА  

 

Като разгледа докладваното от Р.Славов в.ч. т. дело № 227 по описа за 2016 година и за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по чл. 274 и сл. от ГПК.

  Производството е образувано по жалба на „Грийн Енърджи Сорс”ООД гр.Балчик, обл.Добрич, срещу Решение 35/18.03.2016 год. по т.д. № 49/2016год. на Окръжен съд - Добрич, с което е потвърден отказ на АВ, ТР под № 20151221154201/29.12.2016год. по заявление № 20151221154201  /21.12.2015год. на длъжностно лице при АВ, за вписване в търговския регистър по пардидата на дружеството, заявени обстоятелства по заявлението- прекратяване участието на  съдружника Р А М, на основание чл.125 ал.2 ТЗ. Излага доводи за неправилност на постановения съдебен акт,  поради необоснованост и незаконосъобразност, като моли решението да бъде отменено и исканата промяна-вписана в ТР.

Въззивната жалба е подадена в срок, от лице с правен интерес от обжалване на решението на окръжния съд, като неизгодно за него и е редовна. При разглеждането й по същество, съдът съобрази следното:

Производството пред окръжния съд е образувано по жалба на на „Грийн Енърджи Сорс”ООД гр.Балчик, обл.Добрич, срещу Решение 35/18.03.2016 год. по т.д. № 49/2016год. на Окръжен съд - Добрич, с което е потвърден отказ на АВ, ТР под № 20151221154201/29.12.2016год. по заявление № 20151221154201  /21.12.2015год. на длъжностно лице при АВ, за вписване в търговския регистър по пардидата на дружеството, заявени обстоятелства по заявлението- прекратяване участието на  съдружника Р А М, на основание чл.125 ал.2 ТЗ и заличаването й като такъв от ТР.

С обжалваното решение съдът е потвърдил отказа на АВ, по изложени съображения.

По жалбата съдът съобрази следното:

Установено е в процеса, че със заявление № 20151221154201  /21.12.2015год. управителят на „Грийн Енърджи Сорс”ООД  А М М чрез пълномощник, е поискал вписване в търговския регистър по пардидата на дружеството, заявени обстоятелства по заявлението- прекратяване участието на  съдружника Р А М, на основание чл.125 ал.2 ТЗ и заличаването й като такъв от ТР. Със заявлението е представено предизвестие от съдружника Р А М с което уведомява дружеството, че прекратява участието си като съдружник на основание чл.125 ал.2 ТЗ.  С указания от 23.12.2015год. длъжностното лице е дало срок  на заявителя да представи взети решения от ОСС, във връзка с настъпилите промени от напускането на съдружника:-относно съдбата на освободените дялове, попълване на капитала и промяна на дружествения договор, актуален дружествен договор с отразени изменения в състава на съдружниците и разпределението на капитала. Поради неизпълнение в срока по чл.19 ал.2 ЗТР, длъжностното лице е постановило обжалвания отказ.  С обжалваното решение, окръжият съд е споделил съображенията на длъжностното лице по регистрацията и е потвърил постановения отказ.

Решението е законосъобразно.  Настоящата инстанция споделя изложените съображения от окръжния съд. Безспорно, а такова е становището и на жалбоподател, на основание разпоредбата на чл.125 ал.2 ТЗ, съдружникът може да прекрати участието в дружеството с писмено предизвестие, като единственото условие за прекратяване по този ред е изтичането на срока.  На това основание-т.е.  след изтичане на срока по чл.125 ал.2 ТЗ, съдружникът Р А М е прекратила своето участие в търговското дружество.  Такова е становището и на длъжностното лице и на първоинстанционния съд, а също и на жалбоподателя.  Следователно, споделя се становището на жалбоподателя, че за прекратяване на членствените правоотношения на съдружника Минкова не са необходими други доказателства, освен представеното предизвестие. Поради прекратяване на членството на съдружника Минкова, същата е загубила и своите членствени права и задължения по отношение на дружеството.  Впрочем този извод следва и от представената съдебна практика, която разглежда  и отрича претендирани членствени права на съдружник, след изтичане на срока по чл.125 ал.2 ТЗ.

Предвид изложеното, след изтичане на срока по чл.125 ал.2 ТЗ, съдружникът Р А М не е съдружник в дружеството-жалбоподател. Следва да се отбележи, както и правилно са посочили ДЛ по регистрацията и ДОС, че това обстоятелство не може да бъде самостоятелно отразено по партидата на дружествот в ТР.  С напускането на съдружника са настъпили промени в членствения състав, в разпределението на дяловете, евентуално в размера на капитала и в устава и тези промени, понеже са свързани, подлежат на едновременно отразяване по партидата на дружеството /арг. Чл.119 ал.2 ТЗ/. Предвид изложеното, не са налице предпоставките за вписване на заявената промяна.

С оглед на изложеното, правилно първостепенният съд с обжалваното решение е потвърдил обжалваният отказ.

Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

 

                                        Р   Е   Ш   И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Решение 35/18.03.2016 год. по т.д. № 49/2016 год. на Окръжен съд - Добрич, с което е потвърден отказ на АВ, ТР под № 20151221154201/29.12.2016год. по заявление № 20151221154201  /21.12.2015год. на длъжностно лице при АВ, за вписване в търговския регистър по пардидата на „Грийн Енърджи Сорс”ООД ЕИК124715829, прекратяване участието на  съдружника Р А М, на основание чл.125 ал.2 ТЗ и заличаването й като такъв от ТР.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                    ЧЛЕНОВЕ: 1.                           2.